Работы в категории Государство и право, страница 514, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

  В останній час в нашому житті все частіше почало з’являтись в обіході таке поняття як інститут довічного утримання Ми часто чуємо про нього по телебаченню, радіо, зустрічаємо в газетах, журналах, а також в юридичній літературі Але що це таке ?
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та методи криміналістики

  Криміналістика серед інших суспільних наук і, зокрема, юридичних, порівняно молода наука Відлік її життя починається приблизно з другої половини минулого століття Злочинність як явище завжди цікавила не тільки фахівців різних напрямків, але і всіх людей Людство жило і живе в страху перед злочинністю і стільки, скільки воно існує, шукало і шукає методи і засоби боротьби з нею Не можна сказати, що вчені не приділяли увагу дослідженню злочинності
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та ознаки вбивства

  Вбивство спрадавна вважалося злочином проти людини і засуджувалося як мораллю, так і системою норм і правил, що мають силу закону Заборона на вбивство була одним з перших табу в людській культурі Багато в чому це пояснювалося необхідністю продовження роду і зміцнення суспільства Свобода вбивства загрожувала людству винищуванням, тому спочатку вбивство було засуджене і заборонене в локальних співтовариствах - союзах, племенах і т д У міру становлення крупніших людських співтовариств, аж до державних об'єднань, табу на вбивство придбало форму закону, обов'язкового для всіх членів співтовариства
 • Тип: Дипломная работа

  Поняття та ознаки покарань, які можуть призначатись і як основні і як додаткові

  Актуальність теми Однією із важливих проблем правозастосовчої практики є індивідуалізація кримінального покарання Для її забезпечення чинний Кримінальний кодекс України передбачає вичерпний перелік видів покарань, встановлюючи підстави й умови, розмір, порядок та межі їх застосування Важлива роль в індивідуалізації покарання і досягнення його мети належить покаранням, не пов’язаним з позбавленням волі До їх числа належить покарання у виді штрафу, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та ознаки суб'єкта злочину

  Після проголошення акту незалежності України, в державі постало питання про вдосконалення багатьох правових актів, які не відповідали сучасним вимогам, а в деяких випадках і прийняття нових законодавчих актів як загальних, так і кодифікованих В 1992 році були створені депутатські групи по розробці проектів нових кодексів (Цивільного, Кримінального, Адміністративного та ін ) І як результат цього, в державі з'явилися нові Цивільний кодекс, Земельний кодекс, Сімейний кодекс, Кримінальний кодекс)
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

  Ідея поділу влади і виділення судової влади в самостійну гілку влади, що знайшла своє втілення в законодавстві України лише наприкінці XX століття, виникла у юристів, політиків, державних діячів, вчених ще за давніх часі Зокрема в свій час ще великі мислителі античності (Арістотель, Платон) вказували на необхідність виділення судової влади в самостійну і незалежну гілку влади та доводили існування відносно самостійних елементів держави, що виконують визначені функції
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та ознаки юридичної особи, її види та державна реєстрація

  Поняття юридичної особи було нам відомо ще з давніших часів від римлян, де було помічено, що в деяких випадках носіями приватного права можуть бути не тільки фізичні особи, а й деякі об'єднання, корпорації тощо В Законах XII таблиць згадувались різного роду корпорації, колегії релігійного характеру, що могли бути власниками певного майна Кількість таких корпорацій зростала Проте для широкого розвитку цієї правової структури в Римі ще не було належних соціально-економічних умов Не було й терміна "юридична особа", хоча саме це поняття застосовувалося і використовувалося в обороті доси
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття та особливості бюджетного контролю

  Невід'ємною складовою частиною фінансової діяльності держави та адміністративно-територіальних одиниць є фінансовий контроль Наявність фінансового контролю об'єктивно зумовлено тим, що фінансам як економічній категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна функції Тому використання державою та місцевими (адміністративно-територіальними) утвореннями для вирішення своїх завдань фінансів обов'язково передбачає здійснення контролю за ходом виконання цих завдань Фінансовий контроль здійснюється у встановленому законодавством порядку усією системою органів державної влади та місцевого са
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та особливості укладання шлюбного договору

  Актуальність теми роботи У сучасному українському суспільстві спостерігаються економічні зміни, міняються життєві цінності Роль подружжя в побуті, а також права та обов'язки визначає матеріальна сторона сімейного життя Суперечки через майно часто стають причинами розлучень З кожним роком зростає число судових позовів, з питань розділу спільно нажитого майна Їх було б менше при існуванні традиції складати договори про розподіл майнових прав та обов'язків Такі договори поширені в сім'ях з великим достатком, або їх укладають громадяни, реєструючи шлюб з іноземцями
 • Тип: Дипломная работа

  Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

  Актуальність дослідження теми - особливим видом звільнення від покарання є звільнення від покарання у разі прийняття нового закону, що виключає або пом'як­шує призначене особі покарання Конститу­ція України та КК встановлюють принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти мають зворотну дію у разі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність осо­би Дія такого закону поширюється з моменту набрання ним чин­ності також на діяння, вчинені до його видання, в тому числі на осіб, що відбувають або вже відбули покарання, але мають судимість Якщо новий закон пом'якшує караніст
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

  Інтереси України як самостійної незалежної демократичної держави вимагають створення чітко визначеної законодавчої бази, яка дасть можливість нашій державі інтегруватись у європейський та світовий простір
 • Тип: Реферат

  Поняття та правові ознаки екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

  На етапі сьогодення в Україні проблема екологічної безпеки у містобудуванні набула всезагального інтегруючого змісту, як необхідна умова життєдіяльності кожної людини та суспільства в цілому Адже, урбанізація суспільного розвитку призводить до погіршення екологічної ситуації і ставить питання про необхідність забезпечення екологічної безпеки населення Предмет наукового пошуку при дослідженні організаційно-правових засад забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України включає чимало складових елементів, але з метою формування єдиного понятійного апарату та визначення под
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття та система господарського законодавства

  Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає внесення суттєвих змін до чинного законодавства, яке регулює правовідносини у сфері господарської діяльності, удосконалення головних правових засад господарювання в нових економічних умовах Сучасне господарське законодавство активно розвивається та має за свою основу кодифікований нормативний акт – „Господарський кодекс України”, положення якого доповнюється та деталізується значною кількістю законодавчих та нормативно-правових актів, які конкретніше розкривають суть та зміст окремих інститутів господарського права
 • Тип: Дипломная работа

  Поняття та система принципів трудового права

  Актуальність та значення теми Принципи є узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права, вони забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку певної галузі в майбутньому
 • Тип: Реферат

  Поняття та склад злочину

  Кримінальний кодекс визначає злочин як передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права й свободи громадян, передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, яке посягає на правопорядок Злочин характеризується такими обов’язковими ознаками, що випливають із зазначеного визначення: суспільна небезпека, протиправність, винність і караність
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 900