Работы в категории Государство и право, страница 839, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Управління духовними процесами суспільства

  Тому перед новою владою в Україні постали важливі завдання щодо подо­лання економічних, соціальних, правових, політичних, етнічних суперечностей -Але вихідною ланкою усіх цих перетворень має стати духовне оздоровлення нації, оскільки тільки "високий рівень національної самосвідомості і відповідна соціаль­на і політична активність народу є єдиним справжнім гарантом вирішення всього комплексу назрілих у суспільстві проблем"
 • Тип: Реферат

  Управління процесами створення об'єктів права інтелектуальної власності в наукових організаціях України

  Україна є п'ятою за чисельністю населення європейською державою, яка до розпаду Радянського Союзу мала значний науково-технологічний потенціал завдяки цільовому фінансуванню науки, спрямування її на розвиток військового потенціалу, існуванню значного ринку інновацій на всій території СРСР після розпаду Радянського Союзу та проголошення Україною 1991 р державної незалежності відбулася реструктуризація промислового виробництва та перерозподіл ринків інновацій Ці об'єктивні явища призвели до негативних наслідків для науки, зокрема до зменшення обсягу фінансування наукових досліджень
 • Тип: Реферат

  Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

  Актуальність теми дослідження В Україні зміни економічної системи здійснюються вже більше десяти років, але значна частина суб'єктів господарювання так і не зуміла адаптуватися до сучасних умов Перед державою постала проблема стиковки реформ на двох рівнях господарювання – макроекономічному та мікроекономічному Тому в даний час однією із основних перешкод для забезпечення економічного росту стає повільний процес перетворень на рівні промислових підприємств Для подолання негативних тенденцій, що склалися, необхідно, перш за все, забезпечити реальне реформування підприємств промисловості як осно
 • Тип: Реферат

  Управління юридичним консалтингом

  Після здобуття незалежності Україна отримала можливість оцінити переваги демократичного способу життя та ринкової економіки у вигляді вільно доступних товарів і послуг міжнародного зразка, наявності вільної преси, приватного підприємництва і т д Однак ці зміни, поряд із перевагами, принесли і цілий ряд суттєвих проблем, які супроводжують перехідний період будь-якої держави Серед цих проблем – інфляція та гіперінфляція, спад виробництва, політична та фінансова криза, безробіття тощо Корінними причинами цих проблем виявився недостатній досвід роботи в умовах ринкової економіки, а також майже по
 • Тип: Дипломная работа

  Управление в акционерном обществе

  За последние годы в нашей стране произошли глубокие экономические преобразования: существенно изменились отношения собственности, а вместе с ними - цели деятельности организаций, механизмы их взаимодействия
 • Тип: Реферат

  Управление в области государственной безопасности Республики Беларусь

  Согласно Указа №186 Государственную тайну Республики Беларусь составляют категории сведений, разглашение или утрата которых могут повлечь за собой тяжкие последствия для национальной безопасности Республики Беларусь, а также создать угрозу безопасности граждан либо их конституционным правам и свободам Подлежат засекречиванию некоторые сведения:
 • Тип: Курсовая работа

  Управление в органах внутренних дел

  Деятельность государственных органов власти и управления В Российской Федерации по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью многогранна Современный период характеризуется существенным обновлением и совершенствованием российского законодательства; реформированием системы и структуры органов государственной власти и управления Указанные обстоятельства требуют акцентировать внимание, прежде всего, на деятельности органов внутренних дел, ибо это одна из наиболее многочисленных государственных структур, осуществляющих самые разнообразные формы и методы работы с населением, юридическими и
 • Тип: Реферат

  Управление в сфере здравоохранения

  Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья
 • Тип: Курсовая работа

  Управление в сфере экологии и природопользования

  Государственное управление - это практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу Государственное управление является одним из видов деятельности государственных органов РФ по осуществлению государственной власти, реализации государственно-властных полномочий
 • Тип: Курсовая работа

  Управление в черезвычайных ситуациях

  На территории Российской Федерации сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения
 • Тип: Курсовая работа

  Управление внутренней средой муниципального образования

  Администрация города Благовещенска является органом местного самоуправления, осуществляющим организационные и исполнительно – распорядительные функции в рамках своей компетенции на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Указов Президента РФ, Постановлений и распоряжений Главы Администрации Амурской области, Устава города Благовещенска, решений Думы г Благовещенска, постановлений и распоряжений Мэра города Благовещенска
 • Тип: Учебное пособие

  Управление внутренними делами

  Термином «внутренние дела» обозначается одна из сфер дея­тельности государства Наименование рассматриваемой сферы носит традиционный характер и отражает ее исторически сложив­шееся содержание Сфера внутренних дел является многоструктур­ной Она включает в себя ряд сложных групп общественных отношений, которые связаны с защитой прав, свобод и интересов личности, общества и государства от преступных и иных противо­правных посягательств; предупреждением и пресечением преступ­лений и административных правонарушений; осуществлением оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия; обес­печен
 • Тип: Курсовая работа

  Управление внутренними делами и юстицией

  В первой главе будут раскрыты вопросы, касающиеся управления в сфере внутренних дел Они посвящены МВД, его структуре, функциям и задачам, основным направлениям его деятельности и т д Далее подробно рассматривается система отрасли внутренних дел, которая состоит из милиции, внутренних войск, Государственной автомобильной инспекции (ГАИ или ГИБДД), паспортно-визовой службы, следственного аппарата Например, в параграфе посвященному паспортно-визовой службе говорится о нормативно-правовой базе, на которой держится данная отрасль, о регистрационном учете граждан РФ по месту пребывания и по месту ж
 • Тип: Курсовая работа

  Управление движимой муниципальной собственностью

  Во второй главе рассмотрено управление муниципальной собственностью в г Тюмени: основные функции департамента имущественных отношений администрации г Тюмени, учет объектов движимого имущества, а также результаты деятельности за 2005 год в области управления муниципальной собственностью
 • Тип: Дипломная работа

  Управление земельными ресурсами Тосненского района Ленинградской области

  Одним из главных элементов современной земельной реформы является формирование земельных отношений Земельная реформа коренным образом меняет земельный строй страны — ушла в прошлое исключительная собственность государства на землю, появились различные формы собственности, земля становится объектом гражданско-правовых сделок, земельные споры рассматриваются в судах
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 ... 900