Работы в категории Государство и право, страница 515, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Поняття та соціальне призначення правотворчості

  Актуальність теми У багатоманітній правовій сфері суспільства правотворчість посідає провідне місце Це пояснюється тим, що саме правотворчість дає життя праву, породжує, формує й оформлює його Тому є зрозумілим величезний суспільний інтерес до правотворчості
 • Тип: Реферат

  Поняття та сутність лобізму

  Аналіз лобізму як політико-правового явища, його сутності, функцій із джерел цього поняття доцільно почати з вивчення тих форм проявів розглянутого інституту, що були властиві державам на різних етапах їх розвитку Це допоможе зробити цілком обґрунтований акцент на правовому змісті лобістської діяльності, що є найбільш актуальним у сучасній концепції правової політики і правового життя; й окреслити ті риси і прояви лобізму, що найчастіше додають йому приховано-завуальованого характеру
 • Тип: Реферат

  Поняття, історичний розвиток та правові засади права інтелектуальної власності

  Визначення поняття інтелектуальної власності, дослідження історичного розвитку її правової охорони та сучасних тенденцій розвитку законодавства у цій сфері - ось ті перші питання, без яких є неможливим правильне застосування законодавства Посадовим особам, яких наділено правом складання адміністративних протоколів за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності та здійснення провадження у відповідних справах, необхідно мати той мінімум теоретичних знань про інтелектуальну власність, який дав їм можливість легко орієнтуватися у масиві правових норм, які передбачають захист інтелекту
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань

  Господарське зобов'язання – це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, через що один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, утому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття, види та форми договорів

  Відносини за договором довічного утримання (догляду) регулюються главою 57 Цивільного кодексу України, який вступив в дію 1 січня 2004 року За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов`язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

  Проблема закону про кримінальну відповідальність розглядалася багатьма визнаними вченими в галузі науки кримінального права Серед них слід відзначити Дурманова Н Д, Ковальова М І , Шаргородського М Д та багато інших Саме вони розробили теоретичну базу наукового матеріалу з данної теми, який я і використав під час написання своєї курсової роботи
 • Тип: Реферат

  Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

  Належність земель до земель України визначаєть­ся знаходженням їх в межах території держави На­явність території — це обов'язкова ознака держави Оскільки територією держави є і острови, а також зем­лі, зайняті водними об'єктами, то і вони також вклю­чаються до складу земель України
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

  Згідно ст 1 і 2 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

  Природа утворює зовнішнє середовище, що оточує людину Це сукупність умов, які складають природну основу, сферу існування людства, будучи водночас джерелом життя людини, її благополуччя та процвітання
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, зміст і види правовідносин

  Право не може існувати без правовідносин, воно реалізується в правовідносинах, живе і діє в них Правовідносини – це конкретна форма буття права Правовідносини безпосередньо пов'язані з державою і громадянським суспільством, з системою права і законодавства
 • Тип: Реферат

  Поняття, ознаки та види сімейних праовідносин

  Норми сімейного права регулюють різні види сімейних відносин, унаслідок чого останні набувають якостей правовідносин, тобто відносин, які врегульовані нормами сімейного права В сімейно-правовій літературі традиційним є широке розуміння поняття «сімейні правовідносини» Воно включає: а) правовідносини між членами сім’ї (внутрішні сімейні правовідносини); б) правовідносини, які визнаються сімейними, хоча вони виникають за межами сім’ї (зовнішні сімейні правовідносини) Внутрішніми сімейними правовідносинами вважаються ті, що виникають між членами однієї сім’ї, наприклад, відносини між подружжям,
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

  Для того, щоб суд прийняв цивільну справу до свого провадження, розглянув її і ухвалив рішення, необхідно, щоб заінтересована особа реалізувала своє право і звернулася до суду за захистом порушеного, невизнаного права і охоронювального законом інтересу
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

  Розвиток різних форм спілкування між людьми висунув потребу в наданні їм можливості за погодженням сторін використовувати запропоновані законодавцем правові моделі, або ж самим їх створити Такими моделями стали правочини (угоди, договори)
 • Тип: Реферат

  Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

  Запобіжні заходи в кримінальному процесі відіграють важливу роль, бо саме завдяки цим заходам є можливість гарантувати те, що істина буде встановлена і винна особа буде покарана Якщо є підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений або підсудний можуть скритися від слідства та суду або будуть заважати встановленню істини по справі, або навіть будуть продовжувати займатися злочинною діяльністю, то застосувавши запобіжні заходи, можна запобігти цьому
 • Тип: Реферат

  Поняття, підстави та порядок спадкування

  Після смерті громадянина його майнові права та обов'язки, а також деякі немайнові права переходять до інших осіб Такий перехід майна померлого до іншої особи або до інших осіб нази­вається спадкуванням
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... 900