Работы в категории Государство и право, страница 850, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Учреждения, исполняющие наказания

  Наказание всегда связано с ограничениями прав, свобод и законных интересов лиц, его отбывающих Поэтому деятельность, связанная с исполнением наказания, должна быть не только урегулирована государством на законодательном уровне, но и осуществляться государственными органами 2
 • Тип: Контрольная работа

  Фізичні особи в римському цивільному праві

  Цивільне право за самою своєю ідеєю передбачає наявність багатьох окремих автономних центрів, між якими зав'язуються найрізноманітніші господарські відносини Усі такі центри господарського життя, клітинки того чи іншого суспільства і називаються суб'єктами цивільного права
 • Тип: Курсовая работа

  Фізичні особи як суб'єкти міжнародного приватного права

  Серед суб’єктів міжнародного приватного права значне місце займають фізичні особи – громадяни та іноземці У доктрині, законодавстві та практиці поняття "іноземець" об’єднує власне іноземних громадян (підданих), осіб без громадянства (апатридів), осіб з кількома громадянствами (біпатридів) та ін У сучасних умовах до кола осіб, відносно яких діють норми міжнародного приватного права, з урахуванням особливостей їх правового становища відносяться також біженці, особи, яким надано політичний притулок та ін Нормами міжнародного приватного права регулюються цивільні, сімейні, трудові, проц
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична особа-підприємець

  В останні двадцять років наша країна поступово переходить до ринкових відносин Їх розвиток неможливий без правового забезпечення реформ та створення умов для функціонування суб’єктів підприємницької діяльності Також важливе й додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства
 • Тип: Курсовая работа

  Фіксація відтворення обстановки і обставин події

  Відтворення обстановки і обставин події – окрема, додаткова слідча дія, яку було вперше закріплено в кримінально-процесуальному кодексі України в 1961 році Слідча і судова практика удосконалила тактику проведення цієї слідчої дії на досудовому і судовому слідстві
 • Тип: Курсовая работа

  Фіктивне підприємництво

  Фіктивне підприємництво - це не тільки довірчі товариства і трасти, які будували раніше свою діяльність за принципом "піраміди", а, як показує практика, набагато ширша злочинна діяльність, що набуває все більшого впливу на підприємницьку діяльність і економічну ситуацію в державі
 • Тип: Сочинение

  Філософські засади європейської моделі розвитку України

  Кінець XX ст продемонстрував зміцнення позицій європейських країн, а отже, і кінцеве утвердження європейської ідеї, яка протягом багатьох віків визначала загальноцивілізаційні стандарти розвитку світу Сьогодні більшість країн світу в економічному, соціальному та політичному відношеннях усе частіше виявляють своє прагнення перетворились на єдиного суб'єкта розвитку світу в новому тися­чолітті Це з впевненістю дозволяє стверджувати, що "світопорядок ще довго буде визначатись в Європі" Але, щоб за нових умов державам очолити список актив­них суб'єктів реалізації європейської ідеї, від
 • Тип: Дипломная работа

  Фінансово-правові засади страхування в Україні

  Актуальність теми дослідження Триває процесс реформування пенсійної системи України, яка складаєтья з трьох рівнів - солідарної, обов’язкової накопичувальної, та недержавного пенсійного страхування На даний час доволі активно розвивається третій рівень пенсійної системи - недержавне пенсійне страхування, який здійснюється через недержавні пенсійні фонди та строахові компанії зі страхування життя Цей рівень пенсійної системи характеризується певними особливостями як особливий суб’єкт фінансових правовідносин Правова природа недержавного пенсійного страхування розкривається через страховий фонд
 • Тип: Реферат

  Фінансово-правові норми

  Сутність правовідносин має визначатися зв'язком норми права та правовідносин У суспільному житті існує безліч сукупностей або систем норм: норми моралі, економічні норми, технічні норми тощо У теорії та практиці не склалося узагальненого поняття, яке б відповідало відносинам, врегульованим даною системою норм, як специфічної форми реалізації норми Таке поняття виникає лише стосовно права як сукупності норм Це обумовлюється місцем права в житті суспільства та особливостями правової норми, виконання якої забезпечується можливістю застосування державного примусу Такий стан притаманний будь-яким п
 • Тип: Курсовая работа

  Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

  Відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів державою та її органами, регулюються фінансово-правовими нормами Норми фінансового права, як і будь-якої іншої галузі, є загальнообов'язковими правилами поведінки, що встановлені компетентними органами і забезпечені при їх застосуванні примусовою силою держави Норми права мають специфічні ознаки, які виділяють їх з великої кількості соціальних правил, що існують у суспільстві
 • Тип: Реферат

  Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

  Фінансово-правові норми - це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади з приводу мобілізації, розподілу й використання фондів коштів, що виражені в категоричній формі й забезпечені силою державного примусу
 • Тип: Реферат

  Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

  З розвитком фінансового права, зокрема податкового, в науці стала виділятися фінансово-правова відповідальність як самостійний вид відповідальності На законодавчому рівні поняття “фінансових санкцій” вперше було згадане у Законі України “Про державну податкову службу в Україні”, який вводився в дію 04 12 90 року, зокрема, у п 7 ст 11 (“Права органів державної податкової служби”), передбачено їх право застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнень
 • Тип: Курсовая работа

  Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

  Постійне ускладнення суспільних відносин, розвиток у зв’язку із цим вітчизняного законодавства, породжує виникнення нових галузей права та правових інститутів в межах існуючих галузей Норми, що складають кожну галузь права потребують наявності специфічних методів їх реалізації, захисту та охорони В механізмі охорони та відновлення порушених правових норм важливе місце займає юридична відповідальність Існує думка, що кожна фундаментальна галузь права повинна мати свій особливий вид юридичної відповідальності З виникненням нових видів юридичної відповідальності завданням юридичної науки стає їх
 • Тип: Контрольная работа

  Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

  У період глибоких політичних, економічних перетворень, формування сучасних ринкових відносин в Україні відбуваються докорінні зміни і у сфері фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування Це спричинило процес формування нового за своїм змістом фінансового права як самостійної галузі правової системи України та виявилося у зміні його структури Відповідно склалися нові фінансово-правові інститути, розширилося коло суб'єктів фінансового права, змінилися їх права, обов'язки та відповідальність Активно формується законодавча основа регулювання фінансових відносин, відбувається ко
 • Тип: Реферат

  Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

  Як відомо трудовий договір вважається основною підставою виникнення трудових правовідносин Якщо проблеми трудового договору як юридичного факту певною мірою перебували у полі зору представників колишньої радянської науки трудового права, то способи його укладення залишались поза їх увагою Водночас у цій сфері існує чимало невирішених питань, які впливають на стан забезпечення трудових прав та інтересів як працівників, так і роботодавців Недостатньо чітке правове регулювання процедури укладення трудового договору породжує нестабільність у взаємовідносинах сторін, що уклали такий договір
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 ... 900