Работы в категории Государство и право, страница 879, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Цивільне право

  3 Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності
 • Тип: Реферат

  Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

  В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян, встановлюються нові гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту майнових та немайнових прав, охоронюваних законом інтересів і свобод
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

  Перехід України до ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян Демократичне суспільстсво характеризується широким спектром особистих та майнових прав і свобод Але чого варті права та свободи без закріплення їх у вищому державному правовому акті - Конституції, без їх правового забезпечення, а також забезпечення їх дотримання і захисту від порушення
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

  У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Конституцією, Законом України “Про судоустрій” покладено здійснення правосуддя в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільно-правові відносини між нотаріальними органами та юридичними і фізичними особами

  На сучасному етапі проблеми побудови правової держави, забезпечення охорони прав і законних інтересів людини і громадянина, імплементації норм міжнародного права ставлять перед суспільством нові складні завдання Перехід до ринкової форми господарювання, створення нових видів економічної діяльності потребують внесення істотних коректив в правове регулювання економічних відносин, формування і розвиток нових інститутів, до яких належить і відносно новий, як для України, інститут нотаріату
 • Тип: Реферат

  Цивільно-правова відповідальність

  Як правило, сторони добровільно виконують свої цивільно-правові зобов'язання належним чином Але якщо Ви, наприклад, домовилися з однокласником, що він придбає для Вас якусь річ (диск, відеокасету тощо) протягом тижня, і не просто домовились, але й передали йому для цього власні гроші, а він не виконав свого зобов'язання, то, звичайно, Вам це не сподобається Є багато різноманітних засобів впливу на порушника, але з точки зору цивільного законодавства у цьому випадку слід говорити про невиконання укладеної Вами угоди З метою запобігання подібних правопорушень та усунення їх наслідків використов
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільно-правова відповідальність

  Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті немайнові відносини, основані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності та широкій свободі їх учасників у визначенні своїх прав та обов’язків В умовах переходу до ринкової економіки додержання порядку, дисципліни, умов зобов’язань, прийнятих за договором, набуває особливої ваги
 • Тип: Реферат

  Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

  Відповідно до Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст 50) і зобов'язаний не заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (ст 66)
 • Тип: Дипломная работа

  Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

  Закріплення в Конституції України демократичного напрямку розвитку політичної системи й проголошення України правовою державою передбачає, що українська спільнота нині стоїть на межі перетворення на громадянське суспільство, однією з важливих рис якого є загальна повага до приватного життя людини Однак її рівень в сучасному українському суспільстві є недостатній, про що свідчать численні неправомірні втручання в сферу особистого життя ("касетні" скандали, публікації приватних паперів, фотографій і подробиць інтимного життя осіб без їх дозволу, свавільні проникнення в житло тощо)
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільно-правове положення виробничих кооперативів

  Слова про те, що наша країна зараз переживає економічну, соціальну та політичну кризи уже давно не нові Однак саме ці кризи і визначають у даний час умови розвитку різних форм підприємницької діяльності У даній роботі піде мова про одній з "найменш помітних" форм – виробничих кооперативах Масове поширення АТ і ТОВ якоюсь мірою сприяли тому, що дана форма була відсунута на задній план, як наслідок – недоліки правового регулювання, протиріччя в розумінні самої сутності і цілях даного виду організації У чому ж причини цього?
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

  В Україні продовжується процес становлення вітчизняної банківської системи, яка відіграє важливу роль у формуванні ринкових відносин, створенні відповідної інфраструктури, посиленні стабілізаційних процесів та здійсненні структурних перетворень у державі
 • Тип: Реферат

  Цивільно-правовий договір

  У договірному процесі первинна автономна воля учасників цивільних відносин до настання певних правових наслідків трансформується в їхню спільну консолідовану волю, яка висловлюється шляхом взаємоузгодженого волевиявлення Актом такого волевиявлення, що легітимізує та певною мірою навіть сакралізує його, є цивільно-правовий договір (далі – договір)
 • Тип: Реферат

  Цивільно-правовий договір

  За своєю правовою природою будь-який цивільно-правовий договір с правочином Категорії «правочин» і «договір» співвідносяться між собою як загальне і окреме: кожний договір є правочином, але не кожний правочин є договором Договорами є лише дво – чи багатосторонні правочини, тоді як правочином можуть бути також дії однієї особи, спрямовані на встановлення, зміну, припинення тощо цивільних прав і обов'язків (односторонні правочини) Отже, на договори поширюються загальні положення щодо правочинів, встановлені гл  16 ЦК
 • Тип: Курсовая работа

  Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

  Суб'єкти цивільно-правових відносин реалізують свої права і обов'язки не тільки індивідуально, але й відповідним чином об'єднуючись в організації (асоціації) Колективна форма задоволення потреб громадян - звичайне у світовій практиці явище Це достатньо самостійні утворення, у справи яких держава, як правило, не втручається, або втручається найменшим чином Об'єднання громадян органічно вплітаються в тканину суспільства і, перш за все, цивільно-правових відносин Без них неможливо уявити саму організацію суспільства, механізм здійснення народовладдя в Україні Іншими словами демократія без різном
 • Тип: Реферат

  Цивилистика и человеческая личность

  Для нормальной жизни человек нуждается не только в материальных вещах Есть инстинкт выживания, продолжения рода, инстинкт господства и множество страстей Чтобы сдерживать и умерять их проявление в обществе, право должно опираться как на науку о нравственности, так и на науки социологические и экономические
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 ... 900