Работы в категории Государство и право, страница 469, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Покушение на преступление

  Многие умышленные преступления совершаются не вдруг, а заранее обдумываются и проходят определенные этапы своего развития Вполне возможна ситуация, когда начатое преступление по тем или иным причинам не доводится субъектом до юридического завершения, что требует специфической правовой оценки Это обусловило в доктрине уголовного права разработку концепции уголовной ответственности за преступление, не доведенное до своего окончания вопреки воле виновного
 • Тип: Курсовая работа

  Покушение на преступление, его признаки и виды

  Реальную общественную опасность, являющуюся основным признаком преступления, представляет не только завершенное, законченное преступление, но и действия, предшествующие его окончанию При этом объекты уголовного права либо ставятся под угрозу их нарушения, причинения им вреда, либо такой вред причиняется частично
 • Тип: Курсовая работа

  Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

  Кожне історично-об’єктивне суспільство вимагає чітко визначених правил поведінки, тобто ступеню соціального регулювання, що відповідає об’єктивним умовам розвитку суспільства Соціальне регулювання – це процес забезпечення певного рівня впорядкованості відносин між людьми та їх об’єднаннями, що реалізується з метою надання суспільству певного ступеню єдності Соціальне регулювання поділяється на індивідуальне та нормативне Індивідуальне регулювання – це вдосконалення поведінки людей за допомогою разових персонально регулюючих акцій, що відносяться виключно до одного випадку і до одних конкретни
 • Тип: Контрольная работа

  Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

  Метою прийняття нового Закону України „Про державну службу” є побудова в Україні професійної політично нейтральної державної служби європейського зразка У зв’язку з цим, закріплення таких принципів державної служби як професійність і політична нейтральність може стати гарантією стабільності державної служби в Україні
 • Тип: Реферат

  Політична реформа, що призвела до зміни правового статусу Президента України: за і проти

  З 1 січня 2006 року в Україні чинна Конституція у новій редакції Після виборів Верховної Ради України 26 березня 2006 року усі нововведення набирали конституційної сили й тим самим була запроваджена нова політична система - парламентсько-президентська У контексті оновленої вітчизняної політичної системи природно постає питання щодо місця інституту президентства в цій системі Мотивами законодавців щодо реформування, здавалося б, вже установленої політичної системи України, були потреби розширення демократичних засад розвитку українського суспільства
 • Тип: Реферат

  Політична система Великовританії

  Зачинаючи|починати| з|із| першої світової війни, фаворитами виборців є|з'являються| Консервативна і Лейбористська партії, що поперемінно змінюють один одного біля керма державної влади Всього ж в парламентських виборах зазвичай|звично| бере участь більше 10 партій З середини 70-х років намітився процес перегруповування сил:
 • Тип: Реферат

  Політична система США

  Сполучені Штати Америки є найбільшими і найбільш розвиненою країною в світовій спільноті Відповідно її політична система є складною і разнопорядковое соціальна освіта Важливою історичною особливістю політичної системи США є те, що вона формувалася під дією і на основі старої конституції естраны, що діяла Це епридает політичній системі США, її інститутам небувалу стійкість, стабільність і соціальну могутність
 • Тип: Курсовая работа

  Політична система та інститути громадянського суспільства в Україні

  Актуальність теми дослідження Не потребує доказів теза про те, що проблема вдосконалення діяльності владних структур і формування інститутів громадянського суспільства є не тільки актуальною, а й надзвичайно складною, має комплексний характер
 • Тип: Реферат

  Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

  Професор філософії Кенігсбергського університету Іммануїл Кант (1724–1804) був в Германії першим, хто приступив до систематичного обґрунтування лібералізму – ідейної платформи класу буржуа, що виділилися з конгломерату третього стану, усвідомили своє місце в суспільстві і прагнули утвердить в країні економічну і політичну свободу І Кант задався метою тлумачити цю платформу як єдиної розумної, спробував підвести під неї спеціальний філософсько-етичний фундамент і таким чином виправдати її Кантівське вчення про державу і право – підсумок вирішення мислителем вказаного завдання Політико-юридичні
 • Тип: Реферат

  Політично-правова теорія Жана Бодена

  Ренесанс у Західній Європі (від франц Renaissance - Відродження) охоплює період від останньої третини XIII ст до кінця XVI ст , а в Англії він тривав ще й на початку XVII ст За досить короткий, порівняно з середньовіччям, час закладено і підвалини нового етапу в історії світової культури, серед яких — реалістична й гуманістична художня творчість, секулярне світобачення, уявлення про свободу і гідність людської особистості
 • Тип: Реферат

  Поліцейський менеджмент в Швеції

  Складовою загальної системи управління поліцією Швеції є управління персоналом Суб’єктами цієї діяльності, як і в інших західних країнах, виступають поліцейські менеджери та спеціальні кадрові структури Виняткове значення останніх для забезпечення функціонування поліцейської служби підкреслює той факт, що у відділ по роботі з персоналом поліції та підготовки поліцейських Департамент Національної поліції Швеції входить до складу Офісу з вирішення стратегічних питань поліції Відділ по роботі з персоналом у цій структурі займається питаннями набору до лав поліції, створення умов роботи та оплати
 • Тип: Контрольная работа

  Полиграф и практика его применения

  Особую важность в усилении борьбы с преступностью имеет умелое использование имеющихся в распоряжении правоохранительных органов различных технических средств Их своевременное и обоснованное применение в уголовном судопроизводстве способствует раскрытию каждого преступления, обеспечивает неотвратимость ответственности лиц, совершивших преступление
 • Тип: Курсовая работа

  Политика государства в области занятости населения

  Проблема занятости и безработицы – одна из главных на сегодняшний день во всем мире От уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего такие факторы как уровень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции Сегодня, в условиях глобализации, вопрос занятости и безработицы является проблемой номер один для всего мира Отношения в сфере занятости и трудоустройства регулируются целым комплексом нормативных актов: международными нормативными актами, Конституцией РФ, законами и иными нормативными актами, локальными нормативными актами В законе «О занятости» установлен
 • Тип: Реферат

  Политика государства и бизнеса в отношении инвалидов и пенсионеров

  Одной из главных социальных проблем в любой стране является положение пенсионеров Отношение к пенсионерам – важный показатель социальности того или иного государства Российская Федерация объявила в Конституции себя социальным государством Однако положение российских пенсионеров в настоящее время далеко от благополучного В результате либеральных экономических реформ на рубеже XX-XXI вв они оказались на обочине государственного внимания, один на один со своими немалыми проблемами
 • Тип: Лабораторная работа

  Политика доходов и заработной платы

  Материальная ответственность состоит в обязанности одной стороны трудового договора (работника или работодателя) возместить ущерб, причиненный ею в результате виновного противоправного неисполнения или ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей другой стороне
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... 900