Работы в категории Государство и право, страница 792, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Суть і значення окремого провадження

  Актуальність теми дослідження полягає в тому, що розгляд справ окремого провадження спрямовується на встановлення певних обставин, юридичних фактів, наявність чи відсутність яких може бути спірною Залежно від характеру вимоги, переданої на розгляд суду Кожна з справ окремого провадження має свої, лише їй властиві особливості Однак усі ці справи мають спільні риси, що відрізняють їх від справ позовного провадження, все це свідчить про необхідність здійснення комплексного дослідження процесуальних особливостей порушення, підготовки, судового розгляду в справах окремого провадження
 • Тип: Реферат

  Суть та принципи соціальної держави

  Проблеми взаємозв’язку держави, суспільства, особи, державної влади і демократії є фундаментальними для будь-якого сучасного суспільства Вони, безумовно, визначають і процес розбудови Української держави, формування суспільних відносин на нових демократичних засадах
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасні принципи державного управління

  Державне управління – це не тільки сума управлінських знань, а й процес їх створення «Продукування таких знань здійснюється у певному соціальному середовищі, в сформованому науковому кліматі, що впливає на цілі дослідження державного управління, його практичну спрямованість Особлива роль відводиться принципам організації наукового управлінського знання Вони покликані акумулювати нові тенденції в розвитку державного управління, враховувати стан сучасного наукового пізнання, що підвищує його суспільне значення
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

  Тема цієї роботи мною вибрана тому, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства його основним завданням є створення умов для становлення правової держави Становлення правової держави неможливе без оволодіння громадянами сучасної концепції прав та свобод людини, без якої вони не зможуть скористатися своїми законодавчо закріпленими правами і свободами і без якої годі сподіватися на втілення в життя принципу верховенства права
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

  У кримінальному праві кваліфікацією називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину Кваліфікувати злочин означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis — який, якої якості Кваліфікація взагалі — віднесення певного явища, речі за їхніми властивостями (якістю) до певного класу чи категорії Правова кваліфікація — це пошук, вибір і застосування до певної події, випадку
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

  Законодавче визначення поняття „сукупність злочинів” означає включення до кодифікації кримінального законодавства нового кримінально-правового інституту множинності злочинів У теорії кримінального права множинність злочинів визначають як вчинення особою самостійно чи в співучасті двох і більше осіб умисних злочинних діянь, кожне з яких утворює склад самостійного злочину і за жодне з яких особу не притягали до кримінальної відповідальності, або вчинення нового умисного злочину особою, яка має непогашену (не зняту) судимість за раніше вчинений злочин
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасна сутність права

  Охарактеризувати право як соціальне явище, а саме, соціальне регулювання суспільства та соціальна цінність і призначення права Поняття, ознаки, функції і походження права, потім потрібно розкрити взаємозв’язок між державою та правом, визначити сутність та соціальне призначення права
 • Тип: Дипломная работа

  Сущность авторского договора

  Актуальность темы дипломного исследования В современном хозяйственном обороте все большее значение приобретают вопросы правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью Обращение результатов интеллектуальной деятельности и прав на них обладают своими особенностями Использование прав и их защита на объекты интеллектуальной собственности строится по системе частного права, т е производится правообладателем по его усмотрению Непосредственная защита этих прав осуществляется в судах Это означает, что правообладатель сам принимает решение об использовании своих прав, а
 • Тип: Реферат

  Сущность апелляционного производства

  Традиционно в гражданском судопроизводстве предусматривались два вида контроля за деятельностью судов первой инстанции - кассация и надзор Апелляция как институт гражданского процессуального права был известен дореволюционному законодательству России, однако Декретом о суде № 1 апелляционный порядок обжалования решений судов был упразднен
 • Тип: Реферат

  Сущность бюрократизма. Пути его преодоления

  Феномен бюрократизма многолик, многофакторен и мириадами нитей связан почти со всеми общественными институтами С феноменом бюрократии сталкиваются все Нет такого общества, в котором не проклинали бюрократов, не искали путей борьбы с ними В сущности, это целая проблемная область, изучение которой требует усилий обществоведов многих специальностей
 • Тип: Реферат

  Сущность государства

  Определить и объяснить основные характеристики государства, иначе — указать его главные признаки и, тем самым, раскрыть приро­ду государства, сформировать его понимание (понятие), составляет одну из основных задач теории государства Познать природу государ­ства - значит выявить главное и определяющее в его функциониро­вании и развитии, в его социальной ценности и назначении Это значит понять государство в единстве всех многообразных и противо­речивых свойств, сторон и форм, как самостоятельный и целостный социальный институт
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность государства

  Вопрос о понятии государства является достаточно сложным и далеко не ординарным вопросом Это обусловлено как сложностью и многогранностью самого государства как явления (объективный фактор), так и неодинаковостью восприятия одних и тех же государственно-правовых явлений разными людьми Для того чтобы рассмотреть сущность и функции государства, надо четко понять – что такое государство и откуда оно произошло Государство – явление историческое В первобытном обществе не было ни государства, ни какой-либо политической системы Возникавшие проблемы, в том числе противоречия между членами общества, р
 • Тип: Курсовая работа

  Сущность государства и его социальное назначение

  Актуальность темы исследования определяется следующими обстоятельствами Любое общество представляет собой своего рода целостный социальный организм (систему), который отличается той или иной степенью организованности, урегулированности, упорядоченности общественных отношений
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность государства. Понятие и признаки государства. Проблема относительной самостоятельности государства

  Сущность государства выявляется в противоречии между классовым и общечеловеческим В этом смысле сущность государства как бы «раздваивается» Так, уже возникновение государства было связано с необходимостью обслуживания не только интересов определенной группы людей (класса собственника), но и общих интересов всего населения Несмотря на то что представители разных классов или каст получали равного удовлетворения своих интересов, все же некоторые общие интересы (защита от внешних нападений, обеспечение общественных работ, санитарных условий и пр ) государством защищались Чем дальше в своем развит
 • Тип: Курсовая работа

  Сущность договора "франчайзинга"

  Термином «франчайзинг» («франшиза») в средневековой Франции обозначалась купленная у короля привилегия (право) осуществления определенной деятельности В современном понимании франчайзинг, развившийся в прошлом веке в США, - полученное одним предпринимателем у другого разрешение на коммерческое использование комплекса принадлежащих последнему исключительных и иных прав Для ГК законодателем было принято достаточно условное понятие "коммерческая концессия" (в римском праве concessio - специальное разрешение, которое государство давало товариществу) как наиболее соответствующее по смыслу
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 ... 900