Работы в категории Иностранный язык, страница 128, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Акцентная структура многосложных слов современного английского языка

  Данная научно-исследовательская работа направлена на установление характера вариативности акцентной структуры английских многосложных слов в потоке речи, выявление специфики модификаций словесного ударения в ситуации спонтанных высказываний
 • Тип: Реферат

  Акцентологические варианты (по материалам современных акцентологических и орфоэпических словарей)

  Правильность речи – это одна из проблем, интересовавшая ученых разных поколений Особенно остро эта проблема встает в эпохи переходные для общества эпохи, когда социальные проблемы вытесняют культурные на второй план Во времена стабильности общественное мнение, престиж образования, стремление к высокому уровню личной культуры являются теми факторами, которые сдерживают процесс засорения литературного языка нелитературными единицами В нестабильные эпохи этим вопросам просто некогда уделять внимание Своеобразная цензура еще существует на уровне средств массовой информации, дипломатии, делопроизв
 • Тип: Дипломная работа

  Алгоритми маршрутизації в мережах

  В наш час комп’ютерні мережі перебувають в стані розвитку й набувають широкого розповсюдження Лише комп’ютерна мережа Internet в даний час розрахована на 4 294 967 296 комп’ютерів, які матимуть IP адреси До цього числа слід додати чиленні локальні та корпоративні мережі Всі ці комп’ютери були з’єднані з метою обміну інформацією і власники комп’ютерів жадають швидкої передачі великої кількості інформації на значні відстані
 • Тип: Топик

  Александр Македонский и греческие полисы

  Before 400-300 BC Greece was a great empire with a long history and culture The first invention of a Greeks was the deductive proof, which was extraordinary step Any other civilization has not reached idea of reception of the conclusions extremely on the basis of the deductive reasoning which is starting with obviously formulated axioms The reason is a greek society of the classical period Mathematicians and philosophers (quite often it there were same persons) belonged to the supreme layers of a society where any practical activities were considered as unworthy employment Mathematics preferre
 • Тип: Топик

  Алкоголь(на немецком языке)

  Alkoholismus - gewohnheitsmäßiger Genuß alkoholischer Getränkemit mit deutlich erkennbaren Symptomen chronischer Vergifting in Form körperlicher, seelischer und sozialer Schäden kommt wegen des übermäßigen Verlangen
 • Тип: Реферат

  Алюміній

  Алюміній - самий розповсюджений в земній корі метал На його долю приходиться 5,5-6,6 мол доли % або 8 мас % Гголовна маса його сконцентрована в алюмосилікатах Надзвичайно розповсюдженим продуктом розкладу утворених ним сполук є глина, основний склад якої відповідає формулі Al2O3 2SiO2 2H2O Проміж інших форм знаходження алюмінія найбільше значення має боксит Al2O3 xH2O і мінерали корунд Al2O3 і кріоліт AlF3 3NaF
 • Тип: Курсовая работа

  Американская социолингвистика

  Тема данной работы выбрана в связи с актуальностью исследований, относящихся к взаимосвязи языка и общества: в любом обществе язык выступает как средство накопления, хранения и передачи накопленных знаний, поэтому происходящее в обществе социологические, экономические и культурные изменения не могут не указывать влияние на язык; в то же время язык оказывает значительное влияние на общество, на сферу бытового общения, приводит к постепенному стиранию диалектных различий
 • Тип: Курсовая работа

  Американское коммуникативное поведение

  Язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, создавая особую реальность, в которой живет человек Именно поэтому философия рубежа тысячелетий развивается на базе использования языка А М Хайдеггер, выдающийся мыслитель нашего времени, назвал язык «домом бытия»
 • Тип: Дипломная работа

  Американські фразеологізми

  Незважаючи на те, що фразеологічні одиниці американського варіанту англійської мови неодноразово були предметом наукового дослідження і в нашій країні, і за її межами, структурно-семантичні та соціолінгвістичні особливості американських фразеологізмів є недостатньо вивченими Багато невирішених питань залишається і в етимологічному аспекті американської фразеології У вітчизняній фразеології ще не існує комплексного дослідження й остаточного вирішення багатьох проблем, пов’язаних із соціальною диференціацією фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови, що й зумовило вибір ці
 • Тип: Реферат

  Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

  Американський структуралізм, або дескриптивізм (від англ descriptive «описовий»), — мовознавчий напрям, для якого характерний форма­льний підхід до вивчення мовних фактів (сполучуваність одиниць, їх місце в мовленні стосовно інших одиниць тощо)
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

  Розвиток вітчизняної вокальної школи триває вже майже два століття За цей час виробився свій національний стиль співу, що визначається особливостями національної музики і традиціями виконавської культури Українські і російські співаки мають у своєму арсеналі велику кількість технічних прийомів володіння голосом, передачі художнього образу, сценічної майстерності Існує немало праць, вокальних посібників, у яких викладено погляди видатних майстрів вокалу, сумується їх методичний і методологічний досвід
 • Тип: Учебное пособие

  Анализ действующего учебного пособия по английскому языку

  Учебно-методический комплект для пятого класса школ с углублённым изучением английского языка авторов Верещагиной И Н и Афанасьевой О В состоит из учебника, книги для чтения, книги для учителя, рабочей тетради и звукового пособия
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ заимствования англоязычной лексики в современный русский сленг

  Тема развития языка в России является очень актуальной Многие исследователи пытаются описать процессы, происходящие в современном русском языке, однако данная задача представляется чрезвычайно сложной в силу быстротечности изменений По сравнению с остальными наиболее подвижным является лексико-семантический уровень языка
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ и сравнение лексико-семантических полей "Свобода" и "Freedom" в английском и русском языках

  В данной работе были использованы следующие методы: описательный метод, метод сплошной выборки, метод оппозиций, метод статистического анализа, метод концептуального анализа, а именно, метод семантических полей
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ использования разговорной лексики в текстах песен группы "Sex Pistols"

  Быстрое развитие информационных технологий и средств коммуникации, однополюсная картина мира позволяют в настоящее время говорить о процессах глобализации в мировом сообществе Это, с одной стороны, приводит к унификации и стандартизации мировых культур, а с другой стороны, повышает самосознание некоторых представителей национальных культур, выводит на первое место желание сохранить специфику и особенности своей культуры при уважении к представителям других культур и разумном приятии самих этих культур
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 306