Работы в категории Государство и право, страница 642, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Принципи кримінально-правової кваліфікації

  Принципи кримінально-правової кваліфікації - це система науково обґрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо, найбільш загальних положень, на підставі яких здійснюється вибір кримінально-правової норми, яка передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність застосування саме цієї норми і процесуальне закріплюється висновок, що діяння охоплюється саме обраною нормою
 • Тип: Реферат

  Принципи кримінального процесу

  Побудова правової держави в Україні висуває на перший план завдання щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян, верховенство закону у всіх сферах державного та громадського життя В усіх галузях чинного законодавства повинні одержати нормативне закріплення принципи, за допомогою яких забезпечуються права людини
 • Тип: Реферат

  Принципи кримінального процесу в Україні

  Неможливо збудувати будівлю, не маючи фундамен­ту та загального уявлення про неї У кожному окремому явищі є елементи загального Щоб зрозуміти це, не мож­на обмежитися вивченням лише окремих ознак, особли­востей і деталей Треба вивчати в першу чергу те, що об'єднує і становить їх основу (лат рrincipium— прин­цип, засада), оскільки окремі ознаки, риси, деталі не ви­никають і не існують ізольовано одне від одного Це правило притаманне всім явищам, що існують у природі, у тому числі і праву
 • Тип: Реферат

  Принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення

  Взаємний вплив міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення та суспільних відносин, які складаються в зв’язку з міжнародною трудовою міграцією населення, базується на принципах міжнародного права [6] Принципи – це основоположні ідеї, керівні засади, які визначають зміст та напрями правового регулювання [5] Як відзначає Г М Вельямiнов, принципи міжнародного права – це окремо особливо важливі норми міжнародного права [1] Функціонування будь-якої галузі, інституту в реальному житті ґрунтується на загальнообов’язкових для всіх суб’єктів положеннях, які власне і визначають зміст пр
 • Тип: Реферат

  Принципи міжнародного екологічного права

  Засади функціонування міжнародного права навколишнього середовища виявляються в його принципах Принципи визначають, як відомо, основні риси і характер галузі права, дають бачення тих засад, на яких будується дана сфера міжнародно-правового регулювання
 • Тип: Реферат

  Принципи нотаріального процесуального права

  Принципи нотаріального процесуального права - це основні положення, що визначають зміст і сутність нотаріального права України, характеризують організацію та діяльність нотаріальних органів, визначають найсуттєвіші риси цієї галузі права
 • Тип: Доклад

  Принципи розробки та оцінки державної політики України

  Насамперед дамо визначення державної політики Державна політика — це відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність державної влади стосовно певної проблеми, яка здійснюється ним безпосередньо чи опосередковано і впливає на життя суспільства Можна сказати, що державна політика — це такі дії органів державної влади з вирішення проблем, які найоптимальніше сприяють реалізації інтересів суспільства
 • Тип: Реферат

  Принципи соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитини

  Соціальне забезпечення допомогами осіб, які народили та виховують дитину проводиться в рамках як сімейної політики, так і політики в сфері соціального забезпечення І сімейна політика, і політика в сфері соціального забезпечення ґрунтуються на специфічних принципах, оскільки є самостійними напрямками соціальної політики Виходячи з цього, можна виділити наступні рівні принципів політики в області соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитини Перший рівень, містить у собі принципи всієї соціальної політики, що проводиться в державі Другий рівень – це принципи з
 • Тип: Курсовая работа

  Принципи судової влади в Україні

  Усі сторони організації й діяльності суду регулюються нормами права Серед них слід вирізнити норми, що визначають не окремі деталі устрою суду та його діяльності, а найбільш загальні і найбільш важливі їх сторони, які в силу цього набувають значення принципів судової влади
 • Тип: Реферат

  Принципи та види попередження злочинності

  Кримінологія – це є знання про попередження злочинів, що на даний час є актуальною та необхідною діяльність правоохоронних органів та суспільства в цілому Попередження злочинів є системою по застосуванню об'єктивних і суб'єктивних передумов таких негативних явищ, що реалізується шляхом цілеспрямованої діяльності усього суспільства по усуненню, зменшенню й нейтралізації факторів, що сприяють існуванню злочинності та здійсненню злочинів
 • Тип: Курсовая работа

  Принципы - правовые начала трудового законодательства

  В общей истории права принципы права традиционно рассматриваются как исходные начала, выражающие сущность и социальное назначение права Принципы трудового права заинтересовали еще в далеких 40-50-х гг ХХ в А Е Пашерстник в 1957 году писал: «принципы права – это положения регулятивного характера, продукт сознания и воли людей Они содержат определенные веления, предписания, правила поведения и проводятся в жизнь обществом и государством »1
 • Тип: Реферат

  Принципы административного процесса

  Проблемы процессуального регулирования нормативно-правовых актов и материальных административно-правовых норм, регулирующих отношения в реализации государственной исполнительной власти, приобретают сейчас особую практическую актуальность Во многих законах и нормативно-правовых актах не предусмотрен или недостаточно четко прописан порядок и механизм их реализации В целях проведения правовой реформы в России и упорядочения административно-правового регулирования не уделяется внимания расширению его процессуальной формы и серьезному подходу к выработке концепции административно-процессуального з
 • Тип: Курсовая работа

  Принципы арбитражно-процессуального права: понятие и система

  Принципы есть основание системы норм арбитражного процессуального права, закреплённых прежде всего в Конституции РФ, и в Законе "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации Это - центральные понятия, стержневые начала законов
 • Тип: Контрольная работа

  Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

  Предметом регулирования выступает арбитражный процесс, т е урегулированная арбитражным процессуальным правом совокупность процессуальных действий и арбитражно-процессуальных правоотношений, складывающихся между судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении арбитражного дела
 • Тип: Курсовая работа

  Принципы государственного управления в деятельности пограничных органов

  В настоящее время приходится признавать сложность существующих реалий, в которых осуществляются политические, экономические, социальные, а соответственно и правовые преобразования Проводимая реформа государственного аппарата, необходимость решения задач по развитию страны, обеспечению ее безопасности во всех сферах, противодействию негативному влиянию сил, незаинтересованных в существовании сильной России, стремление к построению правового государства - те факторы, существование которых обусловливает важность понимания сущности и закономерностей управленческого процесса, его правовой составляю
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... 900