Работы в категории Государство и право, страница 441, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

  Відповідно до ст 22 Кримінального кодексу України не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до винесення судом вироку захворіла на душевну хворобу, що позбавило її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після одужання вона може підлягати покаранню
 • Тип: Реферат

  Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

  На сьогоднішній день питання бюджетної реформи та бюджетної політики є надзвичайно актуальними, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної системи реформи та бюджетної політик та перетворити їх на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави Держава використовує бюджет для концентрації та цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості процесуального становища Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій і встановлені гарантії реалізації захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових (цивільних) прав, охоронюваних законом інте
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

  У період переходу до ринкової економіки необхідно формувати відповідну систему законодавства, у тому числі кримінального Але діяльність окремих суб’єктів господарювання спрямовується не на задоволення зростаючих потреб людини, суспільства, держави, а, навпаки, на особисте, як правило, незаконне збагачення за рахунок порушення прав та законних інтересів інших учасників господарської діяльності, що впливає на різні сфери суспільного життя, істотно позначаючись на ефективності функціонування механізму ринкової економіки держави взагалі, та механізму захисту інтересів, що виникають у зв’язку з рі
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості розслідування проституції

  Американський соціолог Руфус Кінг колись сказав: "Суспільство ніколи не зможе ввести ефективні санкції для захисту людей від їх власних слабкостей та захоплень ” Важко з цим не погодитися Саме тому не варто сподіватись на те, що людство колись відмовиться від торгівлі “живим товаром” Але це не означає, що з пороками не потрібно боротись
 • Тип: Реферат

  Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

  Серед важливих завдань, які стоять перед працівниками державних податкових служб, не в останню чергу є правильне оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
 • Тип: Реферат

  Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

  Проаналізовано сучасну систему державного контролю за нотаріальною діяльністю, виокремлено суб’єкти контролю за нотаріальною діяльністю а також розкрито його механізм Було проаналізовано новий проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”», зокрема запропонований варіант закріплення механізму контролю нотаріальної діяльності Запропоновані шляхи удосконалення системи державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості тактики допиту потерпілого

  Із зовнішнього боку допит потерпілого має схожість з опитуванням, отриманням інтерв’ю і пояснень Але по суті він відрізняється своєю правовою природою та встановленим порядком проведення допиту Тобто, допит потерпілого являє собою ефективний засіб отримання доказової інформації та повинен будуватися таким чином, щоб порядок його проведення по можливості дозволив отримати в великій кількості правдиві та значимі для справи дані і в той же час надійно гарантував права людини і громадянина, оберігав честь та гідність допитуваного
 • Тип: Реферат

  Особливості українського конституціоналізму

  Одним з найважливіших принципів ліберальної демократії є конституціоналізм Він полягає в тому, що норми писаної кон­ституції мають найвищу в державі юридичну силу порівняно з іншими дже­релами права Термін «конституція» (від лат constitutio — установлення) виник багато віків тому Проте ідея конституціоналізму, практика прийняття основного закону держави й закріплення основ її організації та правового статусу осо­би в ній зародилася у Новий час, в епоху становлення капіталізму Перші ідеологи конституціоналізму розглядали конституцію як особливий закон, що має обмежувати державну владу, зберіга
 • Тип: Учебное пособие

  Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього сходу

  Початок державно-правової думки як невід'ємної складової міфологічного світогляду сягає доби ранніх річкових цивілізацій, які створили ірригаційне землеробство та могутні державні інституції його підтримки
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

  Трасологія - розділ науки криміналістики, який відноситься до криміналістичної техніки, в якому вивчаються і розробляться методи і прийоми збирання і вивчення слідів, які використовуються для розкриття та попередження злочинів Наукові дані якими оперує трасологія використовуються при проведенні трасологічних експертиз Трасологічні експертизи залежно від об’єкту їх вивчення поділяються на 4 види: гомеоскопічні, механоскопічні, транспортні і експертизи тварин
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості формування правової держави в Україні

  Аналіз проблематики громадянського суспільства, співвідношення з державою як органом управління суспільством дає можливість визначити і дослідити джерела демократичного процесу формування правової держави
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості цивільного права

  Термін «зобов'язання» досить часто вживається в різ­них значеннях В одних випадках під ним розуміють угоду між особами, тобто договір, в інших — обов'язок, борг певної особи Крім того, в юридичній літературі існує поняття «зобов'язальне право», котре можна визначити як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з передавання майна, виконання робіт, надання послуг, відшкодування шкоди Норми зобов'я­зального права — найзначніша частина цивільного законодавст­ва У Цивільному кодексі України (далі — ЦК) 1308 статей, з яких 706 безпосередньо присвячено зобов'язанням Водночас загаль
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості цивільного правовідношення

  З розвитком правової, демократичної держави та становленням ринкової економіки, особливо актуально полягає вивчення цивільних правовідносин – відносин, що ґрунтуються на правовій ініціативі, в яких їх учасники виступають як юридично, економічно рівні та відокремлені суб'єкти, є важливою передумовою розвитку громадянського суспільства
 • Тип: Реферат

  Особо охраняемые природные территории

  Все земли независимо от своего назначения подлежат охране; назначение земель особо охраняемых территорий показано в ст 94 "Понятие и состав земель особо охраняемых территорий" гл XVII "Земли особо охраняемых территорий и их объектов" ЗК РФ Эти земли имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение В соответствии с постановлениями и решениями федеральных, региональных (субъектов Федерации) либо муниципальных органов власти эти земли полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и о
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... 900