Работы в категории Государство и право, страница 860, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Форми держави

  Розглянута тема “Форми держави” дуже важлива для розуміння права, державно-правових явищ, підвищення рівня розвитку правової культури і правосвідомості, адже завдяки знанням в цій галузі стає зрозуміло,як будується держава, як формується система державного правління і якими методами здійснюється влада
 • Тип: Контрольная работа

  Форми державного правління

  За всю історію розвитку держави і права була висунута велика кількість різноманітних ідей щодо форм держави Так, Платон, наприклад, зазначав, що ідеальною формою правління є законна влада не багатьох – аристократія Крім того, ним виділялася «законна монархія» - царська влада і «незаконна» - олігархія
 • Тип: Реферат

  Форми державного управління

  Адміністративне право – одна з провідних галузей у правовій системі України, складне соціально – юридичне утворення, в якому відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві
 • Тип: Реферат

  Форми державного устрою зарубіжних країн

  В світі періодично з'являються сильні політики і талановиті полководці, відбуваються війни і ведеться міждержавна дипломатична гра, виникають сепаратистські або об'єднувальні ідеологічні течії, монархи і їх спадкоємці одружуються Ці обставини істотно, іноді вирішальним чином впливають на об'єднання територій або сприяють їх відокремленню
 • Тип: Контрольная работа

  Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

  Пархоменко не погодилася з цим і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вказавши в ньому, що на роботі ніяких зауважень не мала, дисциплінарне стягнення на неї ніхто не накладав, згоди на її звільнення профспілковий комітет не давав
 • Тип: Курсовая работа

  Форми української держави

  Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту Поняття “організація” припускає з'ясування своєрідності внутрішніх аспектів форми з погляду принципів об'єднання взаємодіючих елементів цілого в системі, а також зовнішнього вираження цих принципів у діяльності як елементів системи, так і всієї системи в цілому (стосовно інших систем) За допомогою такого підходу в загальній теорії держави і права відкривається можливість не тільки вирішення нових проблем, але що не менш важливо, також і можливість
 • Тип: Контрольная работа

  Формирование бюджета РФ

  1 Законодательный орган субъекта РФ отклонил проект закона о бюджете на очередной фин год В результате сроки для принятия закона о бюджете были пропущены Областной закон о бюджете вступил в силу спустя два месяца после начала фин года Оцените ситуацию Укажите, будет ли финансироваться бюджетная сфера в случае непринятия закона о бюджете
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование волеизъявления избирателей на выборах в органы публичной власти в Российской Федерации

  Актуальность Тема предвыборной агитации впервые возникла в российской науке около 15 лет назад, и с тех пор ей уделялось немало внимания, что вполне объяснимо Формирование мнения избирателей о кандидатах на выборах в органы публичной власти происходит именно на этой стадии избирательного процесса Соответственно, от эффективности проведения кандидатами или политическими партиями избирательных кампаний непосредственно зависят те результаты, к которым они придут после дня голосования
 • Тип: Реферат

  Формирование государственной кадровой политики

  Современное общество давно переросло стадию стихийной передачи профессионального опыта от поколения к поколению Кадровый потенциал превратился в важнейший фактор общественного развития, что предполагает регулирование его востребованности, как в интересах личности, так и в интересах общества Важнейшим субъектом такого регулирования, как показывает опыт развитых экономик, выступает государство
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование государственных основ Российской Федерации

  Идеи и ценности правовой государственности – идейной основы демократических преобразований, стали одним из главных ориентиров для процесса преодоления тоталитарного политического режима, исчерпавшего свои возможности
 • Тип: Контрольная работа

  Формирование деятельности административной ветви государственной власти

  Административно право – важнейшая отрасль правовой системы любой страны Административное право наряду с конституционным и гражданским правом является одной из основных отраслей российской правовой системы Это объясняется прежде всего тем, что административное право – это именно та отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти (иногда ее называют административной властью), которая представляет собой одну из ветвей единой государственной власти Российской Федерации в системе ее разделения на законодательную, исполнительную и су
 • Тип: Курсовая работа

  Формирование Древнегреческой государственности

  На юге Эллады (полуостров Пелопоннес) самым ранним и наиболее значительным из образовавшихся полисных государств была Спарта, постепенно подчинившая себе большинство соседних областей В силу ряда исторических причин, становление здесь государственности было отмечено значительными особенностями по сравнению с другими греческими полисами Это предопределило сохранившиеся надолго особые черты общественного уклада и государственной организации в древней Спарте
 • Тип: Реферат

  Формирование и особенности судебной системы США

  Последние десятилетия XX, начало XXI века характеризуются как для России, так и для зарубежных стран резкими изменениями во всех областях жизни В условиях нарастающей глобализации и все большего нивелирования социальной структуры в ведущих странах мира происходит определенная унификация государств, их основных форм и компонентов В этом процессе трансформации государств неизбежно, да и полезно заимствование опыта деятельности главных государственных органов В связи с этим большое внимание стало уделяться зарубежному опыту построения, а точнее, попыткам построения правового государства Опыт Фра
 • Тип: Реферат

  Формирование и полномочия правительства Индии. Президент Италии

  Индия является крупнейшей в мире демократическим федеративным государством, занимающим второе место по численности населения, которое приближается к 1 млрд.
 • Тип: Курсовая работа

  Формирование и реализация государственной политики

  Актуальность данной работы заключается в том, что на современном этапе перед Россией поставлена задача: прочно занять место среди сильных, экономически развитых государств мира, осуществив в возможно сжатые сроки радикальные экономические, социальные, институциональные преобразования общества Эти преобразования затрагивают все уровни экономических систем: национальный, региональный, корпоративный Особое значение для успешного решения поставленной задачи в российских условиях имеет развитие регионов как субфедеральных территориальных образований
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 ... 900