Работы в категории Государство и право, страница 709, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Роль религии в образовании государства

  Что такое "государство"? Есть несколько значений этого слова, во-первых страны, т е политико-географического образования, во-вторых, организации политической власти, системы институтов власти, но основное понятие "государство" связано с двумя более широкими понятиями - "общество и власть"
 • Тип: Реферат

  Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи

  Вивчення римського приватного права має багату традицію Значний інтерес до права Риму нині спостерігається не лише в країнах романо-германської правової сім'ї, а й у тих країнах, які не зазнали рецепції римського права (Африка, Південна Азія, Китай, Британія, Північна Америка) З огляду на це, ми ставимо за мету дослідити таке коло проблем: чим викликаний непересічний інтерес юристів світу до римського права? Чи є на сьогодні римське право тим раціональним зерном, яке, потрапивши у правовий простір тих чи інших держав, може дати позитивний імпульс практичного, теоретичного чи іншого розвитку т
 • Тип: Курсовая работа

  Роль социального работника в организации социальной защиты семьи

  Актуальность исследования Резкие социальные перемены, произошедшие в России в 90-ые годы, и кризис, поразивший все стороны жизнедеятельности общества, привели к снижению уровня жизни большей части населения и чрезвычайно обострили проблемы социальной помощи и социальной защиты семьи
 • Тип: Реферат

  Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

  Україна, вступивши на шлях розвитку і становлення дійсно суверенної і незалежної держави, неухильно орієнтуючись на визнані світовим співтовариством демократичні і гуманістичні по своєму складі і спрямованістю міжнародні стандарти, приступила до формування державних інститутів, системи національного права
 • Тип: Курсовая работа

  Роль та повноваження Уповноваженого Верховною Радою України з прав людини у здійсненні правоохоронної діяльності

  Актуальність цієї теми полягає у тому, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а тому і проблема захисту прав і свобод людини поставлена у розряд глобальних разом з демографічними, енергетичними, екологічними та іншими і існує вже не одне десятиліття Її суть полягає у недостатньому забезпеченні їх, що виявляється як у певних складнощах в практичній реалізації, так і в незадовільному стані захисту Тому одним із найголовніших завдань сучасного суспільства є не лише декларування прав і свобод людини, а й створення правоз
 • Тип: Контрольная работа

  Роль та функції державної служби

  У системі владних стосунків державна служба відіграє важливу роль Вона виступає одним із головних чинників формування цивілізованої державності, об'єднання зусиль усіх гілок влади, забезпечення формування кадрового резерву органів державного управління як шляхом застосування технологій відбору найбільш здібних, кваліфікованих працівників, так і завдяки цільовій підготовці професіоналів у галузі державного управління
 • Тип: Курсовая работа

  Роль толкования права в правоприменении и правотворчестве

  Толкование права – необходимый и важный элемент правореализационного процесса, в частности правоприменения Толкование правовых норм раскрывается как деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц, граждан по уяснению и разъяснению смысла и содержания правовых норм Необходимость в толковании права возникает как при создании норм права, так и при практическом применении уже действующих правовых предписаний И тот, кто применяет правовую норму, и тот, в отношении которого применяется эта норма, должны убедиться, что ее смысл и содержание именно таковы, какими их о
 • Тип: Курсовая работа

  Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений

  В условиях рыночных методов хозяйствования существенно возрастает роль трудового договора как основного инструмента в регулировании трудовых отношений В связи с этим наиболее важно определить понятие трудового договора, его стороны и содержание, процедуру заключения трудового договора и порядок его изменения, основания прекращения трудовых отношений и их последствия для сторон
 • Тип: Реферат

  Роль Федерального Собрания в системе органов государственной власти РФ

  Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган Российской Федерации, которому посвящена гл V Конституции РФ Прежде всего, это парламент Российской Федерации В качестве постоянно действующего органа он осуществляет законодательную власть Это означает, что никакой другой орган в Российской Федерации не может принимать законы на общефедеральном уровне, а его полномочия ни при каких условиях не могут быть кому-либо переданы или делегированы Представительный характер Федерального Собрания заключается в том, что оно формируется выборным путем В формировании Федерального Собрания уч
 • Тип: Курсовая работа

  Роль федеральных налогов в формировании бюджетов разных уровней

  Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее структурную перестройку, стимулировать
 • Тип: Реферат

  Роль физической подготовки в деятельности судебного эксперта

  «Физическая подготовка» и «физическое воспитание» для органов внутренних дел является важной составляющей в профессиональной подготовке сотрудников Физическая подготовка направлена не только на физическое, но и на нравственное развитие сотрудников, формируя в них качества, необходимые для служебной деятельности Поэтому данной учебной дисциплине огромное внимание уделяется в вузах системы МВД
 • Тип: Реферат

  Роль юридической профессии в политике государства

  Правовая политика государства – система правовых принципов, теорий, концепций, идей, положенных в основание правовой деятельности государства в целях обеспечения нормального функционирования гражданского общества, его политической системы, и определяющих степень взаимных обязанностей и ответственности государства и личности
 • Тип: Курсовая работа

  Роль юридической службы в обеспечении законности трудовых отношений на предприятии

  Организации, предприятия и учреждения в Республике Беларусь в своей деятельности должны неуклонно придерживаться законодательства Республики Беларусь Организация правовой работы, направленной на правильное применение, соблюдение и безоговорочное выполнение требований актов законодательства, других нормативно-правовых документов такими субъектами ведения хозяйства, а также их руководителями и работниками во время выполнения возложенных на них заданий и функциональных обязанностей, является основным заданием юридической службы
 • Тип: Контрольная работа

  Роль юрисконсультов в экономике

  Сегодня профессия юрисконсульт – довольно престижная, модная и востребованная Переход экономики страны к рыночной модели обусловил изменения в экономико–правовой базе Уследить за постоянно меняющимися законами, положениями, дополнениями к законам бывает нелегко, а иногда и нереально Многие крупные компании имеют в своём составе юридическую службу в лице юрисконсульта, который отслеживает любые изменения в законодательной базе, осуществляет правовое сопровождение всей деятельности предприятия, законность и правовую целесообразность сделок, правильность составления документации Ни один договор,
 • Тип: Контрольная работа

  Роль юриста в обществе

  Юридическая наука - одна из старейших общественных наук Исторически ее возникновение связано с появлением и развитием права Уже в древнегреческой философии были поставлены важнейшие теоретические проблемы юридической науки, а римскими юристами выработаны правовые понятия и конструкции, сохранившие свое значение и в современную эпоху Проблемы права играют важнейшую роль в современном демократическом обществе и правовом государстве, что способствует тому, что юридическая наука занимает одно из ведущих мест среди общественных наук В связи с этим проблема профессиональной этики юристов становится
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... 900