Работы в категории Государство и право, страница 90, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Господарські злочини

  У ході реформи карного законодавства найбільшим змінам піддалися норми про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності, що цілком природно Пішла в минуле система командно-адміністративного соціалізму з її незаперечним пануванням державної власності, обмеженим до мінімуму приватним підприємництвом, централізованим плануванням, твердим контролем держави в економічній сфері з метою вольового забезпечення виконання господарських планів, у тому числі і з використанням спеціально встановлених для цього кримінально-правових способів
 • Тип: Курсовая работа

  Господарські зобов'язання

  На сьогоднішній час політика української держави спрямовується на те, щоб забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищити ефективність суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами Цим завданням сприятиме налагодження чіткого правового механізму захисту господарської системи від зловживань та застосування неправомірних механізмів з боку суб'єктів го
 • Тип: Курсовая работа

  Господарські товариства

  Актуальність теми дослідження Прагнення господарських товариств до зміцнення своїх позицій на відповідному ринку зумовлено багатьма причинами: глобалізацією, макроекономічними процесами, швидко змінюваним конкурентним середовищем За даними консалтингової компанії KPMG та Dialogic за 2005 рік вартість угод зі злиття та приєднання на світовому ринку склала 1,536 млрд дол , що на 47 % вище показників за 2004 рік; кількість таких угод за цей же період збільшилась на 10 % порівняно з 2004 роком та склала 18,481 (2004 рік – 16,808)
 • Тип: Контрольная работа

  Господарське законодавство

  Між двома підприємствами було укладено договір оренди нежитлового приміщення строком на 1 рік Плату за користування приміщенням передбачалося вносити щомісячно Оскільки протягом шести місяців орендар не сплачував орендних платежів, орендодавець надіслав йому листа, в якому повідомляв про дострокове розірвання договору і вимагав забрати товари, які зберігалися у приміщенні У своїй відповіді орендар повідомляв, що одностороння відмова від виконання зобов’язань заборонена, і погрожував звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні приміщенням
 • Тип: Контрольная работа

  Господарське законодавство

  Створені для професійної організації та здійснення господарської діяльності всі СГ з моменту своєї легітимації у встановленому законом порядку мають права та обов'язки по участі в господарських правовідносинах у якості СГП Обсяг цих прав та обов'язків у СГП різних видів не є однаковим за двох основних причин:
 • Тип: Контрольная работа

  Господарське право

  Консорціумний кредит – акумуляція кредитних ресурсів як в національній, так і в іноземній валюті тимчасовими чи постійними об’єднаннями банків для кредитування великих лізингових, факторингових та інших угод чи широких програм на комерційних засадах
 • Тип: Контрольная работа

  Господарське право зарубіжних країн

  Перехід України до розвинутих ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових форм, від створення належних умов функціонування суб`єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства України
 • Тип: Курсовая работа

  Госслужащие и их роль в государственном управлении Республики Беларусь

  Способ организации государственной службы приобретает особенно важное значение в условиях демократии От этого во многом зависит, насколько полно будут восприниматься и воплощаться на практике насущные требования избирателей; насколько прочной и эффективной станет обратная связь между государством и гражданским обществом и в конечном итоге прочность политического режима В свою очередь способ организации государственной службы напрямую зависит от господствующих среди политиков представлений о ее задачах, основных функциях, критериях эффективности
 • Тип: Дипломная работа

  Госслужба и кадровая политика

  Преступность как социальный феномен имеет определенные исторические корни, ее рост особенно заметен в условиях кризисных явлений в экономике и социальной сфере, ослабления роли государства; сращивание преступных элементов с должностными лицами приводит к коррупции В действующей Концепции национальной безопасности РФ криминализация общественных отношений, рост организованной преступности названы в качестве основных факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны
 • Тип: Реферат

  Госстроительство

  1 Понятие ГС и МС Понятие рассм в 2-х аспектах: как отрасль гос-воведения, наука и уч курс Понятие не отделимо от понятия гос-во Оно отражает наличие опр сферы в стр-ре гос-ва, и тем самым в общем процессе ГС Такой сферой явл организация, деят-ть и развитие органов госювласти и местн самоупр, советов всех уровней Только ГС изучает советы в целом, во всех проявлениях ГС – это орг-я и деят-ть всей сис-мы советов, обеспечивающие с помощью соотв форм и методов реализацию их ф-ций и задач по руководству гос-ным, хоз и соц-культ строительством и развития самоупр начал на основе постоянн привлечения
 • Тип: Реферат

  Государства как субъекты международного экономического права

  Особенностью государств, как субъектов МЭП является то, что, во-первых, они обладают правом создавать нормы, которые будут действовать в рамках МЭП, а во-вторых, они сами обязаны подчиняться этим же нормам
 • Тип: Курсовая работа

  Государственная антикоррупционная политика в системе государственной гражданской службы

  В нашей стране происходит сложный процесс становления института государственной службы, и параллельно с ним, разрабатывается законодательство, имеющее антикоррупционную направленность В современной научной литературе по проблемам борьбы с коррупцией существует множество определений коррупции Ее рассматривают в нескольких аспектах: социальном, политическом, правовом Ряд ученых считает, что коррупцию нужно рассматривать не как конкретный состав преступления или административного правонарушения, а как совокупность родственных деяний, включающих в себя ряд должностных злоупотреблений
 • Тип: Курсовая работа

  Государственная атторнейская служба США

  Правовая система США формировалась под воздействием английских правовых традиций, и исторически является производной от английской правовой системы В процессе эволюции американской системы в заимствованных из Англии правовых институтах происходили изменения, появлялись новые правовые институты Специфика современной американской правовой системы обусловлена федеральным устройством государства, наличием писаных конституций (Конституции США и конституций штатов), особенностями политического и социально-экономического развития США
 • Тип: Отчет по практике

  Государственная безопасность

  В первые дни прохождения преддипломной практики я ознакомилась с правилами внутреннего распорядка суда, с личным составом Кувандыкского районного суда, с организацией и принципами работы суда Изучил законы “О судебной системе Российской Федерации”, “О судоустройстве РФ”, “О статусе судей в Российской Федерации” и другие нормативные акты, а также изучала компетенцию председателя суда В его компетенцию входят: организационные вопросы, финансовые вопросы, трудовые отношения, проставление резолюций, распределение дел, распределение почты, по его поручению предоставляются отчеты, поощрения работни
 • Тип: Реферат

  Государственная безопасность Латвийской Республики

  правовых мероприятий,реализуемых институциями государственной вла-сти,управления,судебной власти и самоуправлений с целью защиты конституционного устройства,государственной независимости и терри-ториальной неприкосновенности государства,экономического,научного,
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 900