Работы в категории Государство и право, страница 63, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Доклад

  Види адміністративних порушень митного законодавства

  Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст 9 КпАП)
 • Тип: Курсовая работа

  Види господарсько-правових санкцій

  Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, визначених Господарським кодексом України, іншими законами та договором
 • Тип: Контрольная работа

  Види державної служби та їх вдмінності

  Постановка проблеми державної служби з точки зору найширшої її інтерпретації в межах юридичної науки — предметного поля загальної теорії держави і права, багатогранність видових проявів державно-службової діяльності в сучасному суспільстві передбачають особливий пізнавальний інтерес до питання про класифікацію видів державної служби Найголовнішим здобутком загальнотеоретичної класифікації державної служби є те, що вона дає змогу оглянути різноманітні види державно-службової діяльності в масштабах усього суспільства, його цілісної державної організації При цьому важливо підкреслити як ті ознак
 • Тип: Курсовая работа

  Види забезпечення зобов’язань

  У цивільному праві під способом забезпечення виконання зобов'язань розуміються передбачені законодавством або договором спеціальні заходи майнового характеру, стимулюючі належне виконання зобов'язань боржниками шляхом встановлення додаткових гарантій задоволення вимог кредиторів Зобов`язання з моменту його виникнення має основною метою виконання Під виконанням слід розуміти досягнення такого корисного результату, що його сторони хотіли досягнути, вступаючи у нього Згідно зі статтею 526 ЦКУ зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших а
 • Тип: Реферат

  Види заохочень і порядок їх застосування

  Трудове право як галузь права регулює саме відносини колективної праці, які у свою чергу потребують певного порядку, щоб все спільно працюючі підкорялися встановленої дисципліни Стан трудової дисципліни в організаціях залежить від цілого ряду чинників:
 • Тип: Реферат

  Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

  Для забезпечення виконання суб'єктами кримінально-процесуальної діяльності свідками потерпілими, підозрюваними, обвинуваченими експертами тощо своїх процесуальних обов'язків, а також для забезпечення доказів, цивільного позову і можливої конфіскації майна органи дізнання, слідчі, прокурори й суди застосовують такі передбачені кримінально-процесуальним кодексом заходи процесуального примусу:
 • Тип: Курсовая работа

  Види нормативно-правових актів

  Нормативно-правовий акт є основною, а іноді єдиною формою (джерелом) права для багатьох держав із континентальною або романо- німецькою моделлю правової системи Поширеність саме цієї форми права може бути пояснена можливістю чітко, ясно і однозначно сформулювати зміст юридичних приписів та швидко довести до відома зацікавлених суб'єктів зміст нормативних приписів
 • Тип: Реферат

  Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

  "Пенсійне забезпечення громадян - це одне з ключових завдань в соціальній політиці сучасної держави З того, як воно організовано, і можна судити про рівень демократії, гуманізму, соціальної справедливості, соціально-економічного і політичного розвитку тієї чи іншої держави
 • Тип: Реферат

  Види творів, на які поширюється авторське право

  Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за формами, прийомами, способами об'єктивного вираження духовного багатства людини, є предметом правової охорони Певні суспільні відносини, що виникають у зв'язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право
 • Тип: Реферат

  Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

  Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення Земельним кодексом України, не передбачена Однак у практиці використання й охорони земель дисциплінарні проступки скоюються часто, а винні в їх скоєнні громадяни притягаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (КЗПУ)
 • Тип: Реферат

  Виды (источники) доказательств

  Каждое из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, дознавателем, следователем, прокурором и судом может быть установлено (доказано) лишь при помощи доказательств В соответствии с ч 1 ст 74 УПК доказательствами являются любые сведения, на основе которых в предусмотренном законом порядке суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, иные обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст 73 УПК), а также другие обстоятельства, име
 • Тип: Реферат

  Виды административной ответственности

  Среди различных юридических способов борьбы с правонарушениями важное место занимают административные способы борьбы, в том числе привлечение к административной ответственности лиц, совершающих административные правонарушения
 • Тип: Контрольная работа

  Виды административных взысканий

  - лишение лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) или приостановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо совершение определенных действий, в том числе исключение из реестра;
 • Тип: Контрольная работа

  Виды административных наказаний

  Вступивший в силу с 1 июля 2002 г Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г № 195-ФЗ закрепил единые для всей России принципы и общие параметры административной ответственности в целях единообразного осуществления всеми субъектами административно-юрисдикционной деятельности производства по делам об административных правонарушениях По-новому была представлена и сама структура мер административной ответственности Предваряя содержание каждой из них, административно-деликтный закон прибегает к характеристике административного наказания как комплексного,
 • Тип: Дипломная работа

  Виды аренды транспортных средств

  Аренда транспортных средств представляет собой один из видов договора имущественного найма (аренды) Основанием для выделения этого вида аренды послужила надобность в принятии ряда специальных правовых норм, в которых учитывалась бы специфика временного предоставления за плату во владение и пользование определенного имущества, а именно - транспортного средства Под транспортным средством понимается техническое устройство, способное к перемещению в пространстве и используемое для достижения целей, стоящих перед транспортом соответствующего вида Предоставление транспортного средства может сопрово
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 900