Работы в категории Государство и право, страница 772, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції

  Процесуальний порядок вирішення адміністративним судом адміністративної справи спрямований на виконання завдання адміністративного судочинства щодо захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (ч 1 ст 2 КАС України) Аналіз судової практики свідчить про існування проблем пр
 • Тип: Реферат

  Структура рынка охранно-детективных услуг

  Кардинальные изменения в общественной жизни, политическая, экономическая нестабильность, возникновение новых форм собственности, рост числа новых субъектов хозяйственной деятельности, стремительное развитие предпринимательства и расширение частного сектора экономики неизбежно повлекли за собой изменение системы субъектов борьбы с преступностью в России В период реформ утратили прежнее значение отдельные общественные формирования, такие как добровольные народные дружины, в то же время возникли новые субъекты борьбы с преступностью В частности, интенсивно развивался институт частной детективной
 • Тип: Реферат

  Структура системы права

  В юридической литературе, в том числе учебной, термины «право» и «законодательство» нередко употребляются как синонимы Между тем право, понимаемое как организованная определенным образом совокупность норм, и законодательство как совокупность находящихся в соответствующей взаимосвязи нормативных актов, необходимо рассматривать в качестве хотя и тесно связанных, но все же относительно самостоятельных категорий Законодательство является формой права и одним из источников его развития Поэтому оно имеет несомненную связь с его содержанием, но не теряет при этом и своей специфики
 • Тип: Контрольная работа

  Структура Совета Федерации

  Парламентское право - совокупность письменных и обычных норм, которым следуют члены парламентов и их палат в индивидуальных и коллективных действиях, "внутренний закон" парламента, его исключительная компетенция Главным источником парламентского права является регламент парламента (палаты парламента)
 • Тип: Реферат

  Структура судебной системы РФ

  Современное правовое государство немыслимо без разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную Сферы их реализации подлежат четкому разграничению, они не должны быть помехой друг другу Разделение властей должно быть основано прежде всего на их сотрудничестве, которое сдерживало бы каждую из них, ставило бы в определенные рамки и балансировало Стройная система законов и эффективное правосудие – важнейшие составляющие правового демократического государства Для реализации судебной власти государства и существует судебная система, которая представляет собой совокупность судебных
 • Тип: Реферат

  Структура та зміст тендерної документації

  Тема мого індивідуального завдання "Структура та зміст тендерної документації" В сучасних умовах в Україні все частіше з`являються нововведення Це відбувається внаслідок того, що наша країна бере орієнтири на Захід Це ніяк не є поганим фактором, але проблема постає в тому, що наші знання в цій галузі дуже обмежені Тому дана робота призначені для поглинання знань з даної тематики Тендерна документація – це документи, які готуються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку особам на відповідний запит для підготовки ними тендерної пропозиції щодо предмету закупівлі
 • Тип: Отчет по практике

  Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

  Я, Лялюга Євгенія Євгеніївна, з метою закріплення теоретичних знань, здобутих мною в процесі вивчення таких дисциплін, як: кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, з метою формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, з 26 червня 2009 року по 16 липня 2009 року проходила практику у Волинському окружному адміністративному суді в м Луцьку, що знаходиться за адресою: м Луцьк, вул Словацького 3
 • Тип: Реферат

  Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду

  У рекомендації № R (94)12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Щодо незалежності, дієвості та ролі суддів від 13 жовтня 1994 р зазначається, що для ефективної роботи суддів мають бути створені належні умови роботи, у тому числі шляхом прийому на роботу достатньої кількості суддів (підпункт а) принципу ІІІ) та забезпечення належного допоміжного персоналу і обладнання, зокрема, для автоматизації діловодства і обробки даних з тим, щоб судді могли ефективно і оперативно виконувати свої обов’язки (підпункт d) принципу ІІІ) Крім того, рекомендується ужити відповідних заходів з тим, щоб до
 • Тип: Курсовая работа

  Структура, классификация и способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов

  Изучая предмет «Теория государства и права» я поняла, насколько велика социальная ценность права Право обеспечивает устойчивый порядок в общественных отношениях Основное назначение права – служить обществу и человеку Право противостоит произволу, очерчивает строгие рамки для поступков и действий
 • Тип: Курсовая работа

  Структура, состав, полномочия, порядок формирования районных судов

  В современных условиях развития в Российской Федерации (далее – РФ) демократии, большую роль играет развитие и совершенствование судебной власти Судебная власть должна стать одним из важнейших элементов структуры государственной власти наряду с законодательной и исполнительной
 • Тип: Отчет по практике

  Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

  Затеречный муниципальный округ был создан после реформы структуры городского управления в части границ бывшего Советского района Он начал функционировать с 1 июля 1995 года Префектура Затеречного муниципального округа является структурным подразделением Владикавказской городской администрации Префектура Затеречного МО организует прием населения, рассматривает жалобы, заявления граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции
 • Тип: Реферат

  Структурирование государственного управления по горизонтали: система разделения властей

  В теории государственного управления понятие структуры означает совокупность устойчивых связей в системе управления, обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе Государственное управление структурируется по горизонтали и по вертикали Система разделения властей - на законодательную, исполнительную и судебную - представляет собой горизонтальное разделение государственного управления По вертикали государственная власть делится обычно также на три уровня - центральный, региональный и местный
 • Тип: Контрольная работа

  Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості

  Усвідомити явище – це значить побачити його дійсні зв'язки в об'єктивному світі Свідома регуляція заснована на знанні – понятійному відображенні явищ реального світу Вольова, свідома дія характеризується передбаченням майбутнього результату дії – його мети Цілеутворення – найважливіша сфера свідомої діяльності людини Усвідомивши ту або іншу потребу, свої інтереси, людина аналізує реальні умови і думкою представляє ряд можливих варіантів поведінки для здійснення цілей, досягнення яких може задовольнити його бажання, почуття, прагнення в даних умовах Далі зважуються всі «за» і «проти» щодо можл
 • Тип: Реферат

  Суб'єкти аграрного права та їх класифікація

  Аграрне право України — одна з найважливіших галузей національного права Вона певною мірою є правонаступником як колишнього колгоспного, так і сільськогосподарського права Однак на відміну від останнього (комплексної, інтегрованої галузі) аграрне право України перебуває в стані становлення як самостійної та інтегрованої галузі національного права, котрій притаманні власний предмет, власні й частково інтегровані об'єкти, власні суб'єкти, методи, система
 • Тип: Контрольная работа

  Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок реєстрації

  Згідно із Законом України від 23 03 96 № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями) торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... 900