Работы в категории Государство и право, страница 560, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

  Глобалізація світових процесів торкнулися й України як рівноправної учасниці світового співтовариства Крім того, варто згадати, що наша Батьківщина, рахує свою незалежність лише другим десятком років, а до 1991 року міграційні потоки в межах СРСР не тільки не обмежувалися, а всіляко стимулювалися керівництвом держави Тому цілком природною і поширеною є ситуація, коли в країнах, що створили Співдружність Незалежних Держав (далі – СНД), існують родини, громадянство членів яких є різним
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

  Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва, що дає можливість індивіду ставитися до них як “до своїх, до власних” Однак привласнення, як правило, не може бути без відчуження Тому варто погодитись з авторами, які вважають, що “власність одних людей чи їх колективів на майно невіддільно пов’язана з відчуженням майна від інших людей” 1
 • Тип: Доклад

  Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

  Збіг інтересів інвестора та розроблювача з приводу потреби надійної охорони прав на інтелектуальну власність зовсім не обов'язково призводить до єдиного розуміння, кому саме з них доцільніше бути власником цих прав Сторона інноваційного проекту, що фінансує, для одержання доходів від інвестицій і вилучення конкуренції зацікавлена в тому, щоб мати право власності на всі результати, які будуть отримані в перебігу реалізації проекту Крім того, сторона, що фінансує, прагне мати доступ до всіх результатів, що їх отримав розроблювач раніше і які можуть знадобитися для роботи Причому зі зростанням ви
 • Тип: Контрольная работа

  Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

  Існують різноманітні підходи до змісту торгівельного обслуговування Органи галузевого управління торгівлею, оперуючи поняттям "культура обслуговування" свого часу так визначали її елементи: 1) точне дотримання встановленого режиму роботи організації; 2) наявність в магазині широкого та стійкого асортименту товарів; 3) застосування прогресивних методів продажу товарів; 4) надання покупцям додаткових послуг; 5) мінімальні затрати часу на обслуговування покупців; 6) висока професійна кваліфікація працівників торгівельного залу; 7) ввічливе, уважне ставлення персоналу магазину до покупц
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

  Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Селіванов Анатолій Олександрович, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України
 • Тип: Дипломная работа

  Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу

  Актуальність теми Особливістю дисертаційної роботи є відсутність комплексного дослідження історико-правових проблем правового становища заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу‚ що зумовило вибір теми Вивчення проблеми правового становища заміжньої жінки на сучасному етапі розвитку законотворчості в Україні є вельми актуальним завданням В умовах розвитку державотворчих процесів зростає роль досліджень з історії держави і права, особливо тих аспектів, які безпосередньо мають практичну значущість
 • Тип: Контрольная работа

  Правове становище населення в міжнародному праві

  Основою правового статусу особи як одиниці населення як у державному, так і в міжнародному праві є громадянство Громадян з державою поєднує стійкий правовий зв'язок, що проявляється у чітко визначених законодавством кожної країни взаємних правах та обов'язках Громадяни мають певні права та обов'язки по відношенню до своєї держави, а держава забезпечує захист їх прав та інтересів як на своїй території, так і за її межами Держави наділяють своїх громадян більш високим рівнем прав, ніж іноземців, у тому числі певною правоздатністю участі в управлінні державою безпосередньо або через представниць
 • Тип: Контрольная работа

  Правове становище товарної біржі

  У сучасній економіці особливе місце належить діяльності товарних бірж, що впливає на розвиток національного й регіонального товарно-фінансового обороту При цьому конкурентна основа функціонування товарних бірж об'єктивно передбачає прояв певних закономірностей, пов'язаних як зі змістом цієї діяльності,, так і з формами її організації
 • Тип: Курсовая работа

  Правове становище фермерського господарства в Україні

  Актуальність теми Україна - велика аграрна держава Її сільське господарство - одна з основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства Тому відродження українського села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої молодої незалежної держави Важливим елементом цього відродження є створення фермерських господарств, які є важливою частиною ринкового шляху розвитку українського сільського господарства При підготовці курсової роботи використовувались нормативні джерела і публікації по даному питанню Серед нормативних джерел і зокрема серед законів, одни
 • Тип: Реферат

  Правоведение

  История человеческого общества начинается с первобытнообщинного строя Основой организации того общества была община — род, племя, их объединения Родовая община — это объединение людей на основе кровного родства Люди в нем объединялись не по территориальному признаку, они могли перемещаться, но их организация при этом сохранялась Власть носила сугубо общественный характер, она исходил от рода Роды входили в племя, которые могли объединяться в союзы Общими делами руководил совет, в который входили старейшины и военачальники В то время действовали определенные правила поведения — социальные нормы
 • Тип: Дипломная работа

  Правоведение

  Правоотношение - это возникающая на основе норм права общественная связь, участники которой выступают как носители субъективных прав и юридических обязанностей, обеспеченных государством В литературе представлены разносторонние взгляды на понятие правоотношения, некоторые учёные считают, что это часть общественных отношений урегулированных нормами права, другие же, придерживаются мнения, что это особое общественное отношение
 • Тип: Шпаргалка

  Правоведение

  Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей, например, право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т п Эти притязания обусловлены природой человека и общества и считаются естественными правами
 • Тип: Контрольная работа

  Правоведение

  Посредством сделок осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: граждане пользуются услугами предприятий бытового обслуживания, розничной торговли, транспорта, связи, распоряжаются принадлежащим им имуществом Различные организации вступают во взаимоотношения, связанные с поставкой товаров, строительством, перевозкой грузов, закупками необходимых материалов Граждане и юридические лица совершают при этом самые разнообразные действия, в результате которых возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности
 • Тип: Реферат

  Правоведение в системе современных наук

  Юридические науки (правоведение) относятся к общественным, то есть к наукам, изучающим общество, его субъектов, структуру и многообразные связи Они различаются от других общественных наук объектом познания Объект правоведения - это государство и право во всех их проявлениях как разновидность социальной практики Государство и право в той или иной мере изучаются и другими общественными науками Философия изучает сущность, социальное назначение государства и права, их взаимосвязи с другими общественными явлениями Социология изучает государство и право как важнейшие социальные институты, наравне с
 • Тип: Контрольная работа

  Правоведение и государственная власть

  Современные ученые определяют государство как политическую организацию общества, обеспечивающую его единство и целостность Государство распространяет свою власть на всю территорию страны и ее населения, располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех распоряжения (правовые нормы) и обладает суверенитетом
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... 900