Работы в категории Государство и право, страница 654, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

  Проведення муніципальної реформи в Україні можливе лише шляхом забезпечення достатньої правової основи діяльності територіальних громад та її органів Право відіграє роль ефективного інструментарію для впровадження політичної волі, урахування світового та європейського досвіду в організації місцевого самоврядування, а також опрацювання кращої вітчизняної практики діяльності місцевих рад
 • Тип: Реферат

  Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

  Конституція України приділяє особливу увагу питанню правового регулювання прав, свобод і обов’язків людини і громадянина Така увага пов’язана з тим, що права і свободи людини і громадянина в наш час є загальновизнаною найвищою суспільною цінністю Нині визнання та практичне здійснення прав і свобод людини й громадянина стало основним критерієм міри демократичності тієї чи іншої держави, дедалі ефективніше включаються у процес захисту прав людини різноманітні міжнародні організації
 • Тип: Реферат

  Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

  Формування економіки України в напрямі ринкових відносин та стрімкий розвиток світових процесів глобалізації сприяли виникненню нових функцій держави, у тому числі щодо захисту усіх суб'єктів права власності й господарювання З'явилися раніше не відомі українському суспільству правові інститути, що регулюють правовідносини в цій сфері Одним із таких став інститут банкрутства За своєю суттю банкрутство як цивільно-правова категорія є невід'ємною частиною ринкової економіки, природним процесом конкурентної боротьби
 • Тип: Реферат

  Проблеми реалізації конституційних прав особи в стадії порушення кримінальної справи

  Одне з вищих досягнень філософії І Канта – практичний імператив – проголошує: роби так, щоб ти завжди ставився до людства (і у своїй особі, і в особі всякого), як до мети, і ніколи не ставився б до нього, лише як до засобу Лише людина, її добробут можуть бути головною метою правоохоронної діяльності Як відомо з історичного досвіду, якщо ця мета втрачається, правоохоронна діяльність стає репресивною І Кант вважав, що людина має діяти відповідно до моральних законів Тому не складно зрозуміти, чому він приділив вихованню головну роль у розвитку і в прогресі людства
 • Тип: Курсовая работа

  Проблеми реалізації норм права

  Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної науки, але це, нажаль, не призвело до їх остаточного вирішення Навпаки, проникнення в даний процес, всебічний його аналіз ставили перед вченими все більш важкі задачі
 • Тип: Реферат

  Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

  Утвердженню демократії має передувати формування держави, легітимність якої не ставиться під сумнів її громадянами Важливим чинником є також формування нації, яка надає державному утворенню ознак цілісності й достатньої для демократичного функціонування єдності, а громадянам — почуття відповідальності за свою державу та той політичний лад, який у ній утверджується
 • Тип: Реферат

  Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

  Об'єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об'єкта, яким є суспільні відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг Безпосереднім об'єктом цих злочинів виступають конкретні суспільні відносини, що складаються у певній сфері господарської діяльності Так, наприклад, безпосереднім об'єктом злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст 202 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діял
 • Тип: Курсовая работа

  Проблемні питання вчинення окремих нотаріальних дій

  Сучасний правовий світ вже давно розділений на дві основні системи - континентальну (латинську) та англосаксонську І якщо США справедливо вважають країною адвокатів, то в більшості європейських країн головним юристом традиційно є нотаріус Саме він вирішує найнасущніші і щоденні юридичні питання населення І таке ставлення до нотаріату є цілком виправданим, адже саме ця інституція існує не один десяток століть, а сама професія вважається історично другою юридичною посадою після судді До речі, прообразами і передвісниками нотаріусів були писарі в Стародавньому Римі Недарма в перекладі з латинсько
 • Тип: Реферат

  Проблемні питання зміни обвинувачення в суді

  Вирішення проблем, пов’язаних з інститутом зміни обвинувачення в кримінально-процесуальному праві України, має велике значення для правильного застосування норм права в практичній діяльності слідчих, прокурорів, адвокатів і суддів, а також є однією з важливих гарантій забезпечення швидкості кримінального судочинства, захисту прав та законних інтересів учасників процесу
 • Тип: Реферат

  Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів

  Господарські товариства — універсальна і найбільш оптимальна в стабільному майновому обороті організаційно-правова форма суб'єктів господарювання Тому необхідним є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств
 • Тип: Курсовая работа

  Проблемні питання скарг платників податків

  Тема суперечок платників податків з податковими органами є на сьогоднішній день найбільш актуальною, оскільки вона є невід'ємною частиною ведення бізнесу в наших реаліях Коли органами державної податкової служби прийнято незаконне (з точки зору платника податків) рішення, платникові податків не залишається нічого іншого, окрім як виконувати рішення або оскаржити його
 • Тип: Дипломная работа

  Проблемные вопросы получения доказательной информации о совершении преступления во время проведения следственных действий

  Актуальность темы обусловлена тем, что исторический этап, переживаемый Украиной, и связанный с развитием и становлением демократического правового государства, в котором должны уважаться и соблюдаться права и свободы человека и гражданина, обеспечиваться свобода экономической деятельности, повлек за собой не только ощутимый рост преступности, но и обусловил возникновение новых видов преступлений и новых форм их совершения Обозначилась тенденция внедрения криминального мира в сферу экономики и финансов, его проникновение в структуры, осуществляющие властные полномочия Усиливается организованно
 • Тип: Реферат

  Проблемы аграрного реформирования в России на рубеже 19-20 веков. П.А. Столыпин

  В России, остававшейся до конца 19 века крестьянской страной, проблема собственности была особенно острой и драматичной В 13-15 веках крестьяне России имели землю в собственности при одном существенном условии Они были вправе продать свой участок только жителю той же деревни и никому другому Укрепление великокняжеской власти и церкви привело к поглощению феодалами крестьянской общины и интенсивному росту феодального землевладения В стране сложилось крепостное право: право частной собственности помещика на землю и крестьян Крепостное право, отмененное в 1861 году, позволило половину помещичьей
 • Тип: Учебное пособие

  Проблемы административно-правового регулирования в современных условиях

  Сегодня мы рассмотрим проблему межотраслевого управления и организации государственного управления в особых условиях Как вы помните, предыдущие темы были посвящены общим проблемам государственного управления Рассматривая организацию деятельности органов исполнительной власти, мы выяснили, что существуют различные схемы и принципы функционирования исполнительной власти (схема № 2)
 • Тип: Курсовая работа

  Проблемы акционирования средств массовой информации

  Свобода слова является одной из ключевых гарантий, жизненно необходимых для реализации идей демократии и планомерного развития социума Как известно Конституция РФ1 в статье 29 закрепила свободу мысли и слова в рамках запрета агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду Пятый пункт указанной статьи постулирует свободу массовой информации и запрет цензуры В условиях тоталитарного режима эта естественная и, казалось бы, не могущая быть ущемленной свобода человека нарушалась различными способами Среди них – общая установка на недопустимость именно ин
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... 900