Работы в категории Государство и право, страница 789, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Судові витрати. Судові штрафи

  Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві в Цивільному процесуальному кодексі України1 (далі по тексту ЦПК) мають назву «Судові витратив (глава 5), яка, не зовсім точно віддзеркалює їх правову природу Ними є витрати, які несуть сто­рони, треті особи з самостійними вимогами у справах позовного провадження, заявники і заінтересовані особи у справах окремого провадження та у деяких справах, що виникають з адміністратив­но-правових відносин, за вчинення в їх інтересах цивільних проце­суальних дій, пов'язаних з розглядом справи судом і виконанням по ній рішення
 • Тип: Контрольная работа

  Судова бухгалтерія

  Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 07 1999 р № 996-ХІУ у статті 9 «Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку» та «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 05 1995 р № 88, визначається порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім установ банків) незале
 • Тип: Научная работа

  Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

  З проголошенням незалежності України, реформою її політичної системи, появою нових форм власності, виникненням нових економічних відносин, демократизацією суспільства, гостро виникає потреба правової держави з верховенством закону в усіх сферах громадського життя Кожен громадянин повинен безумовно поважати й виконувати закони держави Контроль за дотриманням законів покладено в Україні на правоохоронні органи, які включають в себе органи дізнання, слідчі підрозділи, органи прокуратури, суддю та суд На суд та суддю покладено забезпечення правових гарантій суб’єктів процесу та контролю за дотрим
 • Тип: Реферат

  Судова влада та органи, що її здійснюють

  Ще в працях Аристотеля, Платона, Полібія, Епікура та ін була закріплена думка про те, що існують елементи держави, які виконують окремі функції Ці елементи тісно пов’язані між собою, всі вони здійснюють свої функції на основі закону
 • Тип: Реферат

  Судова промова

  Кожному юристу доводиться постійно спілкуватися з десятками осіб, різними як за соціальним статусом, інтересами і потребами, так і за рівнем особистої та правової культури Ораторське мистецтво має глибокі істотні корені у світовій культурі1
 • Тип: Реферат

  Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

  Судова система в Україні на початку XIX ст не була одноманітною Суд перебував у руках чиновників-дворян Судову систему пронизував бюрократизм, у судах існували тяганина і хабарництво У Слобідсько-Українській, Херсонській, Катеринославській (тепер Дніпропетровська обл ) і Таврійській губерніях судову систему привели відповідно до судової системи корінних губерній Центральної Росії Судами першої інстанції були станові суди: у повітах - земські суди для дворян і селян; у містах - магістрати та ратуші для купців і міщан Другою інстанцією для них вважалися губернські суди (палата кримінального і п
 • Тип: Курсовая работа

  Судова реформа 1864 року в Україні

  Старий дореформений суд вже не відповідав буржуазному розвитку Російської імперії Він знаходився в повній залежності від адміністрації, яка по-суті вирішувала замість суду ті чи інші справи, які часто тягнулися по декілька років Окрім втручань державних органів на той постійно поставала проблема корупції в судах Це викликало невдоволення широких суспільних мас, потрібно було вводити щось нове Тому постала гостра необхідність проведення судової реформи 1864 р
 • Тип: Курсовая работа

  Судова реформа в Росії та Білорусії

  Ключове питання будь-якої влади - це довіра громадян державі Ступінь цієї довіри визначається тим, як вона захищає своїх громадян від сваволі рекетирів, бандитів і хабарників Однак ні орган законодавчої й виконавчої влади, ні суд, ні правоохоронні структури тут ще не допрацьовують У результаті порушуються права й інтереси громадян, підривається авторитет влади в цілому, і тому проблема ця носить політичний характер
 • Тип: Курсовая работа

  Судова система Італії

  Актуальність дослідження Дана тема є досить актуальною з точки зору міжнародного становища Італії Італія входить в десятку країн з найкращим рівнем життя суспільства Немалу роль у цьому аспекті відіграє державне урегулювання, зокрема система розподілу влади та чікто виражена відокремленність судової системи від іншої частини органів державного управління У загальному уявленні судова система Італії ієрархічно-багаторівнева і організована за функціональним принципом проходження судових справ у стадіях правового аналізу спірних правовідносин — перша, апеляційна та касаційна інстанції
 • Тип: Реферат

  Судова система США та Франції

  Судова влада є третьою гілкою влади, поряд із законодавчою та виконавчою У правовій державі судова влада - незалежна й самостійна Судова влада здійснюється судами різних рівнів Система судів держави називається юстицією, а сукупність питань, що входять до їхньої компетенції, - юрисдикцією Діяльність судів для розв’язання правових суперечок має назву "правосуддя" Конституції зарубіжних держав, що містять окремі розділи, присвячені здійсненню правосуддя У цих розділах проголошено роль судової влади - забезпечення панування права, захист прав і законних інтересів громадян, визначення по
 • Тип: Реферат

  Судова система України

  Проблему раціонального устрою державної влади і її органів намагаються вирішити, мабуть, стільки часу, скільки існує держава як форма організації суспільства.
 • Тип: Курсовая работа

  Судова система України

  Суди в Україні утворюють судову систему, для якої, як і для кожної системи, характерні певні зв’язки і відносини між окремими її елементами (судами), а також притаманні такі властивості як ієрархічність, багаторівневість, структурованість Судова система України, уособлюючи орга­ні­заційний аспект судової влади — однієї з гілок державної влади, — віддзеркалює особливості організації цієї влади у нашій державі, відповідає рівню соціально­економічного розвитку, пануючим у суспільстві поглядам на місце суду в системі механізмів державної влади, накопиченому досвіду і певним традиціям
 • Тип: Курсовая работа

  Судова система України. Конституційний Суд України

  Статтею 6 Конституції України проголошується, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на три окремих самостійних та незалежних гілки – законодавчу, виконавчу та судову, які реалізовують свої повноваження у межах, що визначаються відповідно до вимог Конституції та законодавства України
 • Тип: Реферат

  Судова фотографія та відеозапис

  Судову фотографію прийнято поділяти на відображувальну (за С Потаповим) і дослідну Методи відображувальної судової фотографії призначені для відображення матеріальних об'єктів і їх ознак, що сприймаються неозброєним оком, а судово-дослідна фотографія дає змогу виявляти ознаки, які у звичайних умовах побачити неможливо чи майже неможливо
 • Тип: Дипломная работа

  Судове врегулювання та вирішення господарських спорів

  Актуальність теми Аналізуючи проблеми правового регулювання вирішення господарських спорів в Україні, слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку ринкових відносин діяльність органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та й самих суб’єктів господарювання не завжди належним чином сприяє становленню цих відносин, що призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 ... 900