Работы в категории Государство и право, страница 562, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус громадян в Україні

  Права, свободи й обов’язки людини і громадянина є основоположною частиною Конституції України Вирішення проблем прав людини в ній характеризується принципово новими для України підходами Поняття прав людини відображає той факт, що за кожною особою визнається певний комплекс природних, невід’ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом існування людини і мають розглядатися як гарантії її гідності Ідея природного права, загального для всього людства, так само як і існування того, що називається правами людини, визнано достатньо давно, як і те, що людина не може бути вільною в суспі
 • Тип: Контрольная работа

  Правовий статус депутата

  Статус народного депутата України (від лат status – стан, положення) – це правове положення народного депутата як повноважного і відповідального представника народу України в суспільстві і державі, обумовлена сукупністю правових норм, що регулюють суспільні відносини, зв'язані з політико-правовою природою депутатського мандата, його виникненням, припиненням і терміном дії, повноваженнями депутатів, гарантіями їхньої діяльності, а також відповідальністю депутатів 1
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус депутата України

  Депутатський мандат (лат mandatum — наказ, доручення) засвідчує легітимність повноважень депутата представницького органу публічної влади та обумовлює характер відносин між депутатом і виборцями Депутатський мандат може бути імперативним або вільним (загальнонаціональним) Вид депутатського мандата визначається передусім характером стосунків депутата з виборцями У більшості демократичних країн депутатський мандат є вільним, відповідно до якого депутат вважається представником всієї нації (народу), а не лише виборців окремого округу При цьому депутат не може бути обмежений наказами виборців, а
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус комітетів Верховної Ради України

  Функціонування української державної системи на сучасному етапі неможливе без вищого законодавчого органу, що відіграє істотну роль в житті держави, у формуванні та здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус комунальних підприємств

  Необхідно зазначити, що термін “комунальне підприємство”, як і термін “комунальна власність” досить молодий Якщо років десять назад під комунальним підприємством могли уявити підприємство, що надає житлово-комунальні послуги, то сьогодні його ясно розуміють як один із видів підприємств Хоч досі і в офіційних назвах, і в статутних документах ряду таких підприємств можна зустріти назву “державне комунальне підприємство”, що є юридично невірним
 • Тип: Дипломная работа

  Правовий статус особи в Україні

  Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства Серед інших проблем, що їх вирішує народ України є і проблема здійснення прав людини та громадянина
 • Тип: Реферат

  Правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні

  У демократичному суспільстві політичні партії в боротьбі за державну владу поступово перетворюються на посередника між суспільством і державою Вони є єдиним елементом громадянського суспільства, який за умови оволодіння державною владою може перетворити приватні інтереси громадян, різних соціальних верств у загальний політичний інтерес Громадські організації є також формою самоорганізації громадян, але, на відміну від політичних партій, участь у політичному житті не є змістом їх діяльності Відповідно до закону України “Про об’єднання громадян” вони покликані задовольняти та захищати законні с
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

  Так, відповідно до основного Закону – Конституції України ст 17 - оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на збройні сили України А забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування, та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законами [1]
 • Тип: Дипломная работа

  Правовий статус приватного підприємства

  Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування на практиці у чистому вигляді ні ринкового механізму, ні суцільно одержавленої економічної системи У сучасній економіці отримує своє вираження об’єктивна потреба стимулювати приватну ініціативу шляхом забезпечення законних приватних інтересів учасників господарського життя, а з іншого – попередити негативні прояви такої ініціативи і, відповідно, забезпечити врахування і захист публічних інтересів
 • Тип: Реферат

  Правовий статус прокуратури Польщі

  Конституція 2 квітня 1997 року не містить положень про прокуратуру Тільки пункт 2 статті 103, що визначає перелік посад, несумісних з мандатом депутата, згадує про "прокурора" Ця прогалина у конституційному регулюванні знаменує собою кардинальний відступ від юридичної традиції комуністичної Польщі і є відображенням підходу, закріпленого в конституціях міжвоєнних періодів Ні Конституція 17 березня 1921 року, ні Конституція 23 квітня 1935 року не містили положень про прокуратуру Прерогативи прокуратури були окреслені в Законі "Про Судову систему", прийнятому 2 лютого 1928 ро
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус роботодавців

  У цей час трудове право в промислово розвинених країнах світу визнається однією з головних галузей права І це зрозуміло, оскільки саме в сфері застосування праці, де створюються матеріальні й духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних Від методів правового регулювання праці багато в чому залежить суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб'єктами трудових правовідносин Це сфера, в якій задіяно найбільше число членів суспільства А тому вона заслуговує на особливо пильну
 • Тип: Реферат

  Правовий статус слідчого ОВС

  Конституцією України проголошується, що права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним обов’язком держави1 У зв’язку з цим важливого значення набуває не лише позитивне, законодавче закріплення прав і свобод людини і громадянина, а й запровадження ефективних засобів правового захисту таких прав і свобод у зв’язку з їх порушенням Належне і ефективне забезпечення прав і свобод людини залежить передусім від стану законності й правопорядку в роботі державного апарату Порушення законності в його д
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий статус суддів

  Суддя виконує в суспільстві виняткову соціальну роль — безпосередньо реалізує судову владу Відповідно до такого особливого призначення, держава наділяє суддю специфічним соціально-професійним статусом Визначення статусу професійного судді України й удосконалення його законодавчого врегулювання має особливе значення саме в період проведення судової реформи, на етапі становлення самостійної судової влади в системі поділу влади
 • Тип: Реферат

  Правовий статус територіальних громад

  За період існування незалежної України, органам державної влади та місцевого самоврядування не вдалось створити реального інструменту забезпечення комфортних і безпечних умов життєдіяльності територіальних громад, забезпечити рівень дієвої місцевої публічної влади Боротьба за владу, що притаманна для політичної еліти України відсунула на другий план першочергові питання державотворення Віддзеркаленням даних політичних процесів є проблема функціонування гілок влади в Україні в цілому, та на рівні місцевого самоврядування зокрема Наука державного управління покликана вирішити основне питання де
 • Тип: Дипломная работа

  Правовий статус територіальної громади

  Відповідно до Конституції України (ст 140), місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села або добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища і міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... 900