Работы в категории Государство и право, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

  Органи виконавчої влади – це організація, яка, будучи частиною державного апарату має свою структуру, компетенцію, територіальний масштаб діяльності, утворена відповідно до законодавства, наділена правом виступати за дорученням держави, покликана в порядку виконавчої і розпорядницької діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарськими, соціально-культурними, адміністративно-політичними сферами, займатися міжгалузевими управліннями
 • Тип: Реферат

  Інформаційне забезпечення ОРД

  ОРД здійснюється з метою одержання інформації, її накопичення, обробки, аналізу й результатів застосування відповідних заходів Робота кожного оперативного підрозділу пов'язана, у першу чергу, з виявленням, попередженням, розкриттям і розслідуванням злочинів Неможливо навіть представити, що оперативні підрозділи можуть виконувати свої завдання, не маючи ніяких відомостей про злочинця Повне й всебічне висвітлення діяльності суб'єкта правопорушення є передумовою успішного припинення його протиправного поводження Наявність попередньої інформації про злочин і особу, що його вчинила, є основою його
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

  Актуальність теми дослідження В наш час інформація перетворюється на найдорожчий ресурс Оперативне отримання інформації дає перевагу над конкурентами, які її не мають, конфіденційна інформація про унікальну технологію може зашкодити, якщо про неї дізнаються конкуренти і скопіюють її, уникнувши витрат на дослідження Як відомо, авторське право належить до основних прав людини Це сукупність правових норм цивільного законодавства країн, що регулюють відношення в частині створення і використання творів науки, літератури, мистецтва, тобто ті особисті немайнові та майнові права, які належать особам,
 • Тип: Реферат

  Інформаційно-аналітична стадія процесу здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності

  Інформаційно-аналітичні дії посідають центральне місце в процесі державного контролю у сфері господарської діяльності, оскільки саме у ході їх здійснення отримується основна інформація, яка становить зворотній зв’язок у державному управлінні та покладається в основу прийняття нових управлінських рішень щодо коригування діяльності управлінської системи Все це обумовлює її системоутворюючу роль у контрольному провадженні, висвітлює сутнісний прояв контролю
 • Тип: Реферат

  Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

  Актуальність теми В українській державі відбуваються процеси загальної інформатизації суспільства Міжнародно-правове визнання України значною мірою стало інформаційним проривом у загальносвітові інформаційні потоки Інформаційного забезпечення потребують сьогодні всі сфери суспільної діяльності, і при цьому сама інформаційна діяльність потребує правової регламентації Таким чином, широкий спектр проблем організаційно-правового забезпечення функціонування інформаційного поля набуває важливого значення
 • Тип: Реферат

  Ін’юрколегія - компетенція та основні засади діяльності

  Інюрколегія — спеціалізована організація адвокатів СРСР, яка подає юридичну допомогу з питань міжнародного приватного права Створена при Московській міській колегії адвокатів 1937 На Ін’юрколегію покладено захист за кордоном майнових прав рад організацій і громадян — по реалізації майна, справ про спадщину, витребуванню банківських вкладень, страхових сум, справ пенсійних, про відшкодування заподіяної шкоди, про стягнення аліментів тощо Адвокати Інюрколегії виступають також як представники майнових інтересів іноземців та іноз юридичних осіб у рад судах, у зовнішньоторговельній арбітражній ком
 • Тип: Реферат

  Іпотека об'єктів незавершеного будівництва

  Збільшення обсягів фінансування будівництва та поширення так званого проектного фінансування дедалі частіше викликає необхідність застосовування під час структурування кредитних транзакцій такого виду забезпечення зобов’язань, як іпотека об’єкта незавершеного будівництва Особливості іпотеки незавершеного будівництва є актуальною і цікавою темою для розгляду, оскільки дана проблема не є чітко врегульована законодавством Метою доповіді є дослідити іпотеку незавершеного будівництва, визначити її відмінні риси та визначити вузькі місця у законодавстві
 • Тип: Курсовая работа

