Работы в категории Государство и право, страница 752, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Социология права как наука, ее предмет и место в системе юридических наук

  Социология права — междисциплинарная область научного знания, объединяющая в себе познавательные ресурсы юриспруденции как системы наук о праве и государстве и общей социологии как науки о закономерностях формирования, развития и функционирования общества При этом междисциплинарный характер социологии права вовсе не означает, будто она существует где-то между юриспруденцией и социологией в качестве отдельной отрасли знания Такое, слишком буквальное, понимание термина "междисциплинарная наука" неверно Возникая в пограничной области знания, социология права тем не менее оформляется и
 • Тип: Реферат

  Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

  Адміністративне право –це галузь права, що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади , внутрішньо організаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями зовнішніх юридично-владних повноважень
 • Тип: Реферат

  Співвідношення понять "конституційна юстиція" і "конституційна юрисдикція"

  У спеціальній юридичній літературі терміну «юрисдикція» надається декілька значень Юрисдикція найчастіше ототожнюється з судочинством, правосуддям [1, с 755], з повноваженнями вирішувати спори, розглядати справи і застосовувати санкції, із здійсненням конкретної державної діяльності, з територією, на яку поширюється підвідомчість певного органу влади Даним терміном також позначають систему відповідних юрисдикційних органів
 • Тип: Реферат

  Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

  В роботі проаналізовані цивілізаційні аспекти взаємовпливу соціальної держави та інформаційного суспільства Основним результатом дослідження є світоглядне осмислення загальної європейської тенденції синтезу інноваційних підходів з традиціями держави добробуту В сучасних умовах перетину теоретичної рефлексії та соціально-історичної практики пропонується пріоритетний для Європи та України напрямок розвитку: вдосконалення інституту держави через зміцнення його впливу у сфері дотримання суспільної свободи, права та раціонального використання власності
 • Тип: Курсовая работа

  Співвідношення церкви і держави у правовому вимірі

  Давайте розглянемо обидва феномена, які нас цікавлять: держава і церква, надавши їм для зручності викладу статус інститутів Так от, не викликає жодних сумнівів та обставина, що релігія і її носій - церква - з'явилися набагато раніше, ніж сформувалися найперші держави З появою перших держав і повсюдним поширенням цього інституту відразу ж постало питання, як збираються співіснувати ці дві освіти - держава і церква -, що володіють великою владою і впливом, хоча і характер цих категорій для держави і церкви різний Такого підходу дотримувався і видатний російський філософ І А Ільїн, який писав, щ
 • Тип: Курсовая работа

  Співучасть у злочині

  Забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя не можливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікації скоєних злочинів Тому є необхідність правильно кваліфікувати злочини, що скоєні кількома особами, які зустрічаються досить часто Злочини скоєні в співучасті складають значну частину посягань на власність, зґвалтувань, деяких господарських та ін злочинів Співучасть в більшості випадків значно підвищує суспільну небезпеку злочинного посягання, тому розроблення інституту співучасті займає важливе місце в кримінальному праві, і особливо це стосується пи
 • Тип: Реферат

  Спадковий договір в цивільному праві України

  Фурса Світлана Ярославівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного права кандидат юридичних наук, доцент Кравчук Володимир Миколайович, Львівський державний університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник
 • Тип: Курсовая работа

  Спадкування за законом

  Спадкове право надає можливість кожному громадянинові розпорядитись своїм майном на випадок смерті, визначивши в заповіті його долю Отже, воно безпосередньо спрямоване на захист особистих інтересів громадян, адже багатьом не байдуже, до кого перейде належне їм майно після їх смерті Водночас спадкове право всіляко захищає інтереси членів сім’ї померлого (особливо неповнолітніх та непрацездатних членів) сприяючи цим зміцненню сім’ї До складу спадщини входять не тільки майнові права спадкодавця, а й деякі немайнові права Спадкрємство здійснюється за законом та за заповітом Спадкоємство за законо
 • Тип: Курсовая работа

  Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

  Інститут спадкового права в системі римського приватного права тісно пов’язаний з усіма іншими видами майнових прав З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, основу якого становлять право власності та інші речові права Вони і є об’єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника З другого боку, спадкування – один із способів набуття майнових прав, що зближує його з зобов’язальним правом Тому інститут спадкового права і в системі римського приватного права, і в сучасних правових системах – один з найважливіших Його значення зумовлено також тим, що об’єктом спад
 • Тип: Реферат

  Спадкування за заповітом

  Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування пра-вової держави, яка покликана забезпечити виконання конституцій-ного принципу верховенства права (стаття 8 чинної Конституції України), та забезпечувати недоторканність та захист таких важли-вих соціальних цінностей як життя та здоров’я людини, її недотор-канності і безпеки, чесиі та гідності
 • Тип: Контрольная работа

  Спадкування у римському цивільному праві

  Як відомо, у своєму історичному розвитку спадкування за заповітом з'явилося після спадкування за законом і відразу набуло в Римі найголовнішого значення Уже Закони XII таблиць визнають переваги заповіту і вважають його чинність цілком нормальною З часом значення заповіту чимраз зростає
 • Тип: Статья

  Спадкування цінних паперів

  Правилам спадкування цінних паперів присвячено безліч літератури, Але деякі нюанси і навіть проблема спадкування цінних паперів такі не були висвітлені І хоч за час існування фондового ринку в Україні про такі проблеми не говорили, це не означає, що їх не існує зовсім На жаль, дуже багато громадян ставляться до питання про спадкування акцій скептично
 • Тип: Реферат

  Сперанский и его роль в развитии российского государства и права

  Среди политических деятелей дореволюционной России ему, бесспорно, принадлежит одно из первых мест Более всего он известен как автор широко задуманного, но не осуществленного «Плана государственного преобразования России» эпохи Александра I Между тем историческая значимость сделанного Сперанским определяется не только разработкой далеко идущих политических планов, но и его многократной деятельностью политика – практика, талантливого администратора, а также теоретика права
 • Тип: Реферат

  Сперанский – великий русский реформатор

  На долю Сперанского выпала одна из тех странных участей, которые нередко постигают государственных людей, призванных действовать на заре общественного развития Никто, конечно, не привлекал внимания общества так сильно и так долго Почти сорок лет Сперанский не сходил с государственного поприща; с его именем связаны две величайшие реформы нового времени, которые до сих пор возбуждают много толков; но не только его деятельность — самые происшествия его жизни долго оставались, и отчасти остаются до сих пор, совершенною загадкой Благодаря тому полусвету, в котором, до нашего времени, совершалась п
 • Тип: Курсовая работа

  Специализированные прокуратуры в Республике Беларусь

  Актуальность темы курсовой работы Прокуратура в Республике Беларусь – это система органов, на которые Конституцией Республики Беларусь возложено осуществление особой формы государственной деятельности – надзор за точным и единообразным исполнением законов [1, с 78]
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 ... 900