Работы в категории Государство и право, страница 790, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Судовий експерт: його права, обов'язки, відповідальність

  Експерти державних судово-експертних установ керуються поняттям судової експертизи, визначеним ст  1 Закону України “Про судову експертизу”: “Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, досудового і судового слідства”
 • Тип: Дипломная работа

  Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

  Актуальність теми Кількість розглянутих за останній час в судах спорів, предметом яких були права на комерційні найменування, свідчить про те, що роль комерційних найменувань в економічному житті держави та суспільства є доволі значною В той же час певні недоліки законодавства щодо захисту прав на комерційні найменування та невіднайдення шляху їх подолання принаймні на теоретичному рівні не дає змоги стверджувати про існування в Україні дієвого механізму захисту, а відтак і охорони прав на такі найменування
 • Тип: Реферат

  Судовий захист прав споживачів

  Конституція України передбачає право кожного громадянина, а також іноземців та осіб без громадянства на звернення до суду щодо захисту своїх прав та на правову допомогу Таке право не може бути обмежене за жодних обставин (ст 64 Конституції) Водночас держава Україна дбає про захист життя та здоров'я її громадян, зокрема й за споживання продукції харчового, побутового, виробничо-технічного призначення та при наданні послуг Основним параметром таких продуктів та послуг названо їхню якість (ст 16 Конституції)
 • Тип: Контрольная работа

  Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

  Виникнення та розвиток інституту адміністративної юстиції значною мірою пов'язано з втіленням у життя теорії розподілу влади Завдяки цьому постійно зростала роль судової влади під час розгляду правових спорів між адміністрацією та громадяна­ми, а самі чиновники переставали бути суддями в своїх справах
 • Тип: Реферат

  Судовий прецедент як результат правотворчості Верховного суду США

  Американська система конституційного контролю зумовлена особливостями існування у США так званого загального, прецедентного права, коли рішення судів є джерелом права Як свідчить історія цієї держави, остаточному приєднанню США до системи загального права передувала гостра боротьба між романо-германською системою і загальним правом, яка виникла після здобуття незалежності Давид Р і Жоффре-Спінозі К відзначають, що ще у 1856 році історик англійського права Генрі Мен передбачав успіх романо-германської правової системи в США [5, с 272] На користь цієї обставини вказувало те, що після проголошен
 • Тип: Курсовая работа

  Судовы лад Вяликага княства Литоускага

  Задача навукі гісторыі дзяржавы і права – вывучэнне гістарычнага ходу падзей у іх канкрэтнасці і храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры і дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і правадносін грамадзян, прававога становішча класаў, саслояў і розных сацыяльных груп насельніцтва, выяўленне і вывучэнне крыніц права, высвятленне развіцця асобных галін права і дзяржаўнага, адміністрацыйнага, цывільнага, крымінальнага, судова-працэсуальнага і інш
 • Тип: Реферат

  Судопроизводство в исламских государствах

  Современный Ислам - вторая по численности последователей (после христианства) мировая религия По приблизительным отчетам, общая численность мусульман на земном шаре около 800 миллионов человек (около 90 процентов из них сунниты), из которых более двух третей живет в зарубежной Азии, составляя свыше 20 процентов населения этой части планеты, почти 30 процентов - в Африке (49 процентов населения континента) Из более чем 120 стран мира, в которых существуют мусульманские общины, в 35 мусульмане составляют большую часть населения - свыше 80 процентов населения во всех странах Северной Африки, Зап
 • Тип: Курсовая работа

  Судопроизводство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления

  Глава I Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
 • Тип: Реферат

  Судопроизводство по хозяйственному процессу

  Приостановление производства по хозяйственному делу — временный перерыв в хозяйственном процессе, основанный на определённых законом обстоятельствах, которые препятствуют разбирательству дела и вынесению решения
 • Тип: Контрольная работа

  Судоустройство и правоохранительные органы

  Задание 2 При ответе на экзаменационный вопрос «Деление судов в РФ по характеру рассматриваемых судебных дел и по территориальной компетенции» студент Бякин выделил следующие судебные ветви и звенья: районный суд - среднее звено судов субъектов РФ специальной юрисдикции; Московский городской суд - основное звено федеральных судов общей юрисдикции; Арбитражный Суд Красноярского края - высшее звено региональных арбитражных судов Найдите ошибки допущенные Бякиным Ответ аргументировать
 • Тип: Контрольная работа

  Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции

  Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов Их место в судебной системе Состав, структура этих судов, порядок формирования, компетенция
 • Тип: Реферат

  Суды субъектов РФ, порядок их формирования, их компетенция

  Во многих конституциях республик прямо указывается на осуществление в них судебной власти также в форме конституционного производства В связи с этим конституционный суд включается в судебную систему республики и является ее составной частью Основное предназначение конституционных судов республик как органов конституционного правосудия дается в Конституциях через определение понятия этого органа либо обозначения целей его деятельности В качестве целей деятельности Конституционного Суда, Конституции республик называют защиту конституционного строя республики, основных прав и свободу человека, п
 • Тип: Реферат

  Судьба Учредительного Собрания

  На протяжении многих лет идея Учредительного собрания была для революционного и либерального движения символом грядущей победы демократической революции, призванной освободить народы России от самодержавно бюрократического строя и обеспечить переход к правовому, демократически управляемому государству С Учредительным собранием были связаны надежды на установление справедливых экономических отношений в области владения и пользования землей, в которых было заинтересованно крестьянство Без Учредительного собрания не мыслилось и решение и других животрепещущих вопросов, среди которых после 1914год
 • Тип: Реферат

  Судьи – носители судебной власти

  Судьями в соответствии с законом о статусе судей являются: председатели, их заместители и члены Верховного Суда Российской Федерации, Верховных судов республик в составе Российской Федерации, краевых, областных, городских судов, судов автономной области и автономных округов; председатели, заместители председателей районных судов, другие судьи, мировые судьи; председатели, заместители председателей и другие судьи военных судов; председатели, заместители председателей, председатели коллегий и судьи – члены арбитражных судов; председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Конституционн
 • Тип: Курсовая работа

  Суміжні права

  Галузь регулювання суміжних прав є суттєвою частиною суспільних відносин і значно доповнює норми цивільного права, що стосуються авторських прав Суміжні права є невід’ємними від авторських прав, а норми, що фіксують їх, складають суміжні частини нормативно-правових актів Суб’єктами суміжних прав є широке коло осіб, а сфера їх застосування надзвичайно велика – все це дозволяє говорити про актуальність даної галузі права Перш за все, актуальним є вивчення структури об’єктів та суб’єктів суміжних прав, а також дослідження специфіки правовідносин, які виникають між тими чи іншими суб’єктами суміж
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 ... 900