Работы в категории Государство и право, страница 898, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Юридичні властивості діяльності поліції та прокуратури в англо-американській правовій сім’ї

  Діяльність прокуратури та поліції є однією з гарантій реалізації принципу законності та забезпечення правопорядку за умов існування правової держави та громадянського суспільства, тому вивчення в порівняльно-правовому аспекті зарубіжного досвіду їхньої діяльності є важливим для використання в подальшому правовому розвитку України
 • Тип: Реферат

  Юридичні гарантії законності державного контролю у сфері господарської діяльності

  “Гарантія” – від французького “garantie” означає “забезпечувати” Юридичний енциклопедичний словник визначає гарантію як один із засобів забезпечення використання зобов’язань, що застосовується тільки у відносинах між органами та організаціями Гарантія означає також запоруку, умову, яка забезпечує будь-що [6, с 111]
 • Тип: Реферат

  Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

  Захист дисертації відбудеться “____” _________2001 р о____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради _________ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01 033, вул Володимирська, 60, юридичний факультет)
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

  Існування правової, демократичної держави, передбачає наявність та ефективне функціонування юридичних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які виступають як загальнолюдської цінності, що є результатом загально демократичних завоювань людства Загальною ознакою юридичних гарантій є їх правове закріплення, яке полягає в ефективній охороні, захисту прав і свобод людини і громадянина, що головним чином забезпечується саме їх ефективною дією Правові гарантії виконують свої функції в єдності і нерозривному зв'язку з іншими гарантуючими умовами, які в юридичній науці визначаються
 • Тип: Реферат

  Юридичні колізії та способи їх розв’язання

  Українське законодавство - складне, багатогалузеве утворення, у якому маса всіляких різночитань, нестиковок, паралелізмів, неузгодженостей, конфліктуючих або конкуруючих норм та інститутів Будучи за своїм характером територіально великим, воно вже в чинність цього містить у собі можливість різних підходів до вирішення одних і тих самих питань, обліку національних і регіональних особливостей, інтересів центра й місць
 • Тип: Реферат

  Юридичні методи захисту ноу-хау

  У сучасних умовах у всьому світі серед всіх інших видів власності (нерухомість, банківський і промисловий капітал, цінні папери і т д ) все більш істотне значення останніми роками придбала власність інтелектуальна
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичні ознаки задоволення статевої пристасті неприродним шляхом

  Основними завданнями, що постають перед державою, юридичною наукою на сучасному етапі складних економічних та політичних перетворень особливе місце займає розробка питань, пов'язаних з охороною особи та забезпеченням дотримання прав і свобод громадян У статті З Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю Кожне цивілізоване суспільство повинно забезпечити безпеку своїм громадянам, а також визначити як першочергове завдання фізичний та психічний захист громадян від різних негативни
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичні особи в міжнародному приватному праві

  Юридична особа, зазначається далі у цій статті, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді Законодавство іноземних держав або взагалі не дає визначення юридичної особи або обмежується загальними лаконічними формулюваннями В літературі наводиться як приклад більш-менш розгорнутого визначення юридичної особи, які містяться у Цивільних кодексах країн Латинської Америки У Чилійському Цивільному кодексі так сформульовано це поняття: юридичної особою є особа фіктивна, здатна здійснювати права, нести цивільні обов’язки і вступати у правові і непра
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

  Реформування цивільного законодавства в Україні пов’язано як з запровадженням у юридичну практику нових інститутів та категорій, так і з переглядом тих, що вже застосувалися і є звичними Разом з тим, в силу взаємозв’язку і взаємообумовленості зміна в правовому регулювання однієї частини суспільних відносин веде й до зміни інших Визнання в Конституції України (ст 42) за кожною особою права на підприємництво зумовило розвиток організацій, в першу чергу тих, що створювалися в цій сфері На жаль, правова база існування даних відносин, які без сумніву, стосуються сфери правового регулювання, відста
 • Тип: Курсовая работа

  Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

  Функціонування господарської системи держави забезпечується перш за все діяльністю різноманітних юридичних осіб Юридичні особи виконують найважливіші завдання економіки, забезпечуючи розвиток сфер виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг Неможливо собі уявити функціонування системи управління, політичної системи суспільства без діяльності юридичних осіб Конструкція юридичної особи дозволяє залучати необхідні ресурси шляхом поєднання можливостей кількох суб’єктів Значення юридичної особи важко переоцінити
 • Тип: Учебное пособие

  Юридична відповідальність

  “Закон не має зворотної сили, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує відповідальність” ст 58 КУ (ніхто не може бути притягнений до відповідальності за діяння, які на час вчинення не вважалися злочином)
 • Тип: Курсовая работа

  Юридична відповідальність

  Термін “відповідальність” вживається в різних змістах, найбільш часто як борг, обов’язок чи покарання В першому випадку мова йде про активний аспект відповідальності Саме тут відповідальність виступає як усвідомлення особою свого місця в суспільстві, своєї ролі в розвитку суспільного прогресу, своєї особистої участі в справах держави Відповідальність в цьому змісті є своєрідним моральним, політичним регулятором поведінки людей в сучасному на майбутньому Інтерес до цього аспекту відповідальності особливо зріс коли виявилося, що юридично можна виправдати жорстокий і нелюдський злочин
 • Тип: Контрольная работа

  Юридична відповідальність

  Позитивний (проспективний, або заохочувальний) аспект — передбачає заохочення - за виконання корисних для суспільства та держави варіантів поведінки на рівні, що перевищує загальні вимоги (морально свідоме ставлення до виконання обов'язків) Іншими словами, позитивна юридична відповідальність – це сумлінне виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та окремою особою
 • Тип: Реферат

  Юридична відповідальність в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні і забудові міст України

  Питання юридичної відповідальності широко досліджувалось в праві, в різних його галузях В еколого-правовій науці дослідження проблеми юридичної відповідальності здійснювалося багатьма авторами, переважно з позицій відповідальності в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів Дані аспекти проблеми юридичної відповідальності викладені в роботах В І Андрейцева, Г І Балюк, Ю С  Шемшученко, Б Г Розовського, В Л  Мунтяна, В В  Петрова та інших авторів Дослідження юридичної відповідальності в галузі забезпечення екологічної безпеки на сьогодні
 • Тип: Дипломная работа

  Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

  Актуальність ХХІ ст справедливо називають століттям інтелектуальної власності Адже щодоби з’являються нові літературні, художні, музичні твори різноманітних жанрів та напрямів Вже понад два століття людство усвідомлює необхідність ефективної правової охорони авторського і суміжних прав Стаття 54 Конституції України, що має пряму дію, гарантує кожному волю творчості і передбачає охорону інтелектуальної власності законом/
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900