  Іпотечне кредитування

  Сучасний стан цивільно-правових норм, що стосується іпотеки, свідчить про початок розвитку цього інституту в цивільному праві України Тенденції розвитку економіки країни дозволяють сподіватися, що в найближчі кілька років нас чекає своєрідний вибух іпотечних правовідносин і, отже, інтенсивний розвиток іпотеки як інституту цивільного права Іпотечний ринок поволі займає одне з найважливіших місць серед фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки країни
 • Тип: Реферат

  Історіографія досліджень юридичної діяльності в англо-американській правовій сім’ї

  Даний підрозділ присвячений висвітленню результатів осмислення бібліографії досліджень юридичної діяльності в контексті правових сімей, напрямків сучасних досліджень з зазначеної проблематики, виокремленню ще не розв’язаних проблем, вибору та обґрунтуванню предмета дослідження, визначенню перспективних напрямків подальших досліджень
 • Тип: Курсовая работа

  Історія земельного права України

  Правова система української держави почала формуватися з дня прийняття Декларації про державний суверенітет України(16 липня 1990 р ) З цього часу було прийнято ряд законів, які стосуються державного будівництва, економічного і соціального розвитку України, агропромислового комплексу, екології, землі та інших природних об'єктів Наявність теоретичних засад законотворення стала передумовою для розробки концепції правової системи та її формування
 • Тип: Реферат

  Історія криміналістики

  Окремі рекомендації криміналістичного характеру відомі здавна і зустрічаються в законодавчих пам’ятках Історія виникнення криміналістичних знань розпочинається з появою перших типів держави і права, коли встановлювались і порушувались певні правила поведінки, звичаї і закони Виникнення перших порушників законів зумовило потребу у введенні спеціальних правил і методів щодо розкриття і розслідування злочинів, встановлення злочинців Призначаються певні чиновники, які повинні були розкривати окремі види злочинів, встановлювати істину (наприклад, у Стародавньому Єгипті — чиновники-писці, нубійські
 • Тип: Реферат

  Історія створення Державного Гімну України

  Після прийняття християнсьтва розвинулися религійні гімни: гуситські пісні у 15 ст в Чехії,лютеранські пісні у 16 ст в німеччині В умовах розвитку капіталізму і утвердження національних держав виникають державні національні гімни, тогочасний гімн Британії “Прав Британіє” прославляв колоніальне панування, ідеями світового панування проникнутий гімн Німеччини
 • Тип: Реферат

  Історія та світовий досвід реалізації громадянами права на захист засобами адміністративної юстиції

  Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримувань і противаг, який запобігає узурпації влади та її концентрації в одній з трьох гілок Одним з елементів механізму стримувань і противаг є гілка судової влади
 • Тип: Курсовая работа

  Історія української конституції

  У процесі розбудови незалежної Української держави, становлення конституційного ладу, творення Конституції України 1996 року вже набуто значного досвіду державно-правового розвитку Він, у свою чергу, потребує відповідної наукової розробки термінологічного апарату, що ним оперує наука конституційного права, та його роз'яснення На жаль, сучасний стан освітянської діяльності позначений певною відсутністю нових підручників і навчальних посібників вітчизняних авторів з дисципліни «Конституційне право України» А в джерелах радянських часів зміст конституційно-правових термінів або взагалі не розкри
 • Тип: Реферат

  Історія, перспективи Конвенції прав людини

  Права людини — це те, що властиве самій природі людини, без них вона не може існувати як людська істота Вони випливають із гідності людини — моральної риси, унікальної неперевершеної цінності людської особистості Усвідомлення людиною власної гідності є запорукою поваги до неї з боку інших людей, визнання її рівності Права людини є підвалинами свободи — блага, необхідного для реалізації своїх можливостей кожною людиною, та справедливості — природної потреби людини в однаково справедливому ставленні до себе, як і до інших членів суспільства Тому вони повинні бути безумовно визнані та гарантован
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 900