Работы в категории Государство и право, страница 512, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Поняття виконавчого провадження

  Для виконання завдань захисту прав громадян, юридичних осіб і держави, цивільне судочинство покликано забезпечити, як правильний та своєчасний розгляд і вирішення підвідомчих йому справ, так і виконання постановлених щодо них рішень Ця мета досягається за допомогою процесуального порядку їх примусової реалізації, яка становить самостійну і завершальну стадію цивільного процесу –виконавче провадження Виконанням усуваються порушення майнових і особистих немайнових прав шляхом застосування процесуальних засобів і способів примусу до осіб, які відмовилися добровільно виконати свої обов'язки
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття громадянства в зарубіжних країнах

  Права людини можна розглядати як основу конституціоналізму Головний сенс створення конституцій полягає у забезпеченні свободи і безпеки людини, насамперед, від свавілля державної влади Тільки вільна людина – виробник, необхідний був суспільству, яке переходило від аграрного ладу до індустріального, або, якщо користуватися термінологією Карла Маркса, від феодалізму до капіталізму
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття держави і права

  Розбудова Української держави, поворот суспільства до засад гуманізму і справедливості, пошук шляхів його демократичного розвитку актуалізує використання і наповнення справжнім змістом багатьох суспільствознавчих і державознавчих понять Це стосується, у першу чергу, поняття держави і права
 • Тип: Реферат

  Поняття держави та її історичні форми

  Питання по державу, її поняття, сутність і роль з давніх часів відносяться до числа основоположних в державознавстві Це можна пояснити хоча б такими причинами: по-перше, дані питання прямо і безпосередньо зачіпають інтереси різних шарів, класів суспільства, політичних партій і рухів; по-друге, ніяка інша організація не може конкурувати з державою в багатогранності виконуваних задач і функцій, у впливі на долю суспільства; по-третє, держава - дуже складне і внутрішньо-суперечливе суспільно-політичне явище
 • Тип: Реферат

  Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

  Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є похідним від поняття державного управління в цілому Під останнім розуміють певний вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпорядчий характер, полягає в організуючому впливі на суспільні відносини шляхом застосування державно-владних повноважень
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття злочину

  При розвитку будь-якого суспільства велику роль відграють врегульовані правовими нормами правовідносини у всіх галузях життєдіяльності Саме критерій розвину тості правових традицій свідчить про ступень організації та ступень еволюції суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття злочину у кримінальному праві України

  Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості - той чи інший рух або утримання від нього, використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього світу; психологічні властивості - прояв свідомості і волі, певна мотивація поведінки, її цілеспрямованість
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

  Зобов'язання в Римі позначалися терміном obligatio За визначенням римського права пізніших часів і за нашими теперішніми уявленнями зобов'язання - це такі юридичні відносини між двома особами, коли одна особа - боржник -зобов'язана вчинити або утриматися від вчинення певної дії, а інша - кредитор - має право вимагати від першої виконання покладеного на неї обов'язку, що випливає з договору або з інших підстав на свою користь
 • Тип: Реферат

  Поняття й види стадій вчинення злочину за чинним законодавством

  Винній особі не завжди вдається закінчити задуманий і початий нею злочин з причин, що не залежать від її волі Наприклад, вбивця тільки придбав зброю для вчинення злочину і був затриманий або, зробивши постріл у потерпілого, промахнувся чи лише поранив його У цих і подібних випадках виникає питання про відповідальність за злочинні дії на певних стадіях злочину - певний період, ступінь, фаза, етап у розвитку чого-небудь, що має свої якісні особливості
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття й принципи громадянства України

  Появу інституту громадянства пов’язують з французькою революцією 17 ст Політико-правова концепція “вільного громадянства” прислужилася обґрунтуванню феодального ладу, розвитку нових економічних і політичних відносин Ця концепція замінила інститут підданства, який за часів феодалізму визначав васальні відносини залежності окремого індивіда від держави, персоніфікованої в особі монарха В наші дні підданство продовжує існувати в державах, які залишили монархічну форму державного ладу Вона фактично не відрізняється за своєю суттю від громадянства, і лише визначає форму державного правління
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття конституційного і державного права

  Отже, Конституційне право України - основна галузь національного права Воно являє собою сукупність конституційних норм, які регулюють політико-правові суспільні відносини, пов 'язані з взаємовідносинами особи з Українською державою, реалізацією народного волевиявлення, організацією і здійсненням державної влади та місцевого самоврядування, закріпленням соціально-економічних основ владування, а також: з визначенням територіальної організації Української держави,
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття конституційного ладу і органів державної влади

  Перший розділ Конституції України називається "Загальні засади" і складається з 20 статей У ньому закріплено основні принципи конституційного ладу нашої держави, які є вихідною точкою конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин
 • Тип: Реферат

  Поняття корпоративних відносин

  Слід зауважити, що частина 3 була доповнена до ст 167 тільки 15 грудня 2006 р у зв’язку із прийняттям відповідного закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття національного доходу та його використання

  Одним з найбільш важливих досягнень економічної науки у XX ст є розробка теоретичних представлень і статистичних даних, що відносяться до національного доходу У поняття "національний доход" можна вкладати різний зміст, і існує щонайменше п'ять значеннєвих варіантів цього поняття
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

  Громадська організація праці, що поєднує матеріальні (об'єктивні) і вольові (суб'єктивні) відносини, з одного боку, випробує на собі вплив технічних засобів праці, а з іншого боку - знаходиться під впливом різних форм суспільної свідомості (політики, моралі, права, естетики й ін )
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 900