Работы в категории Государство и право, страница 549, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Правові відносини між батьками та дітьми

  Особливості неповнолітнього віку не можуть не враховуватися в праві Неповнолітній - уже не дитина, але ще і не дорослий Право повинне не тільки враховувати цю особливість неповнолітніх, але і захищати їх від можливих порушень їхніх прав і воль з боку більш "сильних" дорослих
 • Тип: Курсовая работа

  Правові відносини та юридичні факти

  Люди в процесі свого життя і діяльності вступають один з одним у численні взаємини Такі відносини бувають різного типу Зокрема, суспільні відносини можна розділити на матеріальні та ідеологічні Матеріальні спрямовані на підтримку існування людини Ідеологічні - це надбудова над першими Відносини між людьми, що залежать від їхньої волі і свідомості, досить різноманітні Це сімейні (відносини чоловіка і дружини, батьків і дітей), трудові (відносини робітника з адміністрацією свого підприємства), майнові (відносини між продавцем та покупцем) тощо Люди вступають у ці відносини, як правило, по своїй
 • Тип: Реферат

  Правові виміри свободи і несвободи

  Останнім часом серед представників філософської спільноти зростає увага щодо осмислення різних аспектів європейської традиції Йдеться передусім про виміри європейської правової традиції, яка є визначальною для цивілізованого існування різних суспільних груп, верств та прошарків громадянського суспільства в цілому Разом з тим відверто бракує синтетичних праць, орієнтованих на цілісне усвідомлення соціально-правової парадигми суспільного розвитку Переважна більшість з них стосується лише окремих фрагментів європейської теоретичної спадщини, які лише частково віддзеркалюють правові та світоглядн
 • Тип: Реферат

  Правові дефініції у законодавстві

  Актуальність зазначеної теми обумовлена процесом розвитку теорії та практики нормопроектування в Україні, необхідністю утворення наукового підґрунтя для формулювання дієвих методичних рекомендацій з розробки проектів нормативно-правових актів, доцільністю врахування позитивного досвіду зарубіжних держав в сфері вироблення правил законодавчої техніки
 • Тип: Дипломная работа

  Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду

  Як відомо, надійне та ефекгивне функціонування банківської системи держави є необхідною умовою економічної стабільності в цілому З метою забезпечення стабільності банківського сектору у державі має бути організована адекватна система регулювання у зазначеній сфері Державне управління в сфері банківської діяльності здійснюється шляхом реалізації уповноваженими органами держави функцій банківського регулювання та банківського нагляду Необхідно зазначити, що у юридичній науці існують різні позиції щодо співвідношення понять "банківське регулювання" та "банківський нагляд" Напр
 • Тип: Контрольная работа

  Правові засади митного права та страхової діяльності

  Митне право – це комплексна галузь законодавства, система встановлених (санкціонованих) державою правових норм різної галузевої приналежності, що регулюють суспільні відносини у сфері митної справи і митної політики
 • Тип: Реферат

  Правові засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності експертної служби МВС України

  Неналежне правове регулювання використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності доволі суттєво мінімізує потенційні можливості, закладені в концепції інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві, адже не відповідає принципу зв’язку криміналістичної ідентифікації з процесом пізнання та доказування у кримінальному судочинстві
 • Тип: Курсовая работа

  Правові засади організації правової роботи в митних органах

  На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано Посилення інтеграційних процесів на макро- та мікрорівні пояснюється зростаючою взаємозалежністю економік окремих країн і має прояв в укладанні дво- та багатосторонніх угод щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності Однак пріоритетним принципом формування та розвитку зовнішньої політики України є суверенітет та дотримання національних інтересів Митна справа - це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та
 • Тип: Курсовая работа

  Правові засади організації та проведення службових розслідувань в митних органах та участь в них юридичних служб

  Забезпечення належного рівня службової дисципліни в митних органах України є ефективним засобом гарантування нормального організаційного, правового, кадрового та соціального аспекту функціонування митної служби України Із цією метою та на виконання першочергових заходів реалізації Концепції боротьби з корупцією та впровадження положень ст  410 Митного кодексу України, затвердила Дисциплінарний статут митної служби України, у якому визначилась суть службової дисципліни, права й обов’язки посадових осіб митної служби, яким присвоєно спеціальні звання Дотримання службової дисципліни безпосереднь
 • Тип: Курсовая работа

  Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

  У 90 роки викристалізувалася зовнішньополітична орієнтація України в напрямку інтеграції до європейської спільноти Європейський вибір відкриває нові перспективи для співробітництва України з розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі координат Саме тому співробітництво з Європейським союзом є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом для України Що ж стосується євроінтеграційного курсу, то за оцінками експертів Україна в найближчі 10-15 років навряд чи зможе досягнути відповідності критеріям,
 • Тип: Контрольная работа

  Правові засади фінансової діяльності держави

  Будь-яка держава є постійно діючим механізмом, у якому внаслідок розподілу суспільної праці використовується товарне виробництво Існування товарно-грошових відносин і дія об'єктивного закону вартості, панування системи виробничих відносин та використання механізму економічних відносин у процесі розподілу і перерозподілу внутрішнього валового продукту і національного доходу визначають об'єктивну необхідність існування державних фінансів Державні фінанси — це система грошових відносин, що виникла разом з державою і нерозривно пов'язана з її існуванням та функціонуванням
 • Тип: Курсовая работа

  Правові наслідки недійсності правочину

  Актуальність теми Укладаючи правочин особа намагається досягти правового результату Правовий результат полягає у виникненні, зміні чи припиненні цивільних прав і обов’язків, тобто у виникненні, зміні чи припиненні цивільних правовідносин Але досягнути таких результатів може лише правочин, що має належну юридичну силу Для того, щоб правочин мав належну юридичну силу, законодавець встановлює певні умови, яким повинен відповідати такий правочин
 • Тип: Курсовая работа

  Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

  Чи завжди ми відрізняємо електронний документ від документа в електронному вигляді? В електронному документі інформація, зафіксована за допомогою електронних даних, має включати обов’язкові реквізити документа, найголовнішим з яких є електронний підпис Тобто без електронного підпису за певних вимог документ не має юридичної сили і не може вважатися електронним документом
 • Тип: Реферат

  Правові основи делегування повноважень в правоохоронних органах

  Становлення і розвиток України як демократичної, правової держави, її інтеграція у світову співдружність, формування основ сучасного громадянського суспільства є неможливими без фундаментального науково обґрунтованого оновлення національного законодавства, створення досконалої правової системи для забезпечення захисту прав і свобод громадян На сьогодні діяльність правоохоронних органів держави ґрунтується на розгалуженому законодавчому і нормативно-правовому рівнях, має свої специфічні пріоритети, основними з яких є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями [6]
 • Тип: Дипломная работа

  Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

  У нових соціально-економічних умовах одним з найбільш важливих завдань є надання адекватної соціальної допомоги сім'ї з дітьми Ця допомога може здійснюватися в різних видах: грошові виплати (допомога, компенсації), послуги (медичне обслуговування, зміст і виховання в дитячих дошкільних установах, забезпечення дитячим одягом і ін ), пільги (на живлення в дошкільних і освітніх установах, оплату комунальних послуг і ін )
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... 900