Работы в категории Государство и право, страница 558, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Правове забезпечення діяльності державної служби зайнятості України

  Правове забезпечення організації та діяльності органів ДСЗУ, на наш погляд, маэ науково-практичне значення та потребує вивчення, так як сьогодні немає комплексних дослідженнь цієї проблеми, а існуючі правові праці потрібно узагальнити та систематизувати Вивчення зазначених питань дозволить виявити існуючі в чинному законодавстві недоліки, сформулювати відповідні пропозиції щодо вдосконалення Вирішення окреслених проблем може допомогти реалізувати принцип законності як базового, який визначає зміст діяльності органів ДСЗУ, створити підстави для реалізації прав і свобод людини і громадянина у с
 • Тип: Контрольная работа

  Правове забезпечення державного управління

  Верховна Рада відповідно до наданих їй Конституцією України повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль за забезпеченням конституційних прав, свобод і обов’язків громадян України, додержання законів та інших актів, які вона приймає, виконанням загальнодержавних програм і Державного бюджету України, діяльністю органів, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує Кабінет Міністрів підзвітній і відповідальний перед Верховною Радою Верховна Рада також може заслуховувати на засіданні звіти членів Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора Україн
 • Тип: Реферат

  Правове положення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів

  Найпоширенішою формою здійснення іноземних інвестицій є створення підприємств з іноземними інвестиціями Такі підприємства можуть повністю належати іноземним інвесторам, або останні можуть володіти часткою у підприємствах створених разом з українськими фізичними або юридичними особами Такі підприємства мають назву "Спільні підприємства" Світовий досвід свідчить, що за масштабами, динамікою та ефективністю впливу на ступінь участі національної економіки у світових господарських процесах домінує саме цей вид підприємства Така форма інвестування найбільш ефективно поєднує національні інт
 • Тип: Курсовая работа

  Правове положення України в складі Московської держави

  Сміливий волелюбний, але ще нечисленний в той час український народ розумів, що у визвольній війні з Польщею йому не обійтися без вірного союзника Бажаним союзником могли стати Росія, єдиновірний російський народ
 • Тип: Дипломная работа

  Правове регулювання іноземних інвестицій

  Загальновідомо, що розмір іноземних інвестицій в економіці держави безпосередньо впливає на рівень життя нації та економіку відповідної країни загалом Саме тому важливим штрихом до міжнародно-правового портрету кожної країни є ставлення держави та її органів влади до іноземних інвестицій, рівень гарантій інвестиційної діяльності та репатріації отриманих прибутків
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання інституту відводу в ході кримінального судочинства

  Актуальність теми Важливим кроком для розбудови України як правової держави стає вдосконалення законодавчої бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій, а також встановлені гарантії реалізації й захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом1
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання інституту правової відповідальності

  Мета дослідження Метою дослідження є з’ясування місця й ролі інституту адміністративної відповідальності в системі права Дослідження проблематики застосування адміністративної відповідальності дає змогу більш глибоко аналізувати надзвичайно актуальні й складні питання притягнення до відповідальності, доцільності її застосування у деяких випадках Адміністративні проступки є одними з найбільш масових проявів правопорушень, а боротьба з ними є актуальною і важливою, насамперед, як запобігання злочинам, виховання населення у дусі поваги до законів
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання біржової діяльності

  Перехід економіки України на ринкові засади обумовив необхід­ність створення і спеціальних його інструментів, до яких відносяться і біржі Динаміка розвитку біржової діяльності в Україні пережила період буму романтизму до стабілізації, а навіть і штучного обме­ження біржового ринку та формування позабіржового ринку, особ­ливо цінних паперів З появою та формуванням біржового ринку стала одночасно складуватись і притаманна йому система правових інститутів та спеціальних осіб-підприємців, що спеціалізуються на проведенні біржових операцій чи обслуговуванню учасників біржових торгів Правові форми
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

  Інститут банкрутства приходить на допомогу кредиторам тоді, коли інші норми (інститути) господарського права вже не можуть нічого зробити для виконання грошових зобов’язань боржником Таке становище боржника є неплатоспроможністю
 • Тип: Реферат

  Правове регулювання відносин комунальної власності

  В об'єктивному розумінні право комунальної власності являє собою сукупність правових норм, які встановлюють та охороняють належність об'єктів матеріального світу та об'єктів інтелектуальної власності територіальним громадам міст, селищ, сіл При цьому, слід мати на увазі, що Конституція та Законодавство України передбачають можливість об'єднання жителів декількох сіл в одну територіальну громаду В цьому випадку суб'єктом права власності буде об'єднання декількох сіл Повноваження власності в такій ситуації реалізує Рада, обрана жителями не одного села, а декількох сіл, об'єднаних в одну громаду
 • Тип: Научная работа

  Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

  Необхідність сучасних аграрних перетворень в Україні, соціального відродження села обумовлена переходом до ринкових відносин Аграрні перетворення неодноразово проводилися в країні і раніше, але, по суті, вони не давали позитивних результатів В окремі періоди відбувався певний підйом сільськогосподарського виробництва, але в цілому економіка аграрного сектора занепадала
 • Тип: Дипломная работа

  Правове регулювання вільних економічних зон

  Одним з потенційних факторів сприяння розвитку відносин України з провідними державами Західної Європи та її інтеграції до європейських структур співробітництва і безпеки є "стратегічна відкритість" обох партнерів.
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання договорів підряду в цивільному праві зарубіжних країн.

  В умовах становлення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки, договір підряду стає одним з основних засобів організації відносин між суб'єктами господарчої діяльності, формою і засобом організації господарських зв'язків Крім того, вихід українських підприємств на міжнародний ринок вимагає укладення договорів міжнародного підряду - одного з найбільш складних видів зовнішньоекономічних операцій Практично повна відсутність у вітчизняній літературі робіт, присвячених договору міжнародного підряду, не відповідає тому місцю, яке займає даний вид договору у вітчизняній і зарубіжній догов
 • Тип: Курсовая работа

  Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

  Перевезення – один із видів підприємницької діяльності, яка не супроводжується створенням яких-небудь предметів матеріального світу Основний економічний ефект, який сторони одержують результаті транспортної діяльності, - це переміщення вантажів, пасажирів, багажу й пошти
 • Тип: Контрольная работа

  Правове регулювання екологічних відносин в Україні

  В сучасних умовах розвитку суспільства і держави, коли стан довкілля в Україні призвів до того, що воно стало одним з безпосередніх джерел загрози життю та здоров’ю її громадян, процес пізнання цих явиш має особливе значення Темпи деградації довкілля в Україні перевищили швидкість процесів біологічного пристосування живих організмів до середовища існування, тобто порушення екосистеми набуває необоротного характеру
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... 900