Работы в категории Государство и право, страница 511, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Понятия, методы, задачи криминалистики

  Криминалистика (от лат criminalis — преступный, относящийся к преступлению) — наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступления, возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования судебных доказательств, а также разрабатывающая систему основанных на познании этих закономерностей специальных приёмов, методов и средств применяемых в ходе предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах
 • Тип: Курсовая работа

  Понятия, сущности, функционирования политических партий в зарубежных странах

  Первоначально политические партии в их современном понимании появились в Европе в период буржуазных революций Потребность в новом политическом институте была обусловлена самим характером политических перемен На смену королевскому суверенитету пришел суверенитет народа, произвол абсолютистской власти стал заменяться демократическим народным представительством, т е системой власти народа, реализуемой через выборных представителей
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття і види господарських об’єднань

  Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об'єднуватись у промислові, промислово-фінансові та інші групи Господарський кодекс надає підприємствам право об'єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України
 • Тип: Реферат

  Поняття і види правопорушень

  Правила, що регулюють поводження людей, дії соціальних груп, колективів, організацій, у своїй сукупності складають соціальні норми Соціальна норма - це правило соціально значимого поводження членів суспільства Цілісна, динамічна система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом суспільного керування, організації і функціонування держави, забезпечення погодженої взаємодії людей, прав людини
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття і види співучасті у кримінальному праві

  Злочини вчиняються не лише поодинці . Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше осіб, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату.
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття і елементи форми держави

  Структура форми держави — стійка єдність елементів, їх зв'язків, цілісності, зв'язків елементів із цілим Вона включає три взаємозалежних елементи: форму державного правління, фор­му державного устрою, форму політичного (державного) режиму
 • Тип: Реферат

  Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

  Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю1 Серед завдань кримінального процесу, а отже і досудового слідства, як невід’ємної його частини, згідно ст 2 Кримінально-процесуального кодексу України є охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб2
 • Тип: Реферат

  Поняття і зміст конституційної юстиції США

  Одним із можливих результатів розвитку будь-якої правової науки є поява нових наукових понять та категорій Так, в науці вітчизняного конституційного права до числа таких категорій належить категорія “конституційна юстиція” До недавнього часу вітчизняні науковці віддавали перевагу таким поняттям, як “конституційний контроль”, “конституційний нагляд”, “конституційне судочинство”, “конституційна юрисдикція”, “конституційне провадження” тощо Хоча категорія “конституційна юстиція” не належить до числа широко застосовуваних у вітчизняній юриспруденції, перші наукові спроби теоретичного осмислення ц
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття і мета покарання

  Практично все життя будь-якого суспільства характеризується наявністю певних відхилень (девіації) в поведінці його членів Найбільш гострими і несприйнятними для суспільства є злочини Саме вони дезорганізують нормальну життєдіяльність суспільства, створюючи небажані для нього шкідливі наслідки Тому однією із функцій держави як політико-територіальної організації суспільства є активна протидія даним соціальним відхиленням І на протязі тисячоліть держава веде боротьбу з тими особами, які своєю поведінкою порушують встановлені нею норми, заподіюють шкоди охоронюваним законом правам і свободам люд
 • Тип: Реферат

  Поняття і наукові засади державного управління

  Методологічний аспект досліджень такого явища, як державне управління, за своїм змістом охоплює використання гносеологічних, тобто теоретико-пізнавальних, знань різного рівня Як відомо, методологічні знання (на відміну від так званих онтологічних) — це знання щодо принципів, методів, шляхів й інших засобів вивчення, пізнання досліджуваних об'єктів
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття і ознаки держави

  Так про державу писав відомий радянський письменник Чингиз Айтматов І справді, кожна особа є тією краплею в морі, котра творить щось більше і прекрасніше Адже як будь-яка стіна складається з великої кількості цеглин, так і держава твориться з її громадян І тому благополуччя всієї країни залежить саме від ставлення кожного свідомого громадянина держави до оточуючого світу, від готовності зробити щось заради рідної країни, а не лиш для себе та своїх близьких
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття і форми реалізації норм права

  Реалізація норм права є втілення їх приписів в поведінці людей Дійсно право без його реалізації, втілення в життя, це лише певний набір спів юридичного змісту Тому що за прийняттям юридичного акту, потрібно слідувати його реалізації, реалізація котра відповідає духу прийнятого акту, прийнятої норми права Хоча відомо, що ідеалу не може бути, він занадто важко досяжний, тим не менш всі норми права передбачають, що вони будуть ретельно і послідовно втілюватися в життя І повинні вони втілюватися в життя владними органами і посадовими особами, вповноваженими на те, і повинні дотримуватися їх усі о
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття адвокатури

  Одне з найважливіших прав людини — право на особисту недоторканність Воно проголошене Конституцією України (ст 29) Закріплення цього права в Основному Законі нашої держави відповідає головним міжнародно-правовим документам Це Загальна декларація прав людини 1948 року (ст 3), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року (ст 9), Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року (ст 5), Основні положення про роль адвокатів, прийняті в серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам Така узгодженість Конституції України з міжнародно-правовими но
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

  Адміністративне право — це найоб'ємніша, наймобільніша, найнестабільніша і найскладніша з усіх існуючих юридичних галузей Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачіпали питання адміністративно-правового регулювання Його норми регулюють діяльність структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій їх вплив постійно відчувають на собі конкретні особи
 • Тип: Реферат

  Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

  Зародження інституту банкрутства в процесі розвитку суспільних відносин і становлення товарного виробництва та грошово-кредитних відносин Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про банкрутство в Україні
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... 900