Работы в категории Государство и право, страница 837, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Умови і порядок укладення шлюбу

  З кожним роком все більше і більше уваги державою приділяється людині, зокрема можливості реалізації її основних прав Це забезпечується за допомогою різноманітних галузей права Але провідне місце серед інших галузей права займає сімейне право, адже сім'я необхідна кожній людині Саме сім'я здійснює істотний вплив на розвиток суспільства, його моральне здоров'я і є одним з факторів підвищення соціальної активності людей Саме в сім'ї формуються основні риси характеру особи, її відношення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей Тому демократичне суспільство зацікавлене в міцній, духов
 • Тип: Реферат

  Умови вступу та перешкоди до укладення шлюбу

  Ще давньогрецький мислитель Платон зазначав, що у добре влаштованій державі першими законами повинні бути ті, які регулюють шлюб І це цілком закономірно, адже ні людина, ні сім’я не можуть існувати в суспільстві самі по собі А найважливішою передумовою виникнення сім’ї, її основою є шлюб
 • Тип: Реферат

  Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

  Проголошення України демократичною, соціальною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є людина, вимагає реформування чинного законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними нормами і стандартами Однією з важливих галузей права і законодавства, які потребують свого реформування, є трудове Зокрема, велику увагу слід приділити питанню матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах У чинному КЗпП України в главі "Гарантії при покладенні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації"
 • Тип: Реферат

  Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

  Для того щоб договір набрав юридичної сили, тобто породив передбачені у ньому наслідки, він має відповідати певним умовам (вимогам) щодо його дійсності Оскільки договір є дво- або багатостороннім правочином, то умови його дійсності визначаються за загальними правилами щодо дійсності правочину
 • Тип: Реферат

  Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

  Право сучасного цивільного суспільства не може залишати поза увагою дітей, позбавлених батьківської турботи Конвенція про права дитини, учасницею якої є й Україна, передбачає, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайвищих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надається державою, яка забезпечує зміну догляду за дитиною Стаття 52 Конституції України покладає на державу вирішення питань щодо утримання та виховання дітей:сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Тип: Курсовая работа

  Умысел и его виды

  С 1 января 1997 года вступил в силу новый УК РФ, принятый Государственной думой 24 мая 1996 года, в котором, на основе проведенных российскими учеными исследований, законодатель дает более точное, по сравнению с УК 1960 года, определение умысла Впервые новый Уголовный кодекс РФ в статье 25 прямо закрепил деление умысла на прямой и косвенный
 • Тип: Курсовая работа

  Умысел как форма вины

  Одно из обстоятельств, побудившее меня к написанию данной темы курсовой работы – это вопрос об истине в уголовном процессе По моему мнению, глубокое изучение субъективной стороны преступления является наиболее сложным моментом в постижении элементов состава преступления Такое понятие теории уголовного права как формы вины занимают в ней одно из важнейших мест Например, они имеют большое значение для квалификации преступления, позволяя оценить степень общественной опасности однородных преступлений (например, умышленное убийство и убийство по неосторожности) Также они разграничивают преступлени
 • Тип: Курсовая работа

  Умысел как форма вины и его виды

  Актуальность В представленной курсовой работе будет исследована тема – «Умысел как форма вины и его виды» Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что наиболее сложной для установления и доказательства является субъективная сторона состава преступления, составной частью которой и является вина В каждом конкретном случае необходимо правильно установить именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом
 • Тип: Реферат

  Умысел с уголовном праве

  К числу важнейших и сложнейших проблем теории права принадлежит проблем вины Вина-показатель определенного соответствия между обьективно общественно опасными дейсвиями (бесдействием) правонарушителя и егө психической дейтельностью Всестороннее и правильной установление этого соответствия позволяет обосновать привлечение правонарушителя к ответственности и применение к нему мер государственного принуждения соразмерно опасности деяния и деятеля Вопросы ответственности, вины и причинной связи являются общетеоретическими вопросами, имеющими большое значение для различных отраслей права В силу это
 • Тип: Курсовая работа

  Умышленная форма вины: понятие и виды

  Одно из обстоятельств, побудившее к написанию данной темы курсовой работы – это вопрос об истине в уголовном процессе Глубокое изучение субъективной стороны преступления является наиболее сложным моментом в постижении элементов состава преступления Такое понятие теории уголовного права как формы вины занимают в ней одно из важнейших мест Например, они имеют большое значение для квалификации преступления, позволяя оценить степень общественной опасности однородных преступлений (например, умышленное убийство и убийство по неосторожности) Также они разграничивают преступления, сходные по объекту,
 • Тип: Курсовая работа

  Умышленное причинение вреда здоровью

  а) причинение различной тяжести вреда здоровью путемнепосредственного нарушения анатомической целостности ифизиологических функций организма человека (по прежней терминологии«телесные повреждения», а также побои, истязания;
 • Тип: Контрольная работа

  Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Разграничение составов: клевета и ложный донос

  Нижегородов находился на рабочем объекте в помещении инструментальной мастерской биржи сырья лесозавода Туда же после 15 часов в состоянии алкогольного опьянения и с бутылкой спирта пришел Гунявин, который настойчиво предлагал выпить с ним Поскольку Нижегородов отказался пить, Гунявин стал оскорблять его, хватал за одежду, топором ударил Нижегородова в левую часть груди, затем снова замахнулся, но Нижегородов уклонился, в результате топором была причинена лишь царапина на шее Не реагируя на требования Нижегородова бросить топор, Гунявин вновь замахнулся на него топором Однако Нижегородов вырв
 • Тип: Курсовая работа

  Умышленное причинение тяжкого вреда

  Актуальность темы исследования Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, т е нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, психических
 • Тип: Дипломная работа

  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

  Юридическая квалификация содеянного во многом зависит от того, какова будет степень тяжести вреда, причиненного здоровью Поэтому правильное решение этого вопроса обеспечивает реализацию принципов уголовного права, и, прежде всего, законности
 • Тип: Курсовая работа

  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

  Действующее Российское законодательство об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предусматривает статью 111 УК РФ, где дается четкое понятие умышленному причинению тяжкого вреда здоровью Для того, чтобы не перепутать умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью или причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности необходимо изучить деяния, совершенные по ст 111 УК РФ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 ... 900