Работы в категории Государство и право, страница 551, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Правова організація працевлаштування громадян

  Зокрема статтею 43 Конституції України визначено, що кожен громадянин Ук­раїни має право на працю Це означає наявність мож­ливості для кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджуєть­ся, можливості вільно обирати вид діяльності, про­фесію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і бажань «Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-техніч­ного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних пот
 • Тип: Курсовая работа

  Правова основа діяльності Державної виконавчої служби України

  Вдосконалення національного законодавства, творення національної правової системи, яка б відповідала європейським стандартам, потребам захисту прав і свобод громадян, суті та природі нових соціальних і економічних відносин, – складне і одне з найактуальніших питань
 • Тип: Курсовая работа

  Правова поведінка

  Будь-яка держава для того, щоб на світовій арені визначалась, як правова, демократична, з високим економічним становищем і рівнем розвитку, повинна спочатку забезпечити такий правовий порядок, щоб дотримувались всі норми законів у всіх сферах
 • Тип: Реферат

  Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

  Конституція України, прийнята 28 червня 1996р , закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами
 • Тип: Курсовая работа

  Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

  Обов’язковою передумовою та визначальною ознакою демократичної, правової держави, якою Україну проголошено на конституційному рівні, є проведення періодичних, вільних виборів, сутність яких полягає в оновленні складу представницьких органів публічної влади та зміні виборних посадових осіб на основі демократичних процедур Існує два підходи до визначення поняття виборчої системи Відповідно до широкого підходу виборча система розглядається як сукупність усіх суспільних відносин, які складаються в процесі формування представницьких органів публічної влади (органів державної влади та органів місце
 • Тип: Курсовая работа

  Правова система України

  В своєму розвитку Україна пройшла довгий і тернистий шлях. Значна частина історії нашої держави проходила під ковпаком держав-загарбниць. Але попри багатовікове поневолення українці змогли зберегти свої національні ознаки.
 • Тип: Курсовая работа

  Правова система України

  В своєму розвитку Україна пройшла довгий і тернистий шлях Значна частина історії нашої держави проходила під ковпаком держав-загарбниць Але попри багатовікове поневолення українці змогли зберегти свої національні ознаки І навіть найжорсткіший примус був безсилий
 • Тип: Курсовая работа

  Правова характеристика шлюбного договору

  Скільки сімей – стільки й способів життя Як витрачати гроші, як розподілити домашні обов'язки, як користуватися і розпоряджатися майном, організовувати догляд і виховання дітей – вирішувати кожній подружній парі між собою Ні якихось обов'язкових постулатів, інструкція, ні спеціальних рецептів бути не може Головне полягає в тому, щоб такий стан речей влаштовувало обох А шлюбний договір, який ви складете, лише офіційно закріпить прийнятий подружжям порядок
 • Тип: Контрольная работа

  Правовая база благотворительной деятельности

  Понятие "меценат" пришло к нам из Древнего Рима В I в до н э у императора Августа был приближенный, выполнявший его дипломатические и частные поручения Он покровительствовал поэтам Вергилию и Горацию и поддерживал их материально, его звали Меценат Со временем это имя стало нарицательным Надо отметить, что понятие "меценат" часто соседствует с понятием "благотворительность" Благотворительность - это оказание материальной помощи нуждающимся, как отдельным лицам, так и организациям, она может быть направлена на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых фо
 • Тип: Реферат

  Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

  Дефиниция «самоуправление», как и большинство терминов в социальных науках, не имеет вполне точного и единого научного значения и разными авторами понимается различно Наиболее полное и широкое толкование этому понятию было дано еще в XVII столетии в Англии, оттуда заимствовано в прошлом веке государствоведами Германии и России Любопытно, что во Франции соответствующего термина вовсе не существует, и он заменен понятиями «децентрализация» или «муниципальная власть»
 • Тип: Контрольная работа

  Правовая защита авторских и смежных прав

  Актуальность темы Человечество, развиваясь на протяжении всей истории, создавало объекты интеллектуальной собственности В каждой стране и во всем мире в целом эти объекты, созданные трудом человека, лежали в основе научно-технического прогресса человечества
 • Тип: Контрольная работа

  Правовая защита авторского права и смежных прав

  Достоинство человека - общечеловеческая ценность, для нормального функционирования любого государства, общества в целом необходимо признание данного тезиса Достоинство неотъемлемо от человека, оно выражает природу человека, на нем базируются и из него следуют права человека, они являются некой формой существования достоинства, в них оно получает свое воплощение
 • Тип: Контрольная работа

  Правовая защита государственных служащих

  Формирование новой российской государственности проходит при возрастающем значении государственной службы, призванной обеспечивать реализацию функций государственного управления, эффективность которого зависит от персонала государственных органов Именно органы государственной власти осуществляют непосредственное регулирование жизни людей, общества в целом Большая ответственность лежит на плечах людей, состоящих на государственной службе В свою очередь, эффективность деятельности любого государственного органа напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования
 • Тип: Реферат

  Правовая защита конкуренции как необходимой предпосылки рыночной экономики

  Конкуренция является необходимой предпосылкой рыночной экономики Конкуренция - это борьба между производителями продукции за наиболее выгодные условия ее производства и сбыта в целях достижения наилучших результатов своей деятельности В рыночной системе основное содержание конкуренции - борьба за потребителя, за удовлетворение его потребностей, борьба за рынок, успех которой зависит от цены и качества товаров
 • Тип: Дипломная работа

  Правовая защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

  Актуальность темы исследования заключается в том, что ныне действующие российские государственные институты, призванные заниматься решением социальных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают преимущественно в пределах устаревших стандартов, ориентированных на распределительный подход Корпоративные интересы государственной машины продолжают оставаться главенствующими Поэтому государственные учреждения не ориентированы реально на содействие реализации прав и защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а сконцентрированы на вопросах
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 900