Работы в категории Государство и право, страница 9, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Авторське право в мережі Інтернет

  Загальновизнаним фактом є те, що право завжди відстає від громадських відносин І це зрозуміло, оскільки право тоді починає регулювати відносини, коли вони починають мати потребу в цьому Іншими словами, норми права, що регулюють певні суспільні відносини виникають значно пізніше виникнення самих відносин На випадок суспільних відносин у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет це твердження поширюється більш ніж, оскільки, незважаючи на той факт, що сама Мережа виникла нещодавно, вже зараз можна говорити про те, що вона змінила весь світ: від розвинених країн Західної Європи і Північної Америки
 • Тип: Курсовая работа

  Авторське право та суміжні права

  Цивільне право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання та захист їх авторів Разом з тим норми сучасного цивільного права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності
 • Тип: Контрольная работа

  Авторське право. Правила написання дисертації

  Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права
 • Тип: Реферат

  Агатангел Крымский

  Вісімдесяті і дев'яності роки XVII ст були дуже бурхливими в Туреччині, в Криму і Україні Це часи початку розпаду Османської імперії - "Великий згон" на правобережжі України 1680-х рр Кримські походи гетьманів Івана Самойловича 1687 р і Івана Мазепи 1689 р„ невдала турецька облога Відня (1683), втрата турками Азова (1696)
 • Тип: Контрольная работа

  Агентский договор

  Термин "договор" употребляется в гражданском праве в различных значениях Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения В дальнейшем речь будет идти о договоре как юридическом факте, лежащем в основе обязательственного правоотношения В этом смысле договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
 • Тип: Реферат

  Агентский договор

  1 По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала (п 1 ст 1005 ГК) Как следует из определения, агентский договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним
 • Тип: Дипломная работа

  Агентский договор: понятие, содержание, признаки

  Агентский договор является новым для российского права Он широко распространен в англо-американском праве, где этот договор вменяет традиционные для континентальной правовой системы договоры поручения и комиссии
 • Тип: Курсовая работа

  Агитация в правовом аспекте

  Курсовая работа посвящена понятию и нормативному регулированию предвыборной агитации Актуальность темы не может вызвать сомнений, так как агитация очень широко применяется в условиях становления постиндустриального информационного общества
 • Тип: Контрольная работа

  Аграрне право України

  Україна — одна з найбагатших держав світу на благодатну землю сільськогосподарського призначення Сільське господарство України характеризується певними суспільними, політичними, економічними, управлінськими, майновими, трудовими, соціальними відносинами, які регулюються нормами Конституції України, законами, підзаконними та локально-правовими актами Україна має власну аграрну політику, аграрну економіку та аграрне право
 • Тип: Шпаргалка

  Аграрное право

  Ученые считают что необходимо выделение комплексных отраслей права(напр Предпр право) также и аграрное право Вопрос о выделении такой отрасли был поставлен в 70-х годах Если вопрос о месте в системе отраслей права является спорным то можно утверждать чтоза последнии годы сложилась наука АП как область научн Исследований и одноименная учебная дисциплина И менно с последней точкой зрения надо рассматривать АП Предметом АП были агр-е отн-я кот складываются в процессеС\Х произ-ва => право далж Называться в соотношении с регулируемыми отношениями Понятия С\Х право и АП тождественны они регулируют о
 • Тип: Реферат

  Аграрное право

  В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины.
 • Тип: Контрольная работа

  Аграрное право

  Юридическая ответственность как мера государственного принуждения выражается в том, что сами ее виды устанавливаются в правовых нормах, а их реализация обеспечивается принудительной силой государства Одним из условий для привлечения правонарушителей к ответственности является наличие в этих нормах санкций - то есть видов ответственности за то или иное правонарушение Санкции за земельные правонарушения могут быть карательными, правовосстановительными и компенсационными Эти санкции установлены в материальных нормах права различных отраслей
 • Тип: Реферат

  Аграрные преобразования на Северном Кавказе

  Развитие края в составе империи оказалось подчинено общим процессам экономической и социально-политической эволюции России в XVIII- начала XX вв Условия и характер взаимодействия различных групп населения его определялись социальной и этнической политикой центральной власти, а также процессом модернизации, в который страна постепенно вовлекалась как общим ходом развития европейского мира, так и вполне целенаправленной реформаторской деятельностью царизма
 • Тип: Реферат

  Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

  Целью этой работы является определить, какой из путей был бы наиболее приемлемым в решении данной проблемы Это можно сделать, поставив перед собой такую задачу, как рассмотрение аграрных проектов партий, существовавших на тот момент и которые имели достаточную популярность у народа
 • Тип: Реферат

  Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

  18 березня 2004 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», згідно якого було затверджено Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Програма), що визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворен
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 900