Работы в категории Государство и право, страница 550, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Правові основи підприємницької діяльності

  Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності
 • Тип: Дипломная работа

  Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

  У грудні 1993 року Верховна Рада України ухвалила Концепцію соціального забезпечення населення України, якою передбачалося реформування системи соціального захисту, зокрема запровадження соціального страхування
 • Тип: Дипломная работа

  Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

  Становлення Української державності перед усім великою мірою залежить від її економічного базису Варто зазначити, що 70 років панування радянсько-комуністичної системи з плановою економікою, монополією державної власності на засоби виробництва має негативний вплив і на сьогодення Перш за все це недосконалість та відсутність нормативної бази, що регулює правовідносини в сфері господарювання Відсутність досвіду та юридичних і економічних знань у наших підприємців
 • Тип: Курсовая работа

  Правові підстави набуття і припинення громадянства в Україні

  Громадянство України — це постійний правовий зв'язок між фізичною особою і Українською державою, що проявляється у їх взаємних правах та обов'язках Громадянство слід розглядати як: а) суттєву характеристику основ правового статусу особи; б) як суб'єктивне право особи на громадянство і в) як правовий інститут конституційного права
 • Тип: Курсовая работа

  Правові питання часу відпочинку

  Мета роботи полягає у всебічному аналізі, розкритті сутності і особливостей правового регулювання часу відпочинку, в розробці конкретних практичних рекомендацій та наукових пропозицій щодо розвитку й удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення
 • Тип: Дипломная работа

  Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України

  Актуальність теми дослідження На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється від розвитку аналогічних утворень у країнах із розвиненою економікою Навпаки, країни з перехідною економікою мають достатньо капіталу, проте він залишається, як правило, пасивним І проблема полягає саме в тому, як вивільнити такий капітал, як зробити його активним інструментом фінансового зростання Вирішення даної проблеми тісно пов’язано з діяльністю стабільно ф
 • Тип: Контрольная работа

  Правові традиції як частина культурної спадщини

  Перш за все, варто зазначити, що право і культура є взаємопов’язаними, взаємодіючими між собою категоріями Це обумовлено тим, що право є елементом культури суспільства, його соціальною цінністю Цей зв'язок і взаємодія простежуються у багатьох напрямах Саме тому ми можемо говорити про те, що певні правові традиції, як-от козацьке звичаєве право в Україні, становлять вагому частину культурної спадщини народу
 • Тип: Контрольная работа

  Правові форми використання земель

  Конституція України внесла кардинальні зміни у правову систему нашої держави З прийняттям її одразу ж виникла необхідність у прийнятті нових законодавчих актів, до числа з найважливіших з яких належить Земельний кодекс України, довгоочікуване прийняття якого 25 жовтня 2001 р породило наукові дискусії довкола проблеми застосування ряду його статей на практиці, аналізу та доктринального тлумачення ряду новацій, а також виявлення прогалин і внесення пропозицій до вдосконалення його норм з урахуванням існуючих реалій
 • Тип: Реферат

  Правовідносини

  Поняття, характеристика і види суб'єктів права Суб'єктами правовідносин або суб'єктами права є індивіди або організації, що, на підставі юридичних норм, можуть бути учасниками правовідносин, тобто носіями суб'єктивних прав і обов'язків
 • Тип: Реферат

  Правовідносини інших членів сім’ї та родичів

  Одним із основних завдань, які виконуються більшістю сімей, завжди було і є виховання дітей Тому споконвіку не тільки батьки здійснювали свої права й обов'язки щодо виховання своїх дітей, а й баба, дід, прабаба, прадід (а також інші родичі) брали активну участь у виховному процесі, забезпечуючи розвиток особистості своїх онуків і правнуків Окрім прикладу власної позитивної поведінки з боку старших членів сім'ї значну роль при вихованні не тільки дітей, а й онуків і правнуків відіграє спілкування Саме тому положення сімейного законодавства, закріпивши права баби, діда, прабаби, прадіда на учас
 • Тип: Курсовая работа

  Правовідносини батьків та дітей

  На Україні проживає значна кількість дітей, близько 25 відсотків населення країни Природним середовищем їхнього життєзабезпечення була і залишається сім’я В даний час у сім’ях виховується 99,7 відсотка всіх неповнолітніх При цьому майже кожна третя дитина є в батьків єдиною Так свідчить статистика У той же час 20 відсотків усіх дітей (тобто кожний п'ятий) росте в сім’ї із трьома і більше дітьми, що у сучасних умовах можна вважати багатодітними Близько 47% дітей виховується в двухдітних родинах Найважливішою характеристикою сім’ї є її повнота, під якою розуміється наявність у дітей обох батькі
 • Тип: Курсовая работа

  Правовідносини подружжя, що регулюються як законодавчими актами, так і шлюбним договором

  За роки незалежності українське суспільство зазнало докорінних змін Активно продовжуються процеси удосконалення правової системи Не оминули ці тенденції і сімейні відносини Сюди можна віднести введення до Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР норм про шлюбний контракт (договір) Законом України від 23 червня 1992 р Таким чином вперше в Україні з’явилося законодавчо закріплене право подружжя на укладання шлюбного контракту (ст 271 КпШС України) Хоч, слід зауважити, що довший час він так і залишався поверхово врегульованим та мало застосовуваним у практиці Причинами цього можна назвати, зокрема, критич
 • Тип: Курсовая работа

  Правовідносини у сфері соціального захисту

  Актуальність теми Правовідносини в сфері соціального захисту є одним з видів суспільних відносин і особливою формою реалізації права на соціальний захисту Вони являють велику групу правовідносин в нашій державі На ранніх стадіях свого зародження об'єднання людей (роди, племена, общини) муси­ли думати про непрацездатних, насамперед, про дітей і жінок Пізніше ця турбота поширилася на людей похилого віку та інвалідів З виникненням державності з'явилось і право, яке поступово почало втручатися у природний процес взаємодопомоги людей у разі настання складних життєвих ситуацій До уваги бралися не р
 • Тип: Курсовая работа

  Правова держава

  Кінець другого тисячоліття характеризується ідеологічним і духовним розкріпаченням людства, здійснюваний шляхом утвердження гідності кожної особи, нації , а також політично плюралізму як найвищих суспільних цінностей
 • Тип: Реферат

  Правова організація працевлаштування громадян

  Вирішення соціальних та економічних проблем, які в су­часних умовах стоять перед Україною, значною мірою зале­жить від того, чи будуть забезпечена кожна працездатна лю­дина роботою, мобілізовані її можливості по підвищенню ак­тивності як працівника і господаря Виконувана працівником робота повинна відповідати інди­відуальним якостям людини У разі невідповідності роботи особистим нахилам працівника така невідповідність протягом якогось часу тамуватиметься зусиллями волі Але перенапруженість організму обов'язково відіб'ється на настрої працівни­ка, продуктивності його праці Трудова і особливо т
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 900