Работы в категории Государство и право, страница 867, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Функції сучасної держави

  Питання про функції держави на будь-якому етапі розвитку є одним з найважливіших в загальній теорії держави Це обумовлено, по-перше, тим, що у функціях має місце прояв суті держави, її соціальне призначення Тому пізнання функцій служить передумовою пізнання головного і визначаючого у державі По-друге, функції держави визначають її структуру Іншими словами, структура державної діяльності визначається системою тих суспільних відносин, на які держава здійснює необхідний вплив, та її не можливо характеризувати у відриві від системи суспільних відносин, що регулюються державою Зміни функцій, без с
 • Тип: Реферат

  Функції та класифікація адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

  Повне, максимально глибоке виявлення закономірностей у процесах юридичної діяльності обумовлює необхідність вирішення проблеми класифікації форм, функцій і типів цієї діяльності Класифікація розглядається як науковий метод пізнання, основу якого становить логічна операція поділу сукупності понять Звичайно критеріями класифікації є істотні ознаки аналізованого предмета
 • Тип: Контрольная работа

  Функції та принципи державного управління

  У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі немає за­гальновизнаного поняття державного управління, що пов'яза­но з різними підходами до розв'язання цього важливого пи­тання Державне управління тлумачать з погляду змісту, сут­ності, форм, яких воно набуває і в яких функціонує, відмежування від інших форм (видів) державної діяльності (законодавчої, судової) Представники загально-соціологічних наукових напрямів під час дослідження проблем управління виходять з його реального змісту як специфічного виду су­спільної діяльності, спрямованої на систематичне здійснення певного впливу людей на су
 • Тип: Курсовая работа

  Функції управління в аграрному праві

  Аграрний сектор суттєво впливає на соціально-економічне становище українського суспільства та продовольчу безпеку держави Тут формується основна частина продовольчих ресурсів і забезпечується майже три чверті роздрібного товарообігу Від ефективності перетворень в аграрному секторі залежать результати ринкових перетворень у цілому
 • Тип: Учебное пособие

  Функціональне призначення правового регулювання

  право є надбудовною формою матеріальних суспільних відносин, тому визначається матеріальними умовами життя суспільства Зміна цих умов тягне за собою перетворення його функцій Тому функції права є похідними від системи суспільних відносин, що набувають правової форми, хоч і залежать від специфічних властивостей і змісту самого права;
 • Тип: Реферат

  Функции госслужбы

  Мы живем в эпоху перемен, эпоху ломки общественного сознания Сегодня мы можем наблюдать за этими изменениями; изменениями в обществе, в каждом человеке, а как следствие и к смене системы органов государственного управления их функций
 • Тип: Реферат

  Функции государства

  Известно, функция, как и многие другие обществоведческие понятия, не является собственно юридическим и политическим понятием Свойство юридического языка таково, что он заимствует понятия и наполняет их своим смыслом, порой понятным только юристам
 • Тип: Курсовая работа

  Функции государства

  Функции государства выражаются в осуществлении государственного управления Государственное управление - это целенаправленная деятельность государства в лице его органов и должностных лиц по упорядочению общественных отношении в различных сферах жизни общества
 • Тип: Курсовая работа

  Функции государства

  Данная курсовая работа посвящена такой теме Теории государства и права, как “Функции государства” Эта тема актуальна для современного общества, так как при переходе к рыночной экономике и кардинальном реформировании социально-экономических отношений нашего общества важную роль играет изучение таких понятий в формирующемся правовом государстве Особенно актуальна эта проблема для нашего общества в условиях бурного обновления законодательства, в период кризиса жизненных ценностей, которые переживает современное общество
 • Тип: Реферат

  Функции государства

  Теория государства и права, как наука изучает государство с различных сторон и аспектов Определялись социальное назначение и устройство государства, его качественные характеристики как политической, территориальной, структурной организации общества, форма правления, национально - территориальное (национально - государственное) и административно - территориальное устройство, политический режим
 • Тип: Реферат

  Функции государства

  Значимость рассматриваемой темы обусловлена тем, что для теории государства и практики его функционирования вопрос о функциях государ­ства и формах их реализации - один из наиболее фундаментальных и значи­мых Это объясняется, во-первых, тем, что в функциях проявляются сущ­ность государства, его социальное назначение Как явление социальной жиз­ни, государство характеризуется чрезвычайным многообразием непосредст­венно наблюдаемых и воспринимаемых проявлений Это определено как раз­нообразием задач, решаемых государством в различных областях жизни об­щества, так и разнообразием органов, форм, ме
 • Тип: Курсовая работа

  Функции государства

  Изучение функций государства является актуальной и насущной темой в любой период развития общества, на любом этапе развития человечества Это связано, в первую очередь, с происхождением и историей развития государства Формирование государства это объективно закономерный процесс, обусловленный как внутренним развитием общества, так и различными социально-экономическими, эколого-географическими, военно-политическими, культурно-историческими, нравственно-религиозными и другими обстоятельствами
 • Тип: Реферат

  Функции государства

  Под функциями государства принято понимать основные направления его деятельности, которые вытекают из его социальной природы и связаны с решением задач, стоящих перед обществом на том или ином этапе его развития.
 • Тип: Контрольная работа

  Функции государства

  Функции государства — это основные направления его деятельности, выражающие сущность, социальное назначение, задачи и цели государства по управлению обществом в присущих ему формах и свойственными ему методами
 • Тип: Реферат

  Функции государства

  1) носят комплексный, собирательный характер, складываются из совокупности однородных аспектов, деятельности государства Различные, близко стоящие направления воздействия власти на общественную жизнь группируются в относительно широкие сферы государственного регулирования Так, мероприятия государства по развитию здравоохранения, социального обеспечения, образования фактически образуют единую социальную функцию;
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 ... 900