Работы в категории Государство и право, страница 559, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Правове регулювання орендних відносин в Україні

  В цій роботі розлянуті питання різноманіття орендних відносин в Україні Український ринок об`єктів оренди є досить різнорідним і масштабним Однак, дотепер цей ринок комплексно не досліджувався Публікації в риэлтерских виданнях висвітлюють переважно стан ринку оренди житла у великих містах
 • Тип: Контрольная работа

  Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання охорони та використання надр

  Світовий досвід свідчить, що основу економіки та промислового прогресу будь-якої держави становлять видобуток і використання мінеральних ресурсів, які переважно знаходяться в надрах Україна має практично всі види мінеральних ресурсів для розвитку національної економіки, але внаслідок інтенсивного видобування корисних копалин стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей піддається суттєвій техногенній небезпеці, яка призводить до екологічної кризи
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання охорони та використання рослинного світу

  Рослинний світ, як зазначено в ст 3 Закону України від 9 квітня 1999 року «Про рослинний світ» являє собою сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

  Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Іншин Микола Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС;
 • Тип: Дипломная работа

  Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

  Актуальність теми дослідження Перехід України на ринкові форми господарювання зумовив гостру потребу у створенні сприятливої правової бази для розвитку національного підприємництва Великого значення набуває розробка єдиної наукової концепції, в рамках якої здійснювалося б удосконалення українського законодавства В цих умовах важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері перевезення вантажів
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання податкової системи

  Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання податку з доходу громадян

  В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою.
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання праці українських прокурорів

  Праця прокурорсько-слідчих працівників, в силу особливостей їх правового становища, повноважень та місця в системі державних органів, відзначається особливим характером Службова діяльність прокурорсько-слідчих працівників спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань соціально-економічних, політичних прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави, гарантованих Конституцією, законами України та міжнародно-правовими актами
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

  Актуальність теми Становлення України як соціальної, правової демократичної держави, проголошення курсу на перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки ставить перед країною певні завдання, які потребують свого вирішення Одним з найбільш складних, якщо не найскладнішим завданням с формування в Україні цивілізованого ринку праці Досвід його функціонування в країнах з розвиненою ринковою економікою показує, що він здатний в значній мірі підвищити ефективність використання трудового потенціалу В той же час ринкові стосунки в сфері працевлаштування, сформування попиту і пропозиції на робо
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання проведення земельних торгів

  В умовах сучасних ринкових відносин використання торгів як способу укладення договорів за участю суб’єктів господарювання зумовлене існуванням конкуренції та необхідністю вибору найбільш вигідних умов для вступу в господарські відносини, потребою економії коштів Разом з тим на сьогодні існує декілька видів торгів, що відрізняються за характеристиками, умовами, наслідками тощо Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють конкурентні способи укладання договорів, наукової літератури та правозастосовчої діяльності, свідчить про відсутність системного підходу до правового регулювання однорідних
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання профілактики злочинності та його сутність

  Із розвитком людства діяльність, яка здійснюється у сфері охорони правопорядку, зазнала значних змін Найважливішою з них є та, що міри кримінального покарання почали співвідноситися із заходами запобігання злочинам, до того ж у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, цим заходам надають пріоритетне значення
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання рибальства і рибного господарства

  Рибальство — один з основних видів користування об’єктами тваринного світу, метою якого є одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції для задоволення потреб населення і народного господарства Правова регламентація існуючих у цій галузі суспільних відносин грунтується на Законі України від 3 березня 1993 року «Про тваринний світ», постановах Кабінету Міністрів України, зокрема від 28 вересня 1996 року «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства», нормативних актах Міністерства охорони навколишнього природного
 • Тип: Дипломная работа

  Правове регулювання ринків фінансових послуг

  Перш, ніж розпочати дослідження процесу створення фінансових установ в Україні та проаналізувати зміст ліцензування їх операцій, нагально необхідно з’ясувати поняття фінансової установи, визначити систему фінансових установ відповідно до чинного нині законодавства
 • Тип: Дипломная работа

  Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

  В Основному законі нашої держави чітко зазначено, що кожна особа має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується Ця норма ввійшла в українське законодавство із Загальної декларації прав людини 1948 року Вільне обрання праці та вільне погодження означає, що тільки сама людина має виключне право розпоряджатися своїми здібностями до творчої і продуктивної праці Право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці означає також і право особи взагалі не займатися трудовою діяльністю, при цьому незайнятість особи не
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... 900