Работы в категории Государство и право, страница 676, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Процессуальный статус прокурора на всех стадиях уголовного процесса

  Проблема обеспечения законности в уголовном судопроизводстве заслуженно привлекает пристальное внимание законодателей, правоприминителей, юридической общественности, граждан, поскольку законность является одной из важнейших составляющих
 • Тип: Курсовая работа

  Процессуальный статус руководителя следственного органа в уголовном процессе

  Для осуществления контроля за организацией следствия, его сроками, принятия мер к наиболее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия уголовно-процессуальным законом предусмотрено должностное лицо, именуемое руководителем следственного органа (п 18 ст 5 и ст 39 УПК)
 • Тип: Курсовая работа

  Процессуальный статус свидетеля как участника уголовного судопроизводства

  В начале 90-х годов XX века в нашей стране произошли коренные экономические и социально-политические изменения, началась реализация судебно-правовой реформы, которая одним из основных элементов предусматривает законодательное обеспечение системы прав человека в обществе и, прежде всего, реальных гарантий прав и законных интересов личности В уголовном судопроизводстве это означает правовое обеспечение процессуального статуса участников уголовного процесса, в том числе и свидетелей
 • Тип: Дипломная работа

  Процессы конституирования политического права, взаимосвязь политического права и общества

  В последнее время проблемы политического права, относящиеся к взаимосвязи личности, социальных групп, общественных формирований, права и государства находятся в центре внимания наших ученых, журналистов и политиков И это понятно, поскольку формирование политического права связано с развитием демократии, рыночной экономики и становлением правового государства – иначе говоря с глобальным социальным переустройством, в ходе которого должны были бы возникнуть структуры общественного контроля, гарантирующие обратную связь между человеком и обществом Возрождение интереса к политическому праву связан
 • Тип: Курсовая работа

  Процесуальні строки в господарському процесі

  Наукове пізнання будь-якого процесуального моменту з метою з’ясування основ здійснення господарського судочинства передбачає розгляд процесуальних строків, що представляють собою найважливіші якісні характеристики й орієнтири не своєчасне вирішення господарського спору Формування процесуальних строків відбулось враховуючи практику судового розгляду та розвиток господарського судочинства на Україні Ефективність захисту порушених прав та законних інтересів підприємств, організацій, установ та громадян-підприємців у сфері економічної, підприємницької діяльності в порядку господарського судочинст
 • Тип: Контрольная работа

  Процесуальні строки в цивільному процесі

  Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й
 • Тип: Реферат

  Процесуальний порядок і правова регламентація витребування предметів і документів

  Кримінально-процесуальний закон надав право уповноваженим органам вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред’явлення документів і предметів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані, але крім загального дозволу на витребування певних матеріалів конкретних приписів щодо процесуальної форми вказаної діяльності в законі немає Саме ця прогалина і призводить до помилок у практичній діяльності працівників правоохоронних органів і визнання судом зібраних матеріалів недопустимими для використання у якості доказів
 • Тип: Реферат

  Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

  Право на вжиття заходів до охорони спадкового майна мають державні нотаріальні контори, посадові особи виконкомів місцевих рад, консульські установи Приватний нотаріус не має права вчиняти цю нотаріальну дію
 • Тип: Реферат

  Процесуальний порядок накладення заборони на відчуження нерухомого майна

  Один примірник повідомлення з написом нотаріуса про надходження заборони надсилається відповідній установі, банкові, підприємству чи організації, що видала позичку, а другий залишається у справах нотаріуса
 • Тип: Реферат

  Процесуальний порядок огляду місця події

  Оглядом називається слідча дія, яка полягає у безпосередньо­му сприйнятті об'єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обставин події, а також обставин, що мають значення для справи Видами огляду є: а) огляд місця події; б) огляд предметів і до­кументів; в) огляд ділянок місцевості і приміщень поза місцем події; г) огляд трупа; ґ) огляд тіла живих осіб (освідування)
 • Тип: Реферат

  Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

  Вчинення цієї нотаріальної дії може здійснюватися як державним, так і приватним нотаріусом Консульські установи України за кордоном вправі приймати в депозит гроші та цінні папери, якщо боржником і кредитором або одним із них є громадяни або установи, підприємства та організації України
 • Тип: Контрольная работа

  Прошлое и настоящее тоталитарного режима

  Политический режим включает в себя как политические институты, так и методы осуществления государственной власти; объем прав и свобод человека; методы выработки политических решений; характер взаимоотношений между государством и гражданским обществом Наряду с этим режим указывает на социальную природу власти: положение личности в обществе, какие группы господствующего класса находятся у власти, на поддержку каких социальных слоев опирается эта власть
 • Тип: Контрольная работа

  Прцессуальные издержки в уголовном процессе

  Введение в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 года существенно изменило юридическую природу затрат на осуществление правосудия Все эти затраты ранее рассматривались как судебные издержки, а после 1 июля 2002 г они определяются как процессуальные издержки
 • Тип: Контрольная работа

  Психиатрическая экспертиза

  Существенное значение в судебной психиатрии отдается судебно-психиатрической экспертизе В общем смысле экспертиза - исследование объектов, проводимые на основании постановления, с целью решения вопросов, возникающих в процессе расследования и рассмотрения уголовного или гражданского дела Проведение судебно-медицинской экспертизы определено рядом специальных статей Уголовного, Уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального кодекса
 • Тип: Учебное пособие

  Психические аномалии и проблемы их криминогенности

  Нами будет представлен системный анализ субъективных факторов, детерминирующих преступное поведение лиц с психическими аномалиями Для того чтобы это сделать, нам придется оперировать понятиями симптома и синдрома
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... 900