Работы в категории Государство и право, страница 747, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Сохранение права на жилую площадь за временно отсутствующими гражданами

  Жилые дома и другие жилые помещения предназначаются для постоянного проживания граждан Поэтому наниматель и члены его семьи должны использовать жилое помещение в соответствии с его назначением для постоянного проживания
 • Тип: Реферат

  Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

  Серед закріплених Конституцією України прав людини значне місце посідає група соціальних, економічних і культурних або узагальнено соціально-економічних прав, до якої належать, зокрема, такі права, як право на працю, право на відпочинок, право на освіту, право на забезпечення за соціальним страхуванням, право на житло, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля і ряд інших Вже навіть простий перелік цих прав яскраво свідчить про їх роль у нашому житті Вони є основ
 • Тип: Дипломная работа

  Соціальна держава

  Актуальність теми Процеси національного відродження України, державного будівництва спричиняють істотні зміни в усіх сферах суспільного життя У зв’язку з цим, хіба що не найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, вибір шляху розвитку якої було остаточно зроблено із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України Зокрема згідно із її статтею 1, Україна є не тільки демократичною і правовою, але й соціальною державою Безперечно, таке проголошення в умовах сьогодення відображає не стільки реальну дійсність, скільки прагнення та орієнтацію Української держави, є декларацією її намір
 • Тип: Курсовая работа

  Соціальна держава та шляхи її розбудови в Україні

  Процеси національного відродження України, державного будівництва спричиняють істотні зміни в усіх сферах суспільного життя У зв'язку з цим чи не найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, вибір шляху розвитку якої було остаточно зроблено із прийняттям 28 червня 1996 р Конституції України Так, у ст 1 підкреслено, що Україна є не тільки демократичною і правовою, а й соціальною державою [13, 243] Безперечно, таке проголошення в умовах сьогодення відображає не стільки реальну дійсність, скільки прагнення та орієнтацію Української держави, є декларацією її намірів
 • Тип: Реферат

  Соціальна захищеність дітей в Україні

  Актуальність роботи: нині актуальним є завдання щодо удосконалення правового забезпечення захисту прав дітей і молоді По-перше, існує проблема недостатнього забезпечення нормативно-правової бази щодо аспектів дитинства і молоді (наприклад, неопрацьованість питань із працевлаштуванням молоді) По-друге, багато існуючих правових актів «не спрацьовують», не гарантуючи тим самим реалізації тих чи інших прав, що дає підставу говорити про порушення прав дітей і молоді
 • Тип: Реферат

  Соціальна обумовленість державної служби

  Державна служба — це механізм здійснення цілей та завдань держави Реалізуючи свої функції, державна служба має стати таким соціальним інститутом, через який реалізується демократична сутність держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку
 • Тип: Реферат

  Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

  Відставання в соціаль­ній сфері підриває легітимність влади, гальмує (а часом і дискредитує) розбудову демократичної, правової держави Тому визначаючи основні напрями суспільної політики демократичної держави, необхідно зосередити увагу на з'ясуванні таких питань: 1) який взає­мозв'язок існує між демократичним устроєм держави й рівнем соціальної захищеності її громадян; 2) якими є зміст та функції державної соціальної політики
 • Тип: Курсовая работа

  Соціальна цінність права

  Коли ми починаємо вести мову про право, мимоволі виникають асоціації: закони, мораль, норми поведінки Водночас можуть з’явитися й інші думки-асоціації: суди, вироки, в’язниці – те, що тягне за собою порушення права Отже, закономірно народжується усвідомлення: право – це широке поняття, що стосується як усього суспільства, так і кожного зокрема
 • Тип: Реферат

  Соціальне партнерство в Україні

  Соціальне партнерство – це особлива система відносин, виникаючих між найманими робітниками і роботодавцями за посередницькою роллю держави, погодженню економічних інтересів в соціально-трудовій сфері і врегулюванню соціально-трудових конфліктів Систему соціального партнерства називають «трипартизмом»; так як в регулюванні соціально-трудових відносин беруть участь три сторони: організації, які представляють інтереси найманих робітників; об’єднання роботодавців і держава
 • Тип: Реферат

  Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього

  Для дослідження особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітніх, важливе значення має соціально-демографічна характеристика, оскільки сприяє повноті висвітлення даної проблеми Як відомо, соціально-демографічні ознаки властиві будь-якій особі і, на перший погляд, кримінологічного значення вони не мають, однак у своїй сукупності дають важливу інформацію, без якої не можна здійснити повну кримінологічну характеристику особистості злочинця Важливість дослідження соціально-демографічної характеристики злочинця дасть змогу виявити чинники, котрі сприяють формуванню у нього злоч
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

  Вивчення походження держави має не лише тільки пізнавальний або навчальний, але й політико-практичний характер Воно дозволяє набагато глибше зрозуміти соціальну природу держави, прослідкувати її особливості та риси, дає можливість зробити аналіз причин та умов її виникнення та розвитку А також дозволяє чіткіше визначити всі характерні функції держави – основні напрямки її діяльності, точніше встановити її місце та роль в житті суспільства і політичної системи
 • Тип: Реферат

  Социалистический тип государства

  Новый этап в развитии государства и права России свя­зан с Октябрьской революцией 25 октября 1917 года в 10 утра Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов в обращении «К гражданам России» провозгласил: «Временное правитель­ство низложено Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депу­татов Военно-революционного комитета, стоящего во гла­ве Петроградского пролетариата и гарнизона Да здравст­вует революция рабочих, солдат и крестьян» Так нача­лась история советского государства и права
 • Тип: Курсовая работа

  Социалистическое право как особый исторический тип права

  В течение почти всего XX столетия наряду с другими правовыми семьями развивалась еще одна правовая семья Речь идет о социалистическом типе права, вызвавшем неодинаковую реакцию – от критики до признания Критическая оценка многих принципов и положений социалистического типа права или признание некоторого его сходства (по структуре, понятиям) с романо-германской правовой семьей не помешали видным компаративистам признавать данную систему как реальность, подлежащую сравнительному изучению
 • Тип: Курсовая работа

  Социальная адаптация безработных

  Социальная адаптация есть одновременно процесс и состояние Состояние социальной адаптации – это характеристика отношений человека, группы с внешней средой, которая служит выражением успешности адаптации как процесса
 • Тип: Реферат

  Социальная защита

  Переходный период к рыночным отношениям знаменует собой новый этап в социально-экономическом развитии России. В то же время, будучи прогрессивным, по сути, он вызвал к жизни процессы, которые даже в западном мире стали управляемыми
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... 900