Работы в категории Государство и право, страница 70, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

  Что же такое ? Происхождение этого слова неизвестно В общем и целом, так называли всех скандинавов в период с середины 8 века Стать означало отправиться в поход из фьордов через моря за богатой добычей и репутацией вершителя судеб; именно эти две цели составляли главный смысл жизни скандинава
 • Тип: Реферат

  Виключення учасника з господарського товариства

  Кількість учасників господарського товариства може змінюватися шляхом вступу нових членів та виходу або виключення учасників з товариства При цьому, у науковій доктрині часто ототожнюються вихід та виключення учасника з товариства Однак, на відміну від виходу з товариства, виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника
 • Тип: Контрольная работа

  Виконавче провадження

  Примусове виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів в Україні забезпечується діяльністю не лише державних виконавців, а й участю інших суб'єктів Основними суб'єктами виконавчого провадження є сторони — стягувач та боржник Без них правовідносини у виконавчому провадженні втрачають свій сенс
 • Тип: Контрольная работа

  Виконавче провадження

  Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів Найбільш повному здійсненню права особи на судовий захист значною мірою сприяє юридична допомога, у тому числі і у формі представництва Представництво можливе у будь-якій справі і на усіх стадіях розвитку цивільного процесу, починаючи з порушення справи і завершуючи виконанням судового рішення
 • Тип: Курсовая работа

  Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

  Актуальність теми дослідження: Головним конституційним обов’язком України на шляху розбудови правової демократичної держави є утвердження та забезпечення прав і свобод людини та їх гарантії, що визначають зміст і спрямованість діяльності держави та захищаються судом
 • Тип: Курсовая работа

  Виконання господарських зобов’язань

  Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями - безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин
 • Тип: Реферат

  Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

  Науковий інтерес теоретиків та практиків до проблем кримінального права проявлявся постійно, не ослаб він і в наші дні Зростання злочинності в державі, недосконалість чинного кримінального законодавства, а також необхідність удосконалення судово-слідчої практики - потребують досконалого вивчення окремих інститутів кримінального права Одним з таких інститутів є виконання наказу чи розпорядження як обставини, що виключає злочинність діяння
 • Тип: Реферат

  Виконання покарання у виді арешту

  Арешт є основним покаранням, відповідно до якого засуджений на строк, встановлений вироком суду, поміщається в спеціальну установу — арештний дім (ст 50 КВК України) Засуджені до арешту військовослужбовці відбувають покарання на військових гауптвахтах
 • Тип: Реферат

  Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

  Кримінально-процесуальне законодавство серед інших приводів до порушення кримінальної справи, таких як заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян; явки з повинною; повідомлення, опубліковані у пресі, називає й безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину
 • Тип: Реферат

  Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

  Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи об'єктів інтелектуальної власності належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки Промислова власність — один із видів інтелектуальної власності, є її складовою Отже, промислову власність можна визначити як результати науково технічної творчості, які можуть бути використані на користь суспільства в будь якій діяльності людей Право промислової власності в суб'єктивному значенні — це право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково-технічної діяльності Основними об'єк
 • Тип: Реферат

  Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

  Інструкція про призначення та проведення судових експертиз / Затверджена наказом МЮ України № 53/5 від 08 10 1998 р , із змінами, внесеними згідно з наказами МЮ України № 144/5 від 30 12 2004 та №59/5 від 10 06 2005
 • Тип: Реферат

  Виктимизация жертв насильственной преступности

  Насильственная преступность - совокупность преступлений, совершенных с применением физической силы либо с угрозой применения таковой, имеющих основной непосредственной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его воли, а также совокупность лиц, совершивших насильственные преступления за определенный период на определенной территории
 • Тип: Контрольная работа

  Виктимология

  Российское законодательство в основу систематизации преступлений впервые положило приоритет охраны прав и интересов личности над интересами общества и государства Данное положение полностью согласуется, во-первых, с Конституцией РФ, провозгласившей, что высшей ценностью является человек, его права и свободы, а их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства; во-вторых, это отвечает духу официальной идеологии, и, наконец, приведенное положение одобряется на уровне индивидуального сознания российского гражданина Постановка человека и его прав и свобод на первое место в систе
 • Тип: Реферат

  Вимоги до виборчої системи НД України

  На мою думку, при існуючій виборчій системі, український виборець позбавлений реальної можливості привести до владних структур кращих представників інтелекту нації для свого упорядкування, а натомість втягнутий в безплідну боротьбу протистоянь що ґрунтуються на мовному питанні, дружбі трьох слов’янських народів, Росія чи Європа, NATO так чи NATO ні, пустих обіцянках та інше
 • Тип: Курсовая работа

  Вина в кримінальному праві країни

  Розбудова демократичної, соціальної, правової держави України передбачає якісно нове формування сучасної правової системи Таке формування має ґрунтуватися на загальновизнаних правових принципах, таких, зокрема, як верховенство права, гуманізм, презумпція невинуватості, відповідальності лише за наявності вини тощо Останні два принципи нерозривно пов’язані з визначенням правового змісту вини
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 900