Работы в категории Государство и право, страница 561, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Шпаргалка

  Правоведение как наука

  Возникновение государстваВ развитии человеческого общества традиционно выделяют два этапа Первый этап - догосударственный, иногда именуемый в литературе первобытнообщинной эпохой На данном этапе государство еще не создано Основным признаком первобытного общества является присваивающая экономика Первобытный человек не обладал достаточными знаниями и способностью глубокой переработки природных материалов, поэтому основными видами его деятельности были собирательство готовых продуктов природы, охота, рыбная ловля и примитивная обработка земли Орудиями труда выступали дубины, копья, лук и стрелы,
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий інститут надання послуг: сутність та його природа

  Проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна взяла курс на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадського суспільства та ринкової економіки, в якій функціонують різні форми власності та підприємництва Надання підприємствам і громадянам свободи господарської діяльності та підприємництва дало поштовх до розгортання сфери майнових відносин та урізноманітнення господарських зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності як у внутрішньому обороті країни, так і при здійсненні ними зовнішньої діяльності
 • Тип: Учебное пособие

  Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

  В сучасному суспільстві право відіграє провідну роль, адже впорядковує відносини між людьми Але, як оцінити право? На сьогодні, в науці поширений підхід, згідно з яким оцінити право можливо через його ефективність Законодавство – це форма життя права Саме законодавство надає правовим нормам формальної визначеності А оскільки право і законодавство взаємопов’язані явища, і система законодавства є зовнішнім виразом системи права, тому зупинимося на дослідженні проблем ефективності законодавства Спочатку визначимось з теоретичним підґрунтям проблеми Для цього дамо характеристику термінів дія прав
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий захист використання земель

  Нині йде дискусія про розширення мережі природно-заповідних територій з метою збереження генофонду рослинного та тваринного світу, типових і рідкісних ландшафтів, підтримання сприятливих екологічних умов Це зумовлено, в першу чергу, тим, що суспільство все більше усвідомлює важливість і значущість охорони природних ресурсів Аналіз показує, що в умовах нових земельних відносин існуюча мережа природно-заповідного фонду неповністю забезпечує вирішення актуальних завдань охорони довкілля і тому потребує удосконалення управління
 • Тип: Реферат

  Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

  У статті, що коментується, зазначається, що землі сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності лише приватним сільськогосподарським юридичним особам До них відносяться всі сільськогосподарські підприємства, установи та організації, крім тих, які знаходяться у власності держави чи територіальних громад Державні і комунальні сільськогосподарські юридичні особи, на відміну від приватних, можуть володіти землями сільськогосподарського призначення на праві постійного користування Разом з тим, слід мати на увазі, що приватні, держанні та комунальні сільськогосподарські юрид
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

  Розвиток водного господарства України потребує з огляду на високий рівень економічного освоєння її території і зміни водно-економічних умов науково обгрунтованого підходу до раціонального використання цього важливого природного ресурсу  Україна недостатньо і нерівномірно забезпечена водними ресурсами, і проблема водозабезпечення населення вже у найближчій перспективі стоятиме дуже гостро
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий режим використання і охорони надр України

  Актуальність теми Проблема взаємодії суспільства й природи має глобаль­ний планетарний характер Зберегти природу, й зокрема екологічний баланс земних надр в стані, придат­ному для життя людини, можна тільки загальними зусиллями населення всієї Землі Тому кожна країна зобов'язана берег­ти свої надра та нести моральну та юридично відповідальність перед усім сві­том за їх належну охорону
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий режим земель оздоровчого призначення

  На даний час характер використання землі значного мірою визначається правом власності на землю Відповідно до законодавства власники земельних ділянок вправі визначати їх юридичну долю, організовувати використання земельних ділянок для досягнення певних цілей та отримувати доходи
 • Тип: Контрольная работа

  Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

  Згідно зі ст 1 Закону України «Про зону надзвичайних екологічних ситуацій»: надзвичайна екологічна ситуація (далі НЕС) – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави До таких змін належать втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення довкілля, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та проведення господарської діяльності в
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий режим об’єкту цивільного права за законодавством України

  Актуальність теми обумовлена юридичними чинниками, основними з яких є ст  19 Конституції України, яка є вагомою перепоною для визначення об’єкта цивільних прав За цією статтею державні органи та їх посадові особи у своїй діяльності повинні притримуватися тільки вимог закону Відповідно відпадає можливість вільно визначати об’єкти цивільних прав за участі держави, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та створених ними юридичних осіб З огляду на вимоги ст  13 ЦК України не може застосовуватися розсуд сторін стосовно об’єктів цивільних прав в тому разі коли вони можуть заг
 • Тип: Дипломная работа

  Правовий режим цінних паперів в Україні

  Актуальність теми дослідження Ринок цінних паперів – це те нове, що з’явилося в економіці України у процесі формування ринкових відносин й виникнення ринку капіталу Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виконує функцію посередника, приймаючи цінні папери, які пропонуються на публічних торгах, і конвертуючи їх у кошти шляхом продажу Ринок цінних паперів – це ефективно функціонуючий організм, що є еволюційним за своєю природою Розвиток ринку цінних паперів є життєво необхідним для активного зростання національної економіки й покращання рівня життя громадян Ефективно функціонуючий ринок спрямовує
 • Тип: Курсовая работа

  Правовий стан вільних та рабів у античній державі

  Обґрунтування вибору теми та її актуальність Цивілізація Стародавньої Греції та Риму, або антична цивілізація, без сумніву є одними з найвизначніших та наймогутніших цивілізацій за всю історію людства Це були провідні держави тогочасного світу, не тільки за військовою силою, але й за суспільним розвитком Батьківщиною славнозвісної демократії є саме Стародавня Греція, а сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі Їхній внесок у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити
 • Тип: Дипломная работа

  Правовий статус іноземців та осіб без громадянства

  Актуальність теми дослідження Україна є лише однією із близько 190 країн світу, з якими вона підтримує більш чи менш тісні зв'язки Щорічно кілька мільйонів громадян України у приватних, комерційних чи службових справах відвідують інші країни чи тимчасово проживають на їх території
 • Тип: Учебное пособие

  Правовий статус інформації

  Навчальна дисципліна "Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом" покликана сформувати у студентів уявлення про правові передумови захисту інформації з обмеженим доступом в Україні
 • Тип: Реферат

  Правовий статус безробітного

  Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... 900