Работы в категории Государство и право, страница 729, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Ситуации преступной (криминальной) деятельности

  В процессе расследования конкретного преступления перед следователем стоят две взаимосвязанные задачи: 1) раскрыть преступление, установив основные черты произошедшего события, как бы "определить для себя" что же в действительности произошло; 2) расследовать преступление, то есть при помощи процессуальных средств и методов донести сущность установленного события для другого познающего субъекта (например, для суда)
 • Тип: Реферат

  Ситуации уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности

  Понятие деятельности по выявлению и расследованию преступлений уже прочно вошло в обиход криминалистов В А Образцов в качестве структурных элементов этой деятельности выделяет: субъект, объект, цели и задачи деятельности по расследованию преступлений, средства (криминалистическая техника, версии, планы расследования, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия), процесс деятельности (по сути дела, - это стадии), систему доказательств и сформулированную на их основе логическую модель преступления (результаты)
 • Тип: Реферат

  Ситуационное моделирование в разрешении следственных ситуаций

  Практически каждый шаг в деятельности следователя связан с принятием решений, от своевременности которых во многом зависит успех расследования Однако психологами справедливо подмечено, что решение само по себе не является началом деятельности, а представляет собой результат обширной предварительной работы мозга12 Поэтому, исследуя теорию принятия решений, необходимо вовлекать в сферу исследования не только стадию непосредственного принятия решения, но и стадию так называемого "предрешения", которая формирует и предопределяет его направленность Именно на стадии предрешения субъекту н
 • Тип: Реферат

  Скандинавское право

  Скандинавское право в сравнительном правоведении выделяется как самостоятельная правовая семья, в которую включаются Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия Римское право сыграло несомненно менее заметную роль в развитии правовых систем в скандинавских странах, чем во Франции и в Германии В северных государствах нет и не было кодексов, подобных Французскому гражданскому кодексу 1804 г или Германскому гражданскому уложению Судебная практика играет здесь более значимую роль, чем в странах континентальной Европы В то же время скандинавское право нельзя отнести и к англо-американской системе
 • Тип: Реферат

  Склад і порядок відшкодування судових витрат

  4 Закон України “Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій” від 6 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України - 1993 - №24-Ст 121-131
 • Тип: Контрольная работа

  Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

  Єдиною підставою адміністративної відповідальності є наявність складу адміністративного правопорушення, як в нормативному так і у фактичному аспекті Поняття адміністративного правопорушення з’явилося у 80-х роках та було вперше сформульовано в Кодексі про адміністративні правопорушення в 1984 році
 • Тип: Курсовая работа

  Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

  Соціально-політична ситуація двох останніх десятиліть призвела до самих несподіваних трансформаційних процесів у світі У ряді пострадянських держав і країн соціалістичного блоку був узятий курс на демократизацію, що, у свою чергу, привело не тільки до переосмислення застарілих позицій по ряду правових, економічних, політичних і інших питань, але і докорінно змінило підходи до їхнього тлумачення
 • Тип: Курсовая работа

  Склад, компетенція та внутрішня організація Верховної Ради України

  Значну увагу в характеристиці вищих органів сучасної держави як звичайно приділяють парламентам Вони розглядаються як органи законодавчої влади, а іноді і як такі, що своєю діяльністю формально забезпечують функціонування і саме існування інших вищих органів
 • Тип: Дипломная работа

  Складання патенто-правових документів на "Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера"

  Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем
 • Тип: Реферат

  Складна форма вини

  В юридичній літературі суб'єктивна сторона злочину визначається як внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що відображує ставлення її свідомості й волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків1
 • Тип: Реферат

  Скоєння злочину з непрямим умислом

  Вина — це завжди умисел або необережність Лише за наявності вини особи щодо вчиненої нею дії (бездіяльності) можна говорити про склад злочину як підставу кримі­нальної відповідальності У кримінально-правовій літера­турі на початку 50-х років мало місце твердження, що поряд із більш вузьким поняттям вини як ознаки суб'єк­тивної сторони складу злочину, тобто умислу і необе­режності, кримінальне право знає більш широке розуміння вини як підстави кримінальної відповідальності Такою підставою є не лише встановлення того, що людина вчини­ла діяння навмисно або з необережності, але й сукупність інши
 • Тип: Курсовая работа

  Сліди застосування вогнепальної зброї

  Як відомо, багато злочинів вчиняються з застосуванням вогнепальної зброї В останні десятиліття таких злочинів стає дедалі більше Це пов’язано перш за все з тим, що ринок вогнепальної зброї став ліберальнішим, а також з’явилося більше можливостей для здобуття зброї незаконним шляхом Тому важливо розвивати судову балістику, застосовувати нові технології в процесі судово-балістичної експертизи Це приведе до швидкого і точного накопичення доказового і оперативного матеріалу і, звичайно, полегшить роботу слідчим та оперативним органам
 • Тип: Реферат

  Слідча дія - пред'явлення для впізнання

  Пред’явлення, для впізнання, як самостійна слідча дія, було вперше закріплена в кримінально-процесуальному кодексі України в 1961 році Слідча і судова практика розширили коло об’єктів впізнання, удосконаливши тактику проведення цієї слідчої дії на досудовому і судовому слідстві
 • Тип: Курсовая работа

  След в криминалистике

  В криминалистике под следами понимается некие отражения действительности, которые связаны с соответствующим расследуемым преступлением В физическом смысле следы представляют собой отражение на материальных объектах (предметах), явлениях, имеющих связь с расследуемым преступлением
 • Тип: Курсовая работа

  Следователь и его полномочия

  Успех борьбы с преступностью в существенной мере определяется тем, насколько быстро и полно будет раскрыто каждое преступление, изобличены и преданы суду все лица, виновные в его совершении Правильное решение следователем вопросов, входящих в предмет доказывания по каждому уголовному делу, во многом предопределяет законность и справедливость судебного приговора Какой бы процессуальной самостоятельностью и независимостью суд ни обладал, он выносит свою оценку, исходя из материалов уголовного дела, направляемого прокурором на его рассмотрение Именно следователь в первую очередь определяет наличи
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... 900