Работы в категории Иностранный язык, страница 125, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

  Особливий інтерес для з’ясування співвідношення міфологічної семантики образу русалки та його мистецької інтерпретації становить українська література ХІХ ст , оскільки творилася вона ще в період активного побутування міфологем Об’єктом для такого роду спостережень має слугувати найперше творчість Л Боровиковського, І Вагилевича, М Костомарова, М Маркевича, Т Шевченка
 • Тип: Статья

  Інтонаційне співвідношення як проблема віршованого перекладачу

  Відомо, що кожна мова характеризується своїми, типовими лише для неї інтонаціями Саме тому в англійській та російській (українській) мовах інтонація вірша відрізняється, так само як і їх фонетичний склад Тобто «під час перекладу віршів багато уваги приділяється не стільки «точності», «адекватності» чи «правильності», скільки передачі стилю оригіналу», де особливого значення набуває інтонація, потреба в інтонаційно-синтаксичній ідентичності оригіналу та його перекладу, як зауважує Ю В Шор [3, с 126] Тому при віршованому перекладі необхідно відродити головне –думку, інтонацію, емоціональне заба
 • Тип: Реферат

  Інтрузивний магматизм та його продукти

  Польові спостереження показують, що більша частина магми ( 9/10 або більше ) не виливається на поверхню у вигляді вулканічного матеріалу, а твердне під землею Первинні магми, утворюючись на різних глибинах, мають тенденцію формуватися у великі маси, які просуваються у верхні горизонти земної кори, де літостатичний тиск менше За певних геологічних і, в першу чергу, тектонічних умов магма не досягає поверхні Землі і застигає ( кристалізується ) на різній глибині Тіла, утворені на глибині таким чином, наз інтрузивами, оскільки вони вторгаються (інтрудують) в інші породи На поверхню інтрузії вист
 • Тип: Реферат

  Інформативність тексту і способи її підвищення

  Головна, загальна мета створення тексту (будь-кого) - повідомлення інформації Будь-який текст містить в собі яку-небудь інформацію Загальна кількість інформації, що міститься в тексті, - це його інформаційна насиченість
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення англійської мови

  Частіше за все, дослідження еволюції Англійської мови ділиться на чотири етапи: Стара Англійська, Середня Англійська і Сучасна (теперішній час) Англійська мова Однак, немає жорстких правил про те, коли один період Англійської мови закінчується,а коли починається інший Дата періодів Англійської часто формулюється наступним чином:
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення силових видів спорту на Україні \укр\

  Витоки виникнення сучасних силових видів спорту можна знайти у Стародавній Греції Уже в ті часи люди відстоювали ідеї гармонії тіла й духу, віддаючи перевагу естетичному вихованню Давньогрецькі сукльптори розробляли канони краси, що будувалися на оптимальних пропорціях людини
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку методики орфоепії

  Усне літературне мовлення в суспільстві набрало великої ваги, значно розширився й ускладнився його функціональний діапазон, особливо в останні десятиріччя Спільна праця в промисловому й сільськогосподарському виробництві, активна громадсько-політична діяльність радянських людей, їх безпосередня участь в управлінні державою, висока загальна й професійна освіта громадян соціалістичної країни створили якнайсприятливіший ґрунт для розширення усномовного спілкування на літературному рівні і реальні можливості для того, щоб найширші маси населення оволоділи всіма скарбами літературної мови — як у п
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку української мови

  Говорячи про долю (і недолю) української мови, аж ніяк не можна оминути місця її народження і дальшого поширення — України і її положення на карті світу, насамперед у Європі й Азії, де вона розташована або з чим межує Адже з'ясувати місце поширення мови — це вже великою мірою й розкрити причини і передумови, які визначали особливості її розвитку Як відомо, переважна більшість мов світу не є самотніми, а мають більш чи менш близьких мовних родичів Якщо деякі з мов, наприклад мова бурушаскі в Індії або баскійська мова в Іспанії і Франції, виступають ізольовано, то причиною цього здебільшого є т
 • Тип: Курсовая работа

  Історія створення двомовних словників у Росії

  Лексикографія - одна із прикладних (що має практичне значення й застосування) наук, що входять у сучасну лінгвістику Її основний зміст - складання різних язикових словників Це наука про словники, про те, як їх найбільше розумно робити, це й сама практика складання словників
 • Тип: Доклад

  Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

  Офіційною датою виникнення вогнепальної зброї, принаймні серед європейських народів, вважається XIV століття На Русі вперше про неї згадує «Софійський временник» у 1382 р під час оборони Москви від татар та «Галицький часопис» у 1389 р
 • Тип: Учебное пособие

  Історичні чергування звуків

  Кого ми вважаємо найкращим слухачем? Дослідження свідчать, що більшість опитуваних людей називають гарним співрозмовником близького друга, по'другу Чому? Очевидно, в основі лежить дружнє і щире ставлення, бажання зрозуміти і допомогти один одному Обговоріть це питання в класі
 • Тип: Реферат

  Аustrаliаn Lаbor Pаrty

  The Labor Party has аlwаys bееn an enigma for socialists On thе onе hаnd it is а pаrty bаsеd on thе trаdе unions аnd obtаins its votеs prеdominаntly from workеrs Yеt in officе, аs thе еxpеriеncе of thе Kеаting аnd Hаwkе govеrnmеnts confirms, it is just аs committеd to mаintаining thе rulе of cаpitаl аs thе Libеrаls Nonеthеlеss dеspitе аll thе bеtrаyаls аnd compromisеs, dеspitе thе outright аttаcks АLP govеrnmеnts hаvе lаunchеd on workеrs, thе mаjority of workеrs еvеn аftеr thirtееn yеаrs of Hаwkе аnd Kеаting still, аlbеit grudgingly, look to Lаbor аs thеir pаrty
 • Тип: Дипломная работа

  Аббревиатура в словообразовательной системе английского языка

  В наше время в языке научной, технической, экономической литературы, как английской, так и русской, встречается большое количество разного рода сокращений Рост числа сокращений, находящих применение в современном английском языке, совершенно закономерен Следствием развития науки и техники, международных интеграционных процессов в области экономики и народного хозяйства является появление все новых и новых понятий, которые нуждаются в терминировании Большинство новых понятий и в русском, и в английском языках выражается при помощи словосочетаний или сложных слов, так как именно эти виды термин
 • Тип: Курсовая работа

  Аббревиатуры в современном русском языке (на материале СМИ)

  Тема курсовой работы "Аббревиатуры в современном русском языке (на материале СМИ)" Итак, прежде чем перейти к непосредственному раскрытию темы, попытаемся понять, что в себе заключает понятие аббревиатура, какова история данного вида словообразования?
 • Тип: Курсовая работа

  Аббревиация в журнале "Цены"

  С развитием экономики, политики, производства и других сфер жизни в современном русском языке появляются новые слова Новые слова заимствованы из других языков, а так же образуются различными способами Одним их продуктивных способов словообразования является аббревиация
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 306