Работы в категории Государство и право, страница 881, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Школа софістів: уявлення про державу і право

  У соціальному розвитку давньогрецького суспільства виділяють два періоди Перший (гомерівська Греція), який тривав XII-VI ст до н е , характеризувався пануванням землеробської аристократії, патріархальними родовими від­носинами Те суспільство багатьма рисами було схоже на європейське ранньофеодальне
 • Тип: Реферат

  Шлюб в римському приватному праві

  Шлюб На перший погляд, це поняття досить легко і просто осмислити Адже неможливо уявити собі нормально існуючого суспільства, де б не існувало цього поняття Воно мають минуле, теперішнє і майбутнє Актуальність питання шлюбу є досить поширеною у наш час
 • Тип: Реферат

  Шлюбний договір

  Сімейний кодекс – це той закон, який надійно захищає новонароджене дитя, забезпечує людині можливість реалізації природних прав на шлюб, на сім’ю, на материнство та батьківство, на особисте виховання своїх дітей, на спільне проживання з ними, а також сприяє виконанню сім’єю різноманітних соціальних функцій СК України складається з 7 розділів, 292 статей
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

  Соціальна проблематика цілком закономірно входить у число найперших пріоритетів діяльності будь-якого уряду, займає чільне місце у платформах та програмах політичних партій і об'єднань Постійне зростання уваги до питань соціального розвитку в нашій державі об'єктивно обумовлене тривалою трансформаційною кризою, яка далася взнаки не лише у вигляді наростання суто економічних суперечностей, але й як соціально-демографічна криза
 • Тип: Реферат

  Шляхи впровадження правового досвіду організації та здійснення діяльності юристів англо-американської правової сім’ї в Україні

  У цьому підрозділі подаються результати вивчення та визначення стану, можливостей, умов і перспектив сприйняття та запозичення позитивного досвіду професійної діяльності юристів англо-американської правової сім’ї в подальшому розвитку правової системи України
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи подолання правового нігілізму в Україні

  Побудова демократичної, соціальної, правової держави і відповідно громадянського суспільства в умовах економічної кризи, соціальної невлаштованості населення, що призводить до росту злочинності та криміналізації суспільства, тобто правового нігілізму, неможлива без підвищення рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

  Мета роботи: висвітлення та розв'язання проблем, які виникають в Україні, створюють перешкоди для розвитку конкуренції та, використовуючи позитивний світовий досвід антимонопольного регулювання, виявити шляхи удосконалення конкурентного законодавства в нашій державі в умовах ринкової трансформації економіки України
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи формування правової держави в Україні

  Проблеми правової держави завжди хвилювали передових людей, прогресивних мислителів стародавності, середньовіччя і сучасності Питання типу — що таке правова держава? Коли з'явилася ця ідея і як вона розвивалася? Які її основні ознаки і риси? Яка мета і призначення правової держави? — практично завжди знаходилися в полі зору філософів, юристів, істориків незалежно від з поглядів і суджень, а також від того, як кваліфікувалося і як називалася ця держава — чи державою закону, справедливості, державою загального чи благоденства або ж державою законності
 • Тип: Реферат

  Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

  38 Реставрация Стюартов Корпус Акт Смерть Кромвеля в 1658 г изменила ход событий На некоторое время власть перешла в руки его сына — Ричарда Кромвеля, не пользо­вавшегося ни авторитетом, ни влиянием в обществе В 1659 г остаток Долгого парламента объявил себя учредительной властью и возвел в 1660 г на престол Карла II (1630-1685) - сына казненного короля В Бредской декларации новый король пообещал сохранить за дворянами и буржуазией их революционные завоевания и не преследовать тех, кто в годы революции боролся против короля Но данные обещания были нарушены Восстановление монархии сопровождалос
 • Тип: Реферат

  Шпаргалка по истории России

  Основные определения истории: - процесс развития какого-то явления(история болезни),- процесс развития человека, -наука, изучающая прошлое природы и человека, - учебная дисциплина Появления «Истории» в Греции: Фалес применял к вопросам о происхождении Гомер рассказы о былом Профессиональные Историки: Геродот («отец»), Политий, Фукидид – Греция; Ливий, Тацит, Плутарх – Рим На Востоке история- бесконечная цепь превращений человека в границах божественного Русь: «Повесть временных лет» Идеи цикличности в истории (араб Аль-Бируни, француз Боден, итальянец Вико) В XVII-XVIII начался процесс превра
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки

  Реализация стоящих перед государством задач связана с необходимостью использования финансовой системы В резуль­тате оно осуществляет деятельность по планомерному и целе­направленному образованию, распределению и использованию государственных централизованных и децентрализованных де­нежных фондов, т е финансовую деятельность
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки к экзамену по истории

  становление гос–ва приводит к изменениям в соц–эк структуру об–ва колонизация з приуралья приморья, разработка под пашню лесных угодьев Вотчинное и поместное земледелие У нек–рых вотчинников вследствие присоединения владения мельчали, у других наоборот Дворцовое землевладение появился громадный зем фонд им наделялись пересел землевладельцы у кот не было земли (помещики и поместья) Поместья нельзя дарить\продавать\наследовать Пом Обяз нести воен Службу Развитие ремесла, слободы Налаживание внутр Торговли Но лучше внешняя торговля Ивангород орьба с Ганзой Необходм выход к Балтике городов увелич
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

  1 Предмет и задача курса истории государства и права Казахстана Предмет: 1)процесс происхождения и развития государственно-правовых систем, место и роль государства и права в жизни общества в различные периоды истории 2)особенности форм и содержания элементов государственно-правовых систем, обусловленные спецификой кочевого способа производства МЕТОДЫ: 1)философские (диалектика, метафизика) 2)общенаучные (исторический, системный) 3)специальные (спец исторический, правовой, историко-генетический, историко - сравнительный - типологический) 4)конкретно-проблемный и частные методы Совокупность мет
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

  Главное противоречие в развитии российского общества, родив­шееся еще в предыдущий век, вытекало из назревающих формацией-ных изменений: на смену феодализму надвигался капитализм Уже в предыдущий период обнаружился кризис крепостнической системы хозяйства Теперь он идет с нарастающей силой Феодализм все боль­ше показывает свою экономическую несостоятельность При этом кризис феодально-крепостнической системы становится всеобъемлю-шим, охватывая все важнейшие сферы экономики
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки по истории политических учений

  12 Пол-ко-правовые учения в период эллинизма С середины IV в до н э древнегреческие гос-ва попада­ют в зав-ть от Македонии и приходят в упадок В соц--пол-кой теории идеи рабов-кой де­мократии отстаивал Э (341—270 гг до н э ) , он полагал, что законы и гос-во существуют не от природы, а по установлению Справед­ливость не существует сама по себе; это — договор о том, чтобы не причинять вред и не терпеть вреда, заключенный при общении лю­дей и всегда применительно к тем местам, где он заключается Пра­во и гос-во суть продукты договора, результат соглашения Воззрения Э а отличались от предшествующ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 ... 900