Работы в категории Государство и право, страница 452, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Оформление и регистрация ответов

  Cогласно п 2 5 3 и 2 5 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 14 01 2005 № 2 «О совершенствовании работы с населением» (далее - Декрет) гражданину должно быть направлено уведомление при продлении срока исполнения замечания или предложения, а в случае отказа в удовлетворении замечания или предложения - отрицательный ответ с мотивацией причин отказа
 • Тип: Контрольная работа

  Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій

  1 Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв’язку із втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником(членом його сім’ї у зв’язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фону України у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі – посадова особа)
 • Тип: Курсовая работа

  Оформлення судових справ та речових доказів

  На обкладинці судової справи вказуються: найменування суду; найменування та номер справи відповідно до обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу (у визначеному для цього місці посередині обкладинки); якщо томів справи більше одного, - номер тому справи та загальна кількість томів; у кримінальній справі, справі про адміністративне правопорушення - прізвище, ім’я, по батькові кожної з осіб, щодо якої надійшла справа, та норма закону відповідно до обвинувального висновку, протоколу про адміністративне правопорушення; у цивільній, адміністративній справі - прізвище, ім’я, по батькові
 • Тип: Контрольная работа

  Оффшорные юрисдикции, их характеристика

  Главное отличие между различными видами налоговой минимизации - нарушены или не нарушены налогоплательщиком нормы Закона в его стремлении, так или иначе, снизить размер налоговых платежей В связи с этим можно выделить: незаконное уклонение от уплаты налогов и легальное снижение налоговых выплат, или еще иначе - правомерное уменьшение налогов Метод оффшора относится к специальным методам легальной налоговой оптимизации
 • Тип: Контрольная работа

  Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

  Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналі­зації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інфор­мація стала таким же об’єктом права власності, як і засоби вироб­ництва Досвід розвинених країн показав, що саме по собі вироб­ництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку но­вих технологій У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зр
 • Тип: Контрольная работа

  Охорона земель

  Земля ─ найперше і найголовніше джерело багатства: верхній найродючіший шар землі (ґрунт) є базою розвитку сільського і лісового господарства; в надрах землі знаходяться величезні запаси корисних копалин;вода,без якої взагалі неможливе життя, також органічно пов’язана із землею Нарешті, земля є просторовим базисом розміщення заводів і фабрик,залізниць і автомобільних доріг, аеродромів, міст, сіл з їх науковими,навчальними і культурно-виховними центрами
 • Тип: Курсовая работа

  Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

  На сучасному етапі потенційна роль та необхідність всебічного розвитку охорони праці є особливо важливим, оскільки створення безпечних і здорових умов праці є гарантією демократичної держави та важливим рушієм розвитку її економіки Створення дієвої програми захисту інтересів працюючих неможливе без впровадження системи організації охорони праці на виробничому рівні У зв'язку з цим необхідно вдосконалювати та розвивати механізм управління охороною праці
 • Тип: Курсовая работа

  Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

  Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних цінностей Праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтуванні працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою
 • Тип: Контрольная работа

  Охрана государственной границы

  Возникновение государственной границы связано с территориальными разграничениями первых в истории человечества государств Границы между рабовладельческими государствами стали исторически первым типом международных (государственных) границ Государственная граница является не только естественным, но и важнейшим политическим и правовым фактором во взаимоотношениях государств, тем правовым пределом, в рамках которого находят свое самоопределение нации В настоящее время охрана Государственной границы РФ осуществляется органами и войсками Федеральной пограничной службы РФ в пределах приграничной те
 • Тип: Курсовая работа

  Охрана государственной границы (законодательство по состоянию на 30 декабря 2003 г.)

  Сегодня одной из актуальных проблем для Российской Федерации являет­ся проблема стабильности государственной жизни Взяв курс на реформирование го­сударства, создав определенную нормативно-правовую ос­нову для этого, Россия более чем когда-либо нуждается в создании стабильной обстановки, в которой только и возможно достижение положительного результата реформ
 • Тип: Реферат

  Охрана и способы защиты прав ребенка

  Пространство, с которым ребенок сталкивается с момента своего рождения, в большинстве случаев, - это семья Первые отношения, в которые вступает ребенок, - это его отношения с родителями - матерью и отцом, а также с братьями и сестрами Для ребенка - это база, центр, фундамент всех других социальных связей, которые ему предстоит установить и создать
 • Тип: Реферат

  Охрана избирательных прав граждан в уголовном законодательстве России и зарубежных стран

  Проблема защиты прав человека в последние десятилетия становится объектом все более широкого регулирования как в международно-правовых документах, так и в национальном законодательстве отдельных государств Принципы и положения, отраженные в общепризнанных актах международного права: Всеобщей декларации прав человека 1948 г *(1), Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г *(2), Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г *(3), служат ориентирами при разработке конституций, кодексов и иных законодательных актов в государствах, идущих по пути развития демократии
 • Тип: Дипломная работа

  Охрана интеллектуальной собственности

  Для повышения высокого экономического и социального уровня и повышения благосостояния различных слоев общества каждая страна нуждается в развитой и хорошо налаженной системе интеллектуальной собственности
 • Тип: Реферат

  Охрана коммерческой тайны

  Основные понятия, непосредственно связанные с термином Коммерческая тайна, наиболее полно приведены в Федеральном законе «О коммерческой тайне» Приводимые ниже определения далеки от совершенства, но остается руководствоваться ими, как единственными легальными Детальное рассмотрение вопросов, связанных с нижеуказанными понятиями, будет сделано в соответствующих главах
 • Тип: Дипломная работа

  Охрана морских биологических ресурсов

  В настоящее время наблюдается следующая ситуация - экспорт рыбных товаров из Российской Федерации в последние годы составляет 1,1 млн тонн Более 90 процентов его приходится на рыбную продукцию низкой степени переработки В то же время импорт рыбной продукции в 2002 году увеличился по сравнению с 1991 годом в 2,8 раза и составил 610 тыс тонн И это несмотря на то, что по данным статистических органов Российской Федерации среднедушевое потребление рыб и рыбных товаров в стране в 2000 г составило 10,4 кг против 20,3 кг в 1990 г1 Уровень же потребления во всем мире составляет уже 15-16 кг в год на
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... 900