Работы в категории Иностранный язык, страница 134, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Архітектор М. В. Риков

  В М Риков був дуже цікавим і своєрідним архітектором-художником, творчість якого позначена нескінченними шуканнями Це людина з великим творчим потенціалом, широкої ерудиції, відмінний фахівець будівельної справи
 • Тип: Реферат

  Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

  Останнім часом помітно пожвавилося вивчення діалектної лексики, наслідком чого стало усвідомлення необхідності заміни атомарного системним вивченням діалектної лексики, становленню та розвиткові якого сприяло й застосування лінгвокартографування Одним із найважливіших виявів системної організації лексики є виокремлюваність лексико-семантичних груп, що й зумовило підвищений науковий інтерес до їх вивчення впродовж останніх десятиліть (наукові розвідки Л Фроляк [1], К Глуховцевої [2], Г Мартинової [3], О Тимко [4], І Сабадоша [5; 6], Л Дорошенко [7], В Лєснової [8], І Магрицької [9]) та ін
 • Тип: Реферат

  Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

  Слово з його семантичним наповненням і конотативним значенням, слово в його синтаксичному, ритмічному, інтонаційному розмаїтті є найпершою умовою структурування будь-якої стильової моделі Коли йдеться про експресіоністичну модель, то на перший план виходить конотація, тобто те додаткове значення, яке містить інформацію про експресивну силу та оцінну вартість слова, а також емоції та волевиявлення, що супроводжують його використання
 • Тип: Реферат

  Архаїчне значення слів у словнику української мови

  Архаїзмами (від грец άρχαίοζ — старовинний, давній) у загальному визначенні називаються слова, що вийшли з широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики національної мови У більш точному розумінні до архаїзмів належать слова, «що називають такі предмети чи поняття, які самі по собі аж ніяк не застаріли, але для позначення яких тепер користуються іншими словами» Від інших застарілих слів, зокрема історизмів, архаїзми таким чином відрізняються тим, що мають у сучасній мові синоніми Усі наявні в мові архаїзми поділяються на окремі типи За класифікацією, поданою в довіднику с
 • Тип: Курсовая работа

  Архаизмы как проблема перевода

  Перевод художественного текста рассматривается как особая форма функционирования языковой системы, сущность которой заключается в создании коммуникативной эквивалентности нового текста по отношению к оригиналу и по возможности передачи полного объема содержания произведения В таких случаях только комплексный подход может обеспечить эффективность при переводе с одного языка на другой, который учитывает и лингвистический, и культурологический, и исторический, и философский, и другие аспекты Перевод как вид творческой деятельности, неразрывно связанный с языком и предполагающий внутреннее соприко
 • Тип: Учебное пособие

  Архитектура Великобритании

  Изучение культурного наследия стран изучаемого языка, в особенности такого вида искусства, как архитектура, должно проходить в нестандартной форме Предлагаемый аутентичный видеоматериал предназначен для изучающий английский язык как иностранный Он представляет собой блок страноведческой информации, которая раскрывается на фоне запоминающихся зрительных образов Все это усиливает эмоциональное воздействие на студентов, открывает дополнительные возможности пополнения знаний и формирования профессионально значимых умений
 • Тип: Реферат

  Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы

  У аснове абодвух беларускіх лінгвістычных тэрмінаў ляжыць грэчаскі лексічны кампанент, які кірыліцай перадаецца словам фон, што значыць гук, голас, тон, або найменні дысцыплін фанетыка і фаналогія матывуюцца адпаведным перакладам з грэчаскай мовы, ужывальным у большасці еўрапейскіх моў для назвы навук аб гукавой форме мовы
 • Тип: Реферат

  Асиметричний доступ в Інтернет через супутник

  Інтернет у нашому житті став таким же звичним і необхідної, як і телефон Зараз важко собі уявити життя без on-line новин, прогнозу погоди і курсу долара Я думаю, що не помилюся, сказавши, що велику частину інформації сучасна людина одержує саме через Інтернет, причому обсяги доступних у мережі даних з кожним роком зростають майже лавиноподібно Зараз уже не здається незвичайним те, що з Інтернету можна скачати ISO образи дисків дистрибутивів Linux чи фільми в цифровому форматі
 • Тип: Реферат

  Ассірійська держава

  У старо-ассирійський період держава займала невелику територію, центром котрої був Ашшур Населення займалося землеробством: вирощувало ячмінь і полбу, розводило виноград, використовуючи природне зрошення (дощові і снігові опади), колодязі й у невеликому обсязі - за допомогою іригаційних споруджень - води Тигру У східних районах країни великий вплив мало скотарство з використанням гірських лугів для літнього випасу худоби Але головну роль у житті раннього ассірійського суспільства відігравала торгівля
 • Тип: Топик

  Ассоциативный ряд со значением home/дом: Психолингвистический эксперимент

  Проблематика работы, а именно, - расхождения в организации лексикона, в частности, в типах ассоциатов, возникающих в сознании носителей и неносителей английского языка при анализе существительного - стимула "home/дом", является частью более общих направлений исследования:
 • Тип: Курсовая работа

  Атомна енергетика України і РПС

  Окремими видами палива країна забезпечена лише на 20-30% і тільки вугіллям на 100% Водночас Україна має найбільш енергомістьку економіку: споживання умовного палива на душу населення у нас становить приблизно 6,5 т Тоді як у США, Японії та країн західної Європи тільки 4,2-5,5 т
 • Тип: Реферат

  Аттестация рабочего места /Укр./

  В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці
 • Тип: Курсовая работа

  Аудіювання на середньому етапі навчання

  Тема даного дослідження, "Аудіювання на середньому етапі навчання", є однієї із самих актуальних тем у сучасній методиці навчання німецькій мові, тому що без аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній І недооцінка аудіювання може вкрай негативно позначитися на мовній підготовці школярів Але ж вивчення даного виду мовної діяльності в методиці недостатньо глибоке, та й термін "аудіювання" використовується в методичній літературі порівняно недавно Він протипоставлений терміну "слухання" Якщо "слухання" означає акустичне сприйня
 • Тип: Курсовая работа

  Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

  Для написання даної курсової роботи було обрано тему „Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови”, яка є досить актуальною з огляду на те, що сучасна англійська мова постійно розвивається, збагачується новими словами Щоб поглибити знання з теорії та практики англійської мови і була обрана тема, яка стосується одного з найактуальніших питань будь-якої мови - збагачення мови засобами словотвору
 • Тип: Реферат

  Аэрозоль /Укр./

  Вже давно і достатньо надійно встановлено вплив аерозоля природнього походження на клімат Найбільш чітко це проявилося в періоди після великих вулканічних вивержень, коли спостерігалося зниження температури повітря Навпроти - відсутність на протязі декількох десятиріч потужних вивержень розглядається як головна причина підвищення температури в першій половині двадцятого сторіччя Вплив вивержень на температуру повітря дуже чітко виявляється в стратосфері нижніх широт, що обумовлено прямим впливом поглинення сонячної радиації аерозолем Останнім часом накопичується все більше даних про значний з
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 306