Работы в категории Государство и право, страница 791, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Суспільний устрій Стародавнього Риму

  Поділ римського населення Стародавній Рим був рабовласницькою державою Основним, навіть з погляду римських юристів, поділом людей був поділ на вільних і невільників (рабів) Вільні люди, у свою чергу, поділялись на громадян і негромадян, чужинців Громадяни — на повноправних і неповноправних
 • Тип: Реферат

  Суспільство, держава і право

  Перед тим, як розкривати поняття держави і права, слід дати загальну характеристику суспільства, адже держава є головним елементом його політичної системи, а право – один з соціальних регуляторів суспільних відносин
 • Тип: Реферат

  Сутність і значення витребування предметів і документів як самостійного способу збирання доказів

  У ч 1 ст 66 КПК України зазначено право особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, суду в справах, які перебувають у їх провадженні, вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб або громадян пред’явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність і сфера міжгалузевого управління

  Під міжгалузевим управлінням розуміють виконавчу і розпорядчу діяльність, яку здійснюють органи державного управління, наділені надвідомчими повноваженнями щодо організаційно не підпорядкованих їм об'єктів, під час якої забезпечуються злагодженість і єдність дій при вирішенні загальнодержавних і міжгалузевих завдань
 • Тип: Контрольная работа

  Сутність і форми експертної профілактики

  Перші згадки про експертну ініціативу ми зустрічаємо в Російському Статуті кримінального судочинства (РСКС), затвердженому імператорським Указом 20 листопада 1864 року Тут в статті 333 наголошувалося: «Досвідчені особи, проводячи огляд, не повинні випускати з уваги і таких ознак, на які слідчий не звернув уваги, але дослідження яких може привести до відкриття істини»
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність ділового секрету та способи захисту комерційної таємниці

  Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, в процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, в результаті інтелектуальної праці, виникають насичені найрізноманітнішими відомостями інформаційні об’єкти, що мають комерційну цінність Це можуть бути методики робіт, перспективні технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, націлені на досягнення підприємницького успіху
 • Тип: Реферат

  Сутність демократії та її основні цінності

  Існує серцевинний набір певних критеріїв, за допомогою яких можна зробити висновок, наскільки в тих чи інших умовах розвинена демократія До них належать елементи демократичного ладу, які існували вже в античні часи
 • Тип: Реферат

  Сутність держави

  Основа влади може бути економічною (особисте матеріальне багатство), соціальною (наявність підтримки у певних соціальних груп), морально-ідеологічною (особиста харизма лідера) або легальною (наявність законних основ для володаря здійснювати владу)
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність держави

  Держава - продукт суспільного розвитку, виникнувши на певному щаблі зрілості людського суспільства внаслідок економічних, соціальних, психологічних та інших закономірностей, стає його основною керуючої системою Державно-організоване суспільство набуло нових (унікальних) можливостей для свого існування: розвитку продуктивних сил, соціальних відносин, етичних засад, культури, науки, міжнародних зв'язків Питання про державу, її поняття, сутність і роль у суспільстві відносяться до числа основоположних і гостро дискусійних в державознавстві Це пояснюється щонайменше трьома причинами По-перше, наз
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність держави, її основне призначення у суспільстві

  У спеціальній літературі розробляється чимало визначень поняття держави, котрі відбивають такі його аспекти: держава як організація політичної влади; держава як апарат влади; держава як політична організація всього суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність поняття галузі права у контексті загальної системи права та законодавства

  Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що вітчизняна система права потребує обґрунтування нових концептуальних засад свого розвитку і перебуває у стані реформування в умовах незалежності України та ринкових відносин Ці об’єктивні перетворення української системи права зумовлюють необхідність глибокого і всебічного аналізу усіх його провідних галузей Але такі дослідження неможливі без виявлення системних властивостей галузевих норм і детальної характеристики внутрішньої структури різних галузей Законодавство не може ефективно функціонувати, якщо воно не є системою, складові якої тіс
 • Тип: Реферат

  Сутність процесуальних гарантій у кримінальному судочинстві

  Сучасний етап розвитку кримінально-процесуального законодавства характеризується, насамперед, посиленням уваги до учасників кримінального процесу, їх прав, свобод та законних інтересів, а також гарантій забезпечення цих прав
 • Тип: Реферат

  Сутність Римського права

  Зведене в ранг «писаного розуму» (ratio scripta) римське право класичного періоду було широко сприйняте феодальними державами Західної Європи, воно і донині лежить в основі багатьох інститутів капіталістичного права
 • Тип: Курсовая работа

  Сутність та соціальне призначення держави

  Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що питання соціального призначення сучасної України розглядається зараз в досить важливому значенні тому, що саме сутність та соціальне призначення відіграє важливу роль у загальній діяльності держави, як з питань суспільства так й інших
 • Тип: Реферат

  Сутність, правова основа та принципи ОРД

  Предметом даної дисципліни є законодавство про ОРД як галузь права, що регулює об’єктивні закономірності, які обумовлюють необхідність застосування оперативними підрозділами спеціальних сил, засобів, методів (гласних і конфіденційних) для захисту людини, суспільства і держави від злочинних посягань Предметом є також оперативно-розшукова теорія і практика оперативних підрозділів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 ... 900