Работы в категории Государство и право, страница 670, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Противоречия Конституции Татарстан Конституции РФ

  Предметы ведения и полномочия Российской Федерации, субъектов РФ тесно между собой связаны, оформляют разные составные элементы единых государственных функций Поэтому работа по разграничению полномочий будет эффективной только в связке с работой по согласованию полномочий разного уровня Мало разделять полномочия, надо еще состыковывать их между собой функционально, нормативно, организационно Но возникают и противоречия Так, Конституционный Суд Российской Федерации 22 января 2002 г рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70
 • Тип: Реферат

  Протокол осмотра места происшествия

  Следователь следственного отдела Восточного административного округа г Москвы отделения внутренних дел старший лейтенант милиции Архипов М М получив в 11 час 55 мин сообщение по телефону от дежурного УВД об убийстве в магазине №40 продукты по адресу: г Москва, ул Молдагуловой д20, в 13 час 00 мин прибыл на место происшествия - в здание данного магазина
 • Тип: Реферат

  Протокол судебного заседания

  О каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне здания, составляется протокол1.
 • Тип: Контрольная работа

  Протокол судебного заседания

  Ведение протокола является традиционной формой фиксации хода и результатов судебных заседаний, а также совершения отдельных процессуальных действий, выступая также одной из необходимых составляющих судебного делопроизводства
 • Тип: Реферат

  Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств

  Доказательства по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела
 • Тип: Реферат

  Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

  Конституція України проголошує, що підозрюваний, об­винувачений чи підсудний має право на захист (ч 2 ст 63) Забезпечення обвинуваченому цього права є однією з основ­них засад судочинства (п 6 ч З ст 129) Для забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адвокатура (ч 2 ст 59) В Конституції України також закріплено принцип презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду Ніхто не зобов'язаний доводити св
 • Тип: Реферат

  Професійна таємниця, її види

  Одним із завдань сучасної української юридичної науки, нормотворчої діяльності і правозастосовчої практики, що пов'язано з утвердженням нових демократичних начал і створенням справжньої правової держави в Україні, є реальне забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина відповідно до принципу рівності всіх перед законом і судом Відповідно до даного принципу, для деяких категорій громадян передбачається свобода і захист, що враховує умови і характер виконуваних особливих міждержавних, державних і суспільних функцій Зазначеним громадянам надається рівна з іншими особами свобода і захи
 • Тип: Курсовая работа

  Професійно необхідні якості працівників апарату суду

  У Концепції розвитку системи правосуддя на 2004-2014 рр , розробленої Комітетом Верховної Ради та центром політико-правових реформ, відмічається, що другий етап розвитку системи правосуддя (2007-2010 р р ) має бути спрямований на оптимізацію судової системи і судочинства, досягнення її більшої зрозумілості ї відкритості
 • Тип: Курсовая работа

  Професійно-особисті якості юриста

  Праця багатьох юристів (прокурора, слідчого, судді, оперативного працівника й ін ) зв'язаний зі здійсненням особливих владних повноважень, із правом і обов'язком застосувати влада від імені закону Тому в більшості осіб, що займають перераховані посади, розвивається професійне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій
 • Тип: Контрольная работа

  Професіограма судді місцевого суду

  Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі
 • Тип: Реферат

  Профессиональная деформация работников органов правопорядка

  Вопросы, касающиеся взаимного влияния профессиональной деятельности и личностных особенностей специалиста, в течение нескольких десятилетий привлекали внимание представителей различных отраслей науки, в том числе психологов Вопросом, занимающим особое место, является проблема профессиональной деформации специалиста, в данном случае - сотрудника правоохранительных структур
 • Тип: Контрольная работа

  Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских служащих

  Положением в соответствии со статьями 60, 62 и 63 Федерального закона от 27 июля 2004 г N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" определяется порядок получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации (далее - гражданские служащие), замещающими должности государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - должности гражданской службы), включенные в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и реестры должностей государственной гражданской службы субъектов Р
 • Тип: Дипломная работа

  Профессиональная подготовка государственных и муниципальных служащих

  В настоящее время в российском обществе происходят кардинальные изменения в экономической, политической, социальной и духовной сфере Под их воздействием изменятся система образования государственных и муниципальных служащих В свою очередь, изменения в этой системе обучения приводят к изменениям их знаний, умений и навыков государственных и муниципальных служащих
 • Тип: Контрольная работа

  Профессиональная преступность: понятие и характеристика

  Профессиональная преступность существует не один век Она связана с деятельностью людей, передачей опыта поколений преступников, утверждением специфической субкультуры, закономерным стремлением ее носителей к выживанию в конкретных социальных условиях Характерно, что выделенные ранее признаки криминального профессионализма применительно к воспроизводству профессиональных преступников преобразуются в специфические функции, с помощью которых они приспосабливаются к тем или иным социальным обстоятельствам Данный вывод подтверждается вековым существованием определенных категорий профессиональных п
 • Тип: Контрольная работа

  Профессиональная этика адвоката. Наследственное право

  Моментом принятия адвокатом на себя защиты считается достижение соглашения между адвокатом и доверителем об оказании юридической помощи В уголовном судопроизводстве адвокат выступает в качестве представителя доверителя только на основании договора поручения, который относится к числу консенсуальных Это означает, что договор поручения считается совершенным в момент достижения соглашения между сторонами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... 900