Работы в категории Государство и право, страница 800, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Тенденция отчуждения местной власти от населения

  Одна из наиболее актуальных проблем современности, нуждающаяся во всестороннем изучении, — тенденция отчуждения власти от населения Эта проблема характерна для всех уровней власти, в частности и для местного Особенностью ее проявления в России стал патернализм, долгое время господствовавший как мировоззренческая основа советского типа власти
 • Тип: Дипломная работа

  Теневая экономика - региональный аспект

  Конституция Российской Федерации провозгласила Россию демократическим правовым государством с республиканской формой правления Конституционные принципы признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, признание общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров составной частью правовой системы, защита всех форм собственности, возможность иметь в собственности землю и другие природные ресурсы, охрана окружающей среды стали важными программными элементами Основного закона Реализация на практике указанных признаков демократического строя потребовала кач
 • Тип: Курсовая работа

  Теорії виникнення держави

  Актуальність: основні теорії походження держави є відмінною темою для дослідження в сучасний час Нові матеріали, відкритий доступ до літературних ресурсів дозволяють у повному обсязі і всесторонньо дослідити погляди мислителів, вчених, юристів та науковців на виникнення такого феномену як держава Також необхідно осмислити всі концепції походження держави, щоб розуміти проблеми сьогодення
 • Тип: Реферат

  Теорії походження держави

  Вивчення процесу походження держави має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави, її особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови її виникнення і розвитку Дозволяє чіткіше визначати усі властиві їй функції - основні напрямки діяльності, точніше установити місце і роль у житті суспільства і політичної системи
 • Тип: Реферат

  Теорія і методологія дослідження управління

  Важливою складовою теорії є поняття, в яких зосереджено наше наукове знання про природу і сутність явища, відображені характерні закономірності й зв'язки Поняття - це форма наукового мислення, форма пізнання реальної дійсності Через систему понять виражається зміст теорії Без чітких, науково обґрунтованих понять немає і не може бути наукової теорії У цій системі виділяються категорії, що є максимально широкими, фундаментальними поняттями, що концентрують знання про найсуттєвіші сторони і властивості об'єкта, який досліджується, його закономірні зв'язки і відносини Поняття не можуть бути раз і
 • Тип: Контрольная работа

  Теорія держави і права

  Гегель народився в Штутгарті в сім'ї фінансового чиновника Закінчивши богословський факультет Тюбінгенського університету, він відмовився від кар'єри пастора і зайнявся поглибленим вивченням філософії У 1818 р Гегель одержав кафедру в Берлінському університеті Основні його твори: “Феноменологія духу” (1807 р), “Наука логіки” (1812–1816 рр), “Енциклопедія філософських наук” (1817 р) Головний твір мислителя з питань держави і права – “Філософія права” (1821 р)
 • Тип: Шпаргалка

  Теорія держави і права

  Галузеві науки Предметом їх вивчення є особливості державно-правового впливу на певну сферу суспільних відносин, що здійснюється завдяки наявності чітко визначеного предмету та методу регулювання Серед них:
 • Тип: Шпаргалка

  Теорія держави і права

  Будучи сукупністю знань і уявлень про найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, теорія держави і права характеризується поряд рис, які властиві їй як певній юридичній науці
 • Тип: Курсовая работа

  Теорія держави права Б. Кістяківського

  «Недостатньо зауважити, закон обмежує чиїсь інтереси або утворює для них компроміси, необхідно визнати, що закон насамперед може існувати тільки там де є свобода індивіда У цьому правовий порядок є системою таких взаємовідносин, у котрих кожна людина будь-якого суспільства наділена свободою діяльності та самовизначення»
 • Тип: Шпаргалка

  Теорія з Кримінального права

  Ч 1 ст 4 Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його публікування 2 Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння 3 Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності Чинним визнається закон, який був прийнятий і затверджений Вищим органом державної влади України і набрав чинної сили Проект закону не має чинної
 • Тип: Курсовая работа

  Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

  У сучасній політичній, державно-правової теорії важливе місце займає концепція розподілу влади У західній академічній і популярній літературі вона відвіку вважається традиційною Інтерес до даної концепції у міру розвитку суспільства не тільки не слабшає, а, навпаки, ще більш зростає Є всі підстави вважати, що подібна тенденція збережеться і в осяжному майбутньому Причин для цього достатньо багато Головні з них зводяться до наступного: незаперечної дієвості і значущості теорії розподілу влади; життєвості багатьох її концептуальних положень і вимог; перспективності її як засобу запобігання конц
 • Тип: Реферат

  Теорія суспільного договору походження держави

  «Держава - раціональне об'єднання людей на основі угоди між ними, через яку вони передають частину своєї влади державі Ізольовані до походження держави індивіди перетворюються на єдиний народ У результаті у правителів і суспільства виникає комплекс взаємних прав і обов’язків і відповідно — відповідальність за невиконання останніх Так, держава має право приймати, збирати, карати злочинців і тому подібне, але зобов'язано захищати свою власність і так далі Громадяни зобов'язані дотримувати закони, платити податки і ін , у свою чергу вони мають право на захист свободи і власності, а в разі зловжи
 • Тип: Реферат

  Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

  кандидат технічних наук, доцент Жадан Олександр Володимирович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України (м Донецьк), професор кафедри менеджменту у виробничій сфері
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретико-правові основи бюджетного процесу

  У бюджеті будь-якої держави відбивається її соціально-економічна і політична природа, тобто зміст її діяльності Це виявляється як у засобах та джерелах отримання доходів, у долі національного доходу, що надходять до бюджету, у напрямках видатків, так і в побудові бюджету, в порядку його формування та затвердження У бюджеті законодавчо виражена воля і доля всього народу та всієї держави Бюджет займає центральне місце в фінансовій системі будь-якої держави, забезпечує виконання завдань і функцій, що стоять перед державою, виступає дієвим механізмом фінансової політики держави
 • Тип: Курсовая работа

  Теоретико-правовой анализ договора кредита

  Актуальность темы - Современный кредитный рынок представляет собой результат длительного исторического развития и приспособления кредитных институтов к потребностям различных субъектов рыночной экономики Составной частью кредитного рынка является кредитная система Российской Федерации, которая представляет собой комплекс валютно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования рыночной экономики Кредитный рынок представляет собой часть рынка финансовых услуг Его можно определить как совокупность оказываемых кредитными организациями (банками и небанковскими кредит
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... 900