Работы в категории Государство и право, страница 513, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Доклад

  Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі

  Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності наділені правом звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів Тобто, якщо юридична особа вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушений або оспорюється, то вона має юридичну можливість звернутися до господарського суду відповідно до встановленої ГПК підвідомчості господарс
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття права інтелектуальної власності

  Актуальність обраної теми полягає у тому, що розвиток сучасної світової економічної системи відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності в умовах різкого зростання рівня її інтелектуалізації Як наслідок цих об’єктивних процесів є зміна пріоритетів у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік, а саме орієнтація на інтенсифікацію інноваційного розвитку Відтепер експортна продукція – як традиційна (продукти харчування, мінеральні добрива, хімікати, транспортні засоби), так і відносно нова (обчислювальна техніка
 • Тип: Реферат

  Поняття права природокористування та його види

  Відносини людини з природою мають різнобічний характер Протягом всієї історії людина задовольняла свої потреби або за рахунок використання природи, її ресурсів чи властивостей, або у взаємодії з нею З часом форми відносин людини з природою ускладнювались, ставали все більш різноплановими Для того щоб надати організованості цим відносинам, уникнути нищівної експлуатації природних ресурсів, запобігти їх вичерпанню і забезпечити раціональне використання і відтворення, була потрібна правова регламентація Право природокористування виникло у відповідь на ці потреби
 • Тип: Реферат

  Поняття правовідносин по соціальному забезпеченню допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитини

  Досліджуючи проблеми правовідносин по соціальному забезпеченню допомогами у зв’язку з народженням та вихованням дитини, слід, перш за все, виходити з того, що вони є різновидом більш широкого за обсягом поняття “правовідносини по соціальному забезпеченню”, які, в свою чергу, є різновидом правовідносин взагалі Тому щодо їх співвідношення цілком застосовне правило про те, що в обсязі родового поняття завжди міститься обсяг видового поняття, але зміст родового поняття складає лише частину змісту видового поняття Або, іншими словами, якщо родовому поняттю властива якась ознака, то цю ж ознаку ми
 • Тип: Реферат

  Поняття правового регулювання

  Зловживання правом – вживання права на зло в тих випадках, коли управомочений суб'єкт володіє суб'єктивним правом, діє в його межах, але наносить якийсь збиток правам інших осіб або суспільству в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття принципу поділу державної влади

  Актуальність дослідження Держава є надзвичайно складним явищем суспільного життя Вчені всіх епох намагалися з ясувати причини виникнення держави, дати універсальне визначення поняття держави Є десятки теорій походження держави(патріархальна, теологічна, договірна, теорія насильства, психологічна, расова, марксистська) Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави Механізм держави – це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і реалізують фун
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття процесуальних строків, їх види та значення

  При поверненні з відрядження Тітов дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна Для забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, у тому числі й того, що належало Тітову як у м Києві, так і в м Коростені
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття сторін у господарському процесі

  На господарський суд покладені повноваження по розгляду справ за позовними заявами юридичних осіб (в т ч іноземних), громадян-підприємців, держаних та інших органів, прокурорів (їх заступників), які звертаються в інтересах держави
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

  Згідно з Конституцією України та Цивільним процесуальним кодексом України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів Реалізація права такого звернення здійснюється через цивільне судочинство Процедурою здійснення цивільного судочинства є цивільний процес, а наука, яка займається вивченням цього, називається цивільне процесуальне право
 • Тип: Реферат

  Поняття сущність та ознаки держави

  На певному етапі розвитку суспільства виникає потреба у його специфічній, окремій організації Втрачаючи соціальну однорідність, суспільство розділяється на частини, які відрізняються місцем і роллю в системі суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ, способом життя, духовною культурою, соціальним і майновим станом тощо У кожної з таких суспільних груп, крім однакових спільних інтересів, постають інтереси специфічні Отже, виникає потреба в узгодженні, координуванні таких різноманітних інтересів, у регулюванні відносин між різними частинами суспільства Саме ця потреба і викликає до ж
 • Тип: Реферат

  Поняття та види адміністративного примусу

  Демократизація суспільних відносин у суверенній українській державі сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, що вимагає глибокого розуміння кожним процесів, які відбуваються в суспільстві і, зокрема, їхньої сутності, особливостей організації, функціонування та управління ними У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення державно-правових явищ, які є одним із важливих засобів упорядкування цих відносин
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

  Якщо виконавча влада знаходить свій вияв у державному управлінні, а державне управління реалізується через функціонування у кожній з його сфер спеціально з метою утворених на те державних органів, то діяльність кожного окремо взятого органу державного управління об’єктивується, проявляється в реальних умовах і конкретних життєвих обставинах, у діях його повноважних представників — дер­жавних службовців
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та види криміналістичної класифікації злочинів

  Класифікаційним ідеям властиве глибоке історичне коріння Як тільки людина набуває певну кількість знань про будь-який предмет, вона зразу ж намагається систематизувати їх у певному порядку, щоб краще було ними розпоряджатися, знаходити ці знання в найкоротші терміни та повідомляти їх при потребі іншим Таке походження класифікацій, що сприяють збільшенню суми знань у кожному предметі, який вивчається, змушує розглядати ці предмети під різними кутами і відкривати нові можливості, котрі без цього, можливо, залишились би непоміченими Як засіб упорядкування і систематизації матеріалу класифікація
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття та види слідів у трасології

  Скоєння злочину у всіх його стадіях, починаючи з підготовки і кінчаючи зусиллями сховати вчинене, зв'язано тією чи іншою мірою з різними змінами в матеріальному середовищі, що оточує злочинця під час його дій
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

  Своєрідність конкретної форми держави, державного правління та державного yстрою будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 900