Работы в категории Государство и право, страница 456, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання: загально-правова характеристика

  надати юридичну характеристику поняття «припинення діяльності суб'єктів господарювання», визначити не тільки саме поняття „підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання ”, а й дослідити правову природу цього юридичного явища;
 • Тип: Контрольная работа

  Підстави припинення трудового договору

  Поняття "припинення трудового договору" за трудовим законодавством є найзагальнішим їм охоплюються всі випадки припинення дії трудового договору, наприклад, за ініціативою сторін (працівника і власника або уповноваженого їм органу - працедавця), у зв'язку з обставинами, не залежними від ініціативи сторін і за рішенням військового комісаріату про заклик на військову службу, на вимогу профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу про розірвання трудового договору з керівником і т д )
 • Тип: Реферат

  Підстави та порядок виникнення права користування надрами

  Надра надаються в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише при наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр Спеціальні дозволи у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами Ліцензія видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності з доданням копії засновницьких документів Надання таких дозволів здійснюється після попереднього погодження з відповідною рад
 • Тип: Реферат

  Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

  З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався новий етап в розвитку та забезпеченні загальновизнаних світовим співтовариством прав, свобод людини і громадянина в Україні Звичайно проголошення прав і свобод та їх повсюдне і суворе дотримання – це різні речі Але враховуючи, що Конституція України є основним Законом держави, а її норми прямої дії, то на її основі будуть прийняті закони, які мають відповідати змісту її положень, та якими буде встановлений ефективний механізм забезпечення прав та свобод На сьогодні законодавством такий механізм не розроблено
 • Тип: Реферат

  Підсудність адміністративних справ

  3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;
 • Тип: Реферат

  Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

  Значний вклад у вирішення проблеми розділення юридичного процесу на стадії вніс І В Бенедик Він зазначає, що процесуальна стадія - це елемент, який відображає динамічну характеристику юридичного процесу Враховуючи ситуацію в теорії юридичного процесу, коли його частини називаються різними словами, такими як: етап», «частина», пропонує ввести єдиний термін «стадія», який дасть змогу зробити понятійний апарат юридичної науки чіткішим Він вирізняє стадії логічні та функціональні Під логічними стадіями розуміється послідовність здійснення певних груп однорідних інтелектуально-вольових операцій з
 • Тип: Контрольная работа

  Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

  Ми живемо в епоху, коли в суспільстві та в свідомості українців відбуваються радикальні перетворення Багато моральних цінностей, що зробили значний вплив на формування правової свідомості декількох поколінь людей, сьогодні піддаються переосмисленню та переоцінці Зокрема, спостерігається зміна уявлень про етичну цінність і психологічний зміст правової поведінки Складна соціально-політична і економічна ситуація 90-х років XX століття породила могутні соціальні і соціально-психологічні чинники дестабілізації правової свідомості У найбільшій небезпеці опинилися діти підліткового та юнацького віку
 • Тип: Реферат

  Падение Византийской империи

  Целью данного реферата является выявление причин падения столь великой для своего времени империи Начать работу стоит с упоминания предпосылок распада: факторов и влияний как внешних, так и внутренних, предопределивших такой ход истории Одним из главных вопросов является раскол церквей, произошедший в середине XI века и положивший начало разногласиям не только среди духовенства, но и внутри государства
 • Тип: Реферат

  Пальцевые узоры в дактилоскопии

  Пальцевые узоры, как уже сказано выше, не изменяются у человека в течение всей его жизни Кроме того, во всем мире нельзя найти двух пальцев, будь то у одного человека или у разных лиц, на которых были бы совершенно одинаковые узоры"
 • Тип: Учебное пособие

  Папиллярные узоры пальцев и ладонных поверхностей рук человека

  При раскрытии и расследовании преступлений следы рук обнаруживаются чаще других следов преступлений Это объясняется тем, что при совершении многих преступлений невозможно избежать прикосновения к различным предметам Кроме того в силу различных свойств следы рук легко остаются на месте происшествия и обычно без особых сложностей могут быть обнаружены и изъяты Их криминалистическое значение ещё можно объяснить тем, что они содержат признаки, по которым может быть идентифицирован непосредственно оставивший их человек
 • Тип: Реферат

  Парадокс правового біхевіоризму трактату Геделя-Вітгенштейна

  Поведінка суб'єктів права, що відповідає вимогам норм права в загальному вигляді, є правомірною, а та, що порушує їх — неправомірною Соціальна природа правомірної поведінки в суспільстві обумовлена сутністю і соціальним призначенням права
 • Тип: Реферат

  Парламент

  Дальние прародители его – английский парламент, испанские кортесы возникли в XII – XIII веках Согласно теории разделения властей - парламент как носитель верховной законодательной власти занимает привилегированное положение в системе высших органов государственной власти
 • Тип: Курсовая работа

  Парламент в зарубежных странах

  Современный парламент – это высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным образом путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью
 • Тип: Контрольная работа

  Парламент в современном мире

  Общенациональное представительное учреждение демократического общества - парламент - имеет многовековую историю Органы народного либо сословного представительства существовали ещё в античную эпоху, например, римский сенат Первым прототипом парламента в понимании, близком современнику, стал английский парламент, учреждённый в XIII веке Великой хартией вольностей и ограничивший власть короля
 • Тип: Курсовая работа

  Парламент Германии

  Федеративная Республика Германия была образована в 1949 г В трех оккупационных зонах (в зоне влияния США, Франции и Великобритании) были приняты законодательные акты о вхождении германских земель в состав единого государства – ФРГ1 Оно создавалось как государство демократическое, и, следовательно, требовалось принятие конституции
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... 900