Работы в категории Государство и право, страница 649, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Приостановление предварительного следствия: основания, порядок

  Одной из насущных задач современной правоприменительной практики является реальная защита прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства Именно степень обеспеченности прав личности в уголовном процессе свидетельствует о присущем ей уровне развития самого общества, о характере существующих в нем общественных отношений, уровне морали Поэтому закономерным является провозглашение в России курса на создание правового государства, предполагающего признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; ориентирование на мировые стандарты в области обеспечения этих прав, что не може
 • Тип: Курсовая работа

  Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

  Производство предварительного следствия по каждому уголовному делу, исходя из достаточности собранных по нему материалов и сложившихся обстоятельств, завершается принятием следователем соответствующего процессуального решения, предусмотренного уголовно-процессуальным законом В числе таких решений закон предусматривает приостановление предварительного следствия с последующим, при появлении соответствующих оснований, его возобновлением (ст 208 УПК)
 • Тип: Реферат

  Припинення повноважень суддів

  Механізм припинення повноважень суддів досить близько межує з припиненням статусу судді Однак ці два явища не є тотожними, хоча в певних випадках й збігаються один з одним Звільнення судді з посади виступає юридичним фактом припинення суддівських повноважень Однак позбавлення судді повноважень виконувати функції судової влади не завжди позбавляє його статусу Тобто статус судді не втрачається, а трансформується навіть після припинення суддівських повноважень Наприклад, коли суддя на законних підставах виходить у відставку та позбавляється права здійснювати правосуддя, але за ним зберігається з
 • Тип: Реферат

  Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

  Розвиток України на сучасному етапі у значній мірі залежить від розвитку економіки на основі широкого впровадження об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, патентів, корисних моделей, промислових зразків і т і ), що здійснюється за рахунок залучення значних інвестицій та інновацій Важливе значення займає вивчення законодавчих засад з питань інтелектуальної власності, в т ч підстав припинення чинності патентів та визнання їх недійсними
 • Тип: Реферат

  Припинення шлюбу

  Так, подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана
 • Тип: Курсовая работа

  Природа гражданских процессуальных правоотношений

  При рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом и другими участниками процесса возникают общественные отношения Эти отношения урегулированы нормами гражданского процессуального права и являются гражданскими процессуальными отношениями
 • Тип: Реферат

  Природні ресурси як надбання українського народу

  Згідно зі ст 13 Конституції земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її територіального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами власності українського народу Посилаючись на цю статтю Основного Закону, ряд науковців та політиків висловили думку про те, що в Україні на конституційному рівні закріплена належність всіх природних ресурсів виключно одному власнику — українському народу Це означає, що передача земельних ділянок, водних об’єктів, лісових угідь та інших об’єктів природи у приватну
 • Тип: Контрольная работа

  Природоресурсное право

  В результате пожара на отстойниках-накопителях нефтепродуктов, принадлежащих АО «Граднефтепереработка», произошла массовая гибель диких птиц и животных, обитающих на территориях, примыкающих к предприятию Как видно из акта проверки эпизоотического обследования, протокола патологоанатомического вскрытия трупов, результатов исследований, проведенных ветеринарной лабораторией, причиной заболевания и падежа животных в период пожара явилось комбинированное действие на организм токсичных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе
 • Тип: Дипломная работа

  Присвоение и растрата: уголовно-правовые,социально-психологические и криминологические аспекты

  Тема данной работы “Присвоение и растрата: уголовно-правовые, социально-психологические и криминологические аспекты” является важной и злободневной прежде всего потому, что в сегодняшнем беспокойном мире наряду с экономической, политической и социальной нестабильностью, финансовыми затруднениями, повлекшими за собой снижение уровня благосостояния людей, все явственней наблюдается рост преступности
 • Тип: Курсовая работа

  Присвоение или растрата

  Собственность – это «исторически определённая общественная форма присвоения материальных благ, прежде всего средств производства»1 Конституция Российской Федерации закрепляет в числе основных прав граждан право собственности – право каждого иметь в собственности имущество, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им Поэтому вполне логично будет заявить, что с древнейших времен преступления против собственности составляли немалую часть всех преступных деяний, совершаемых людьми Государство гарантирует гражданам защиту их прав и свобод Собственность в современном обществе является ценност
 • Тип: Курсовая работа

  Присоединение одного юридического лица к другому

  При возникновении необходимости усиления позиций на рынке и укрупнения бизнеса компании довольно часто используют такой правовой инструмент, как реорганизация в форме присоединения Реорганизация в форме присоединения — специфический способ объединения активов реорганизуемых акционерных обществ, где присоединяемая компания не бесследно исчезает, а передает все свои права и обязанности присоединяющей компании, которая, в свою очередь, становится правопреемником всех прав и обязанностей на основании передаточного акта
 • Тип: Реферат

  Присоединение финансовых организаций

  Рост экономики и повышение конкуренции во многих сферах бизнеса обусловливает в ряде случаев необходимость укрупнения хозяйствующих субъектов, что может осуществиться через реорганизацию в форме присоединения Рынок финансовых услуг как один из наиболее растущих тоже испытывает в последнее время определенные потребности в концентрации капитала Нормативная база, регламентирующая присоединение финансовых организаций, насчитывает достаточное количество законов и подзаконных актов, и все-таки она порой не содержит ответа на многие возникающие при этом вопросы
 • Тип: Реферат

  Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

  Однією з новел Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) є право притримання як самостійний спосіб забезпечення виконання зобов'язання, відокремлений від застави В узагальненому вигляді суть поняття притримання викладено у ст 594 ЦКУ Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання останніми у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування пов'язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати цю річ у себе до виконання зобов'язання Притриманням речі можуть забезпечуватись інші вимоги кредитора, якщо ін
 • Тип: Дипломная работа

  Причинение вреда в состоянии аффекта

  Актуальность темы исследования Значительная часть преступлений против здоровья, совершенных в состоянии аффекта, не получает должной юридической оценки в силу сложности квалификации этих деяний, необходимости проведения ряда экспертиз, трудности в отличии физиологического аффекта от патологического, отсутствия однозначного понимания конструкции ст 113 УК РФ правоприменителями и других причин
 • Тип: Реферат

  Причинение имущественного ущерба без признаков хищения

  Пятилетняя практика применения Уголовного кодекса Республики Беларусь от 09 07 1999 (далее - УК) позволила глубже ознакомиться и основательно подойти к осмыслению содержащихся в нем уголовно-правовых норм При этом общая положительная оценка качества уголовного законодательства, посвященного преступным деяниям против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, осталась непоколебимой
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... 900