Работы в категории Государство и право, страница 754, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Специфика, содержание и виды договора страхования гражданской ответственности

  Не имея возможности полностью обезопасить себя от многочисленных рисков, связанных с причинением вреда имуществу, жизни, здоровью, человек стремится уменьшить их неблагоприятные последствия Человек может оказаться жертвой катастрофы, ограбления, внезапно заболеть, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты предпринимателя на получение прибыли В этих и во множестве других случаев возникает необходимость заранее обезопасить себя от их вредоносных последствий либо свести их к минимуму Данными проблемами и занимается такой институт, как страхование
 • Тип: Курсовая работа

  Спецслужбы России

  Актуальность темы заключается в том, что на протяжении всей истории России проблема безопасности государства постоянно находилась в центре внимания властей Для реализации такой безопасности использовались различные методы, которые находили свое отражение, как в законодательстве, так и в создании специальных органов, целью которых было своевременное выявление и предотвращение любых действий против господствующего строя
 • Тип: Реферат

  Спосіб заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та його відображення в слідовій картині

  Спосіб заподіяння тілесних ушкоджень є найінформативнішим елементом в структурі криміналістичної характеристики Саме через спосіб заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в оточуючому середовищі (у вигляді слідової картини) відображаються ознаки інших структурних елементів криміналістичної характеристики Кожен злочин являє собою подію, що відбувається у певному місці, в певний час і у визначеній обстановці Ця подія не вичерпується лише злочинною дією або бездіяльністю та її результатом: її зазвичай супроводжують ті або інші підготовчі та наступні дії чи побічні явища, що пов’язані із злочином Усе
 • Тип: Реферат

  Способи вчинення шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах

  Спосіб вчинення злочину суттєво впливає на розслідування та кваліфікацію злочинного діяння, його ознаки займають центральне місце у криміналістичній характеристиці злочину Встановлюючи суттєві ознаки способу вчинення злочину, які утворюють його поняття, слід враховувати, що він є предметом дослідження кримінального права, криміналістики, кримінології Та якщо у науці кримінального права розроблене уособлене поняття, то у криміналістиці воно, за ствердженням М І Панова, асимілюється [1, c 26] Ґрунтовні дослідження способу вчинення злочину належать ученим-криміналістам, які розуміли спосіб вчине
 • Тип: Курсовая работа

  Способи забезпечення виконання зобов'язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин

  Зобов`язання з моменту його виникнення має основною метою виконання Без досягнення цієї мети не було б сенсу встановлювати таке зобов`язання, або хоча б називати такі відносини саме зобов`язаннями При цьому під виконанням слід розуміти досягнення такого корисного результату, що його сторони хотіли досягнути, вступаючи у нього Згідно зі статтею 526 ЦКУ зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства
 • Тип: Курсовая работа

  Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

  Після розпаду Радянського Союзу в Україні розпочалися процеси децентралізації економічної системи, на ринку з’явилися нові суб’єкти цивільного обороту В умовах сучасного політико-правового розвитку держави особливо актуальним в теоретичному і практичному аспектах є передбачене ст 55 Конституції України право на захист [1], адже нормальний цивільний оборот передбачає не тільки визнання належності суб’єктам правових відносин певних цивільних прав та інтересів, а й забезпечення функціонування ефективного механізму захисту цих прав Сучасні правові тенденції вимагають наявності широкого вибору рег
 • Тип: Реферат

  Способи збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу

  Характерною ознакою доказування є те, що обов’язок чи право його здійснення належить тільки суб’єктам кримінального процесу Безпосередньо, їх діяльність визначає зміст доказування, робить його живим і персоніфікованим Доказування прийнято розуміти й у зобов’язуючому значенні – як обов’язок збирання, перевірки й оцінки доказів з метою встановлення істини та як обов’язок обґрунтувати свої висновки за допомогою доказів Природно, що цей обов’язок лежить на державних органах, що здійснюють доказування, – слідчому, прокуророві, суду, хоча зміст його для кожного з цих органів – різний [2, с 60] Зазн
 • Тип: Реферат

  Способи здійснення комп’ютерних злочинів

  Комп'ютерна злочинність не знає границь Це міжнародне поняття З впровадженням у людське життя нових технологій, коли обмін інформацією став швидким, дешевим й ефективним, злочинність в інформаційній сфері переросла за рамки тих понять, що звичайно існують для визначення злочинності Комп'ютерні злочини умовно можна підрозділити на дві великі категорії - злочини, пов'язані з втручанням у роботу комп'ютерів, і злочини, що використовують комп'ютери як необхідні технічні засоби
 • Тип: Контрольная работа

  Способи набуття громадянства в різних державах

  Становище індивіда в суспільстві, відображене і закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи Його зміст насамперед виявляється в інституті громадянства, принципах і власне конституційних правах і свободах
 • Тип: Курсовая работа

  Способы внесения поправок и пересмотра конституций в зарубежных странах

  Конституция является основным законом государства, регулирующим наиболее существенные общественные отношения, стержнем правовой системы государства, неотъемлемым символом правового государства, важнейшим институтом демократии В связи с этим, одним из основных ее свойств является ее стабильность, устойчивость к изменениям, которая обеспечивается особенностью механизмов изменения основного закона
 • Тип: Курсовая работа

  Способы защиты гражданских прав

  Каким бы высоким не было развитие современного общества, в нем все еще встречаются, и, к сожалению слишком часто, правонарушения И вопрос о том, каким образом защищать свои нарушенные гражданские права, очень и очень актуален на сегодняшний день, так как вся ценность объявленного и реализованного права может быть в один момент сведена к нулю И от того, каким образом сможет государство или сам гражданин свое право защитить и восстановить, во многом зависит как процветание всего общества в целом, так и благополучие каждого отдельного гражданина в частности
 • Тип: Курсовая работа

  Способы защиты гражданских прав

  Защита гражданских прав является одной из важнейших функций любого правового государства Надежная и надлежащая защита гражданских прав, гарантирует участникам правоотношений беспрепятственную реализацию субъективных прав В Российской Федерации защита гражданских прав – один из институтов гражданского законодательства, нормы которого определяют порядок и способы защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав Субъектам гражданского права предоставлена возможность защищать свои права и интересы с помощью различных правовых средств
 • Тип: Реферат

  Способы защиты гражданских прав

  Защита нарушенных гражданских прав осуществляется в судебном порядке, а в случаях, предусмотренных в законодательстве, — в административном порядке (право на отказ в выдаче патента) Кроме того, так называемые меры оперативного воздействия применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей самим управомоченным лицом без обращения в соответствующие государственные или общественные органы за защитой (самозащита, удержание)
 • Тип: Реферат

  Способы защиты гражданских прав

  2 5 Признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления и неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону
 • Тип: Курсовая работа

  Способы защиты гражданских прав

  Вопрос о субъективных правах, в том числе и о субъективных гражданских правах, находится в центре внимания отечественной правовой науки Правовая наука в процессе построения правового государства должна выражать интересы единственного носителя власти – народа, и потому не может не обращать своего главного внимания на права и свободы человека, на обеспечение реальных гарантий их осуществления
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... 900