Работы в категории Государство и право, страница 516, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Поняття, предмет та зміст господарського договору

  Фондова біржа - це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття, предмет та система кримінології. Кримінологічна характеристика рецедивної злочинності

  Кримінологія – це самостійна міждисциплінарна наука зі своєю історією, що використовує оригінальні методи дослідження і має розгалужену мережу інститутів і організацій у всьому світі Загальне уявлення про зміст цієї науки можна отримати шляхом з'ясування сенсу її назви, яка складається з двох частин: латинського слова «crime» (злочин) і грецького слова «logos» (вчення) Буквальний переклад поєднання цих двох слів українською мовою означає «вчення про злочин» Беручи до уваги ту обставину, що термін «злочин» практично рівнозначний терміну «злочинність», більш точно, можна позначити кримінологію
 • Тип: Учебное пособие

  Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

  Термін «соціальна захищеність» вперше з’явився в США В СРСР він виник в юридичній літературі в перші роки радянської влади Офіційно термін «соціальне забезпечення» закріплено в міжнародному Пакті про економічні, соціальні та культурні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

  Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на певні частини (області, провінції, де­партаменти тощо), відповідно до якого будується і функці­онує система державних і місцевих органів держави
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, сутність і зміст права

  Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що протягом всього періоду його існування науковий інтерес до нього і до його теорії не згасає, а навпаки, постійно зростає У цьому і полягає актуальність дослідження
 • Тип: Реферат

  Поняття, сутність та елементи інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві

  Розглянуті у попередньому підрозділі тенденції розвитку методологічних засад криміналістики та судової експертології, системний підхід до розгляду слідів, слідоутворюючих та слідосприймаючих об’єктів, зумовили більш високий рівень пізнання причинно-наслідкових зв’язків між взаємодіючими об’єктами, що розглядаються в якості окремих елементів, об’єднаних подією конкретного злочину, комплексного дослідження Тому комплексність має втілитися при розробці як методик не тільки судово-експертного дослідження, а й інших форм використання спеціальних криміналістичних знань, відповідного науково-методич
 • Тип: Реферат

  Поняття, форми та сучасний стан інституту спеціальних знань у кримінальному судочинстві

  Діяльність правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю не може стояти осторонь процесів, що формують обличчя сучасної науки, тому потребує постійної оптимізації Забезпечення повноти та всебічності розслідування злочинів, має бути здійснено за рахунок оптимізації рівня техніко-криміналістичного забезпечення, бо кримінально-процесуальний інститут спеціальних знань є основним каналом синтезу досягнень природничих,
 • Тип: Реферат

  Поняття, функції та система трудового права України

  Трудове право України регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і галузевої приналежності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття: ознаки та характеристика

  Пізнавальна функція понять полягає в тому, що поняття є і результатом попереднього процесу пізнання, і засобом подальшого пізнання дійсності Без понять неможливе існування науки, наприклад, юридичні поняття "право", "правопорушення", "закон" тощо відображають широкий спектр суспільних відносин між людьми
 • Тип: Контрольная работа

  Поощрения государственных гражданских служащих

  Актуальность рассмотрения темы «Поощрения государственных гражданских служащих» состоит в том, что роль государственного аппарата в выполнении задач и функций государства в современных и будущих политических и экономических условиях является исключительно важной Огромное значение государственной службы определяется тем, что среди вопросов, решаемых государством, стержневым является вопрос о кадрах, в первую очередь руководителей Именно государственный аппарат призван претворять в жизнь реформы, новые идеи и законоположения, а ведь очевидно, что основная масса недостатков связана с неумением,
 • Тип: Контрольная работа

  Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания

  Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (статья 189 ТК РФ)
 • Тип: Контрольная работа

  Попечительство над детьми

  Несовершеннолетние дети имеют права, предусмотренные Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ и семейным законодательством Детям могут принадлежать имущественные и личные неимущественные права, составляющие правовой статус любого гражданина Основные из этих имущественных и личных неимущественных прав перечислены в ст 18 ГК РФ, определяющей содержание правоспособности граждан независимо от возраста Перечень указанных в ст 18 ГК РФ прав не являются исчерпывающим, и дополняется в семейном законодательстве правами, обусловленными несовершеннолетием ребенка
 • Тип: Реферат

  Поправка к Конституции Российской Федерации Д. Медведева

  В соответствии с Конституцией РФ, президент обязан ежегодно обращаться к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Новый президент РФ Дмитрий Медведев огласил свое первое послание к ФС 5 ноября 2008 года Ожидалось, что послание затронет вопросы финансового кризиса, борьбы с коррупцией, однако основным и самым неожиданным пунктом послания, стало предложение внести поправку в конституцию о сроках правления президента и государственной думы Предложение президента вызвало неоднозначную оценку в широких политических кругах Надо
 • Тип: Реферат

  Порівняльна характеристика конституційного статусу парламентів Франції та ФРІ, США та Великобританії

  Функції держави реалізуються через систему державних органів, які формуються на основі принципу розподілу влад на законодавчу, виконавчу та судову Конституції в зарубіжних країнах значну увагу приділяють парламентам, які є органами законодавчої влади Сьогодні парламент є постійно діючим загально – представницьким колегіальним органом держави, що повністю або частково формується народом та здійснює повноваження у сфері законодавчої влади
 • Тип: Реферат

  Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

  Конституція Федеративної Республіки Німеччина була прийнята 23 травня 1949р Її прийняття пов’язане з закінченням ІІ світової війни Саме тому певні положення Конституції мають свої особливості Такі особливості присутні і у розділі І Конституції Федеративної Республіки Німеччина, який називається «Основні права» та закріплює основні положення правового статусу людини та громадянина, основні права, свободи та обов’язки зазначених вище осіб
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 